Page title

Ďalšie informácie tehotenské

Kto má nárok, podmienky a ako žiadať o tehotenské pozri v časti Ako požiadať o tehotenské.

Výška dávky

Tehotenské

sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Pri výpočte dávky sa určí rozhodujúce obdobie, t. j. obdobie, príjem z ktorého sa použije pri výpočte dávky (spravidla kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky).

Výška tehotenského predstavuje 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) alebo úhrnu DVZ/PDVZ (ak sa dávka poskytuje z viacerých nemocenských poistení) s tým, že výška nesmie byť nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu.

Výplata dávky/Premlčanie

Tehotenské sa môže vyplatiť

 • na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky určený príjemcom dávky alebo
 • v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky alebo
 • na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky prostredníctvom Slovenskej pošty, a s., ak príjemca dávky v žiadosti neurčil spôsob výplaty dávky.

Ak chcete zmeniť spôsob výplaty dávky alebo ste si dávku nevyzdvihli, použite formulár tu: Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy.

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. Premlčacia lehota neplynie počas obdobia konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený. 

Obdobie poskytovania dávky

Tehotenské sa vypláca za kalendárne dni a na rozdiel od iných nemocenských dávok aj za dni, kedy má zamestnankyňa príjem alebo kedy poistenka poberá iné dávky.

Nárok na tehotenské vzniká

odo dňa zodpovedajúceho začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Dátum vzniku nároku na tehotenské si možno overiť prostredníctvom Lehotníka na výplatu tehotenského a materského.

Ako používať Lehotník na výplatu tehotenského a materského

V prípade určenia vzniku nároku na tehotenské, t. j. začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu poistenky sa v stĺpci Lekárom určený deň pôrodu vyhľadá určený dátum.

V danom riadku: vľavo (prvý stĺpec TEHOTENSKÉ) sa nachádza dátum označujúci začiatok nároku na tehotenské (začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu).

Lehotník nezohľadňuje prestupný rok.

Nárok na tehotenské a jeho výplatu zaniká

dňom skončenia tehotenstva alebo smrťou poistenky počas obdobia nároku na tehotenské.

Vrátenie neoprávnene vyplatenej dávky

Príjemca dávky je povinný

vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak:

 • si nesplnil povinnosť uloženú zákonom (napr. nepreukázal rozhodujúce skutočnosti),
 • prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo mal z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako mu patrila (napr. pobočka mu dávku vyplatila z vyššieho denného vymeriavacieho základu, ako bol uvedený v rozhodnutí o priznaní dávky) alebo
 • vedome spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako mu patrila (napr. neoznámil pobočke, že bol nemocensky poistený aj podľa právnych predpisov niektorého z členských štátov EÚ).

Ak fyzická alebo právnická osoba nesprávne potvrdila skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku, nárok na jej výplatu alebo jej sumu a v dôsledku toho Sociálna poisťovňa poskytla dávku neprávom alebo vo vyššej sume ako mala byť vyplatená, táto osoba je povinná nahradiť neprávom vyplatené sumy (napr. zamestnávateľ potvrdil nesprávne, vyššie vymeriavacie základy v rozhodujúcom období alebo nezaslal registračné listy fyzickej osoby preukazujúce vznik, zánik alebo prerušenie povinného nemocenského poistenia v rozhodujúcom období).

EÚ a zahraničie

Na území iného členského štátu EÚ

  Ak tehotná poistenka je v starostlivosti lekára na území iného členského štátu EÚ, Švajčiarska, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej „štát EÚ“) alebo na území štátu, s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení (ďalej „zmluvný štát“- Zmluvy o sociálnom zabezpečení uzatvorené Slovenskou republikou), pričom predmetom tejto zmluvy sú i nemocenské dávky (napr. Ukrajina), nárok na tehotenské si poistenka uplatňuje v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom potvrdenia lekára vystaveného v štáte EÚ alebo v zmluvnom štáte – na tlačive musí byť lekárom potvrdený očakávaný deň pôrodu. Preklad takto predloženého potvrdenia sa nevyžaduje.

   Na území štátu, s ktorým nemá SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení

   Ak tehotná poistenka je v starostlivosti lekára na území štátu, s ktorým nemá SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení (ďalej „nezmluvný štát“)

   • a tento štát pristúpil k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, tlačivo vystavené ošetrujúcim lekárom v takomto štáte musí byť osvedčené apostilou – osvedčením hodnovernosti verejnej listiny príslušným orgánom (viac informácií na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR),
   • a tento štát nepristúpil k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, tlačivo vystavené ošetrujúcim lekárom v takomto štáte, musí byť overené formou superlegalizácie,
   • v oboch prípadoch sa vyžaduje úradný preklad potvrdení.

   K potvrdeniu lekára zo štátu EÚ, zmluvného štátu a nezmluvného štátu je potrebné priložiť neformálnu žiadosť o výplatu dávky a uviesť spôsob jej výplaty a potrebné výplatné údaje v tlačive Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy. Rovnako je potrebné dokladovať ukončenie tehotenstva v zahraničí.

   Práva a povinnosti

   Práva poistenky/poberateľky dávky

   • uplatniť si nárok na tehotenské a nárok na jeho výplatu,
   • požiadať o vydanie potvrdenia o nároku na tehotenské, nároku na jeho výplatu a jeho sumu,
   • požiadať o vydanie potvrdenia o nároku na tehotenské pre študentky k Žiadosti o tehotenské štipendium.

   Povinnosti poistenky/poberateľky dávky

   • v podaniach uvádzať rodné číslo (identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia),
   • príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik nároku na tehotenské, nároku na jeho výplatu a jeho sumu a po písomnej výzve od Sociálnej poisťovne preukázať tieto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak neurčila inú lehotu.

    Vznik nároku na tehotenské sa preukazuje:

   • žiadosťou o tehotenské alebo potvrdením o očakávanom dni pôrodu od lekára v zahraničí.

   Zánik nároku na tehotenské a jeho sumu sa preukazuje:

   • potvrdením o skončení tehotenstva,   a to v prípade, ak bolo tehotenstvo ukončené inak ako pôrodom (umelým prerušením tehotenstva, spontánnym potratom) alebo tehotenstvo bolo síce ukončené pôrodom, avšak poistenka je cudzinka. Obdobné potvrdenie je potrebné predložiť aj ak sa dieťa narodilo v cudzine. Deň skončenia tehotenstva môže byť preukázaný aj iným potvrdením, alebo lekárskou správou,
   • príjemkyňa dávky je povinná do ôsmich dní oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu (najmä ukončenie tehotenstva iným spôsobom ako pôrodom).

   Povinnosť ošetrujúceho lekára

   Ošetrujúci lekár má povinnosť potvrdzovať očakávaný deň pôrodu a deň skončenia tehotenstva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou; tlačivá poskytuje príslušným lekárom bezodplatne Sociálna poisťovňa.

   Opravné prostriedky

   Text

   Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie okrem prípadov, keď je podanie odvolania zákonom výslovne vylúčené. Informácie o tom, kedy je možné využiť opravné prostriedky nájdete tu:

   Opravné prostriedky.