Page title

Návrat z práce v zahraničí – ako žiadať o dávku v nezamestnanosti?

Vraciam sa zo zahraničia – na čo treba myslieť vopred

Text

V uplynulom období sa zvýšil počet slovenských občanov, ktorí sa vracajú zo zahraničia, najmä z členských krajín Európskej únie (EÚ). Počas hľadania práce na Slovensku sa zaregistrujú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a požiadajú o dávku v nezamestnanosti buď v pobočke Sociálnej poisťovne na tlačive Žiadosť o dávku v nezamestnanosti alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. A tu môže nastať problém. Spočíva v tom, že ak niekto pracoval a platil odvody v zahraničí, ale o dávku požiada na Slovensku, Sociálna poisťovňa musí žiadať nasledovné dokumenty:

  1. vydokladovať obdobia poistenia v zahraničí,
  2. ak ich poistenec preukáže, nasleduje preverovanie tzv. centra záujmov.

Inými slovami to znamená, že preveruje ekonomické, rodinné a spoločenské väzby na Slovensku počas práce a pobytu daného poistenca v zahraničí. Ak ich nedokáže preukázať, Slovensko mu nemôže dávku v nezamestnanosti priznať. Následne o ňu musí požiadať v krajine, kde pracoval. S tým sú spojené náklady s opätovným cestovaním, vyžaduje si to čas a spôsobuje ďalšie nepríjemnosti. A, samozrejme, vyvoláva to nespokojnosť našich občanov. Počet týchto prípadov sa s narastajúcim počtom vracajúcich sa občanov zvyšuje. Preto je pri návrate na Slovensko dôležité dodržať správny postup, aby ste sa takýmto problémom vyhli.

Občania pracujúci v zahraničí by pred rozhodnutím o návrate na Slovensko a podaní žiadosti o dávku v nezamestnanosti mali pamätať na to, že v oblasti sociálneho zabezpečenia podliehajú právnym predpisom tej krajiny, v ktorej pracujú. To znamená, že vo svojich povinnostiach, ale aj pri svojich nárokoch na dávky podliehajú právnym predpisom krajiny, kde si platia/platili poistné na sociálne poistenie. Preto o dávku v nezamestnanosti by mali požiadať v krajine, kde pôsobili, a to ešte pred návratom na Slovensko. Následne, keď im je takáto žiadosť o dávku schválená, môžu s istým časovým odstupom požiadať o jej export na Slovensko. A potom, počas poberania dávky, môžu pôsobiť na Slovensku a hľadať si tu ďalšiu prácu.

Vzhľadom na chyby pri riešení presunu z jednej členskej krajiny EÚ do inej, ktorými si naši občania často komplikujú život, odporúčame, aby sa pred týmto vážnym a dlhšie plánovaným rozhodnutím o celom postupe informovali v Sociálnej poisťovni (kontakty pozri nižšie).

Zásady, ktoré vám uľahčia život po návrate

Text

Slovenskí občania, ktorí majú záujem ukončiť prácu v zahraničí a presunúť sa na Slovensko, často chcú v medziobdobí vybavovania a hľadania práce poberať dávku v nezamestnanosti. V prípade splnenia všetkých zákonných podmienok krajiny EÚ, kde pracovali, majú na ňu nárok práve v tejto krajine. Pripomíname, že elementárnou podmienkou nároku na dávku je to, že v danej krajine žili a pracovali legálne. V prípade, že po ukončení práce v zahraničí (bez ohľadu na to, že ju ukončili z vlastnej vôle) chcú poberať dávku v nezamestnanosti, mali by dodržať tieto zásady: 

Zásada č. 1.: O dávku v nezamestnanosti vždy žiadajte v krajine EÚ, v ktorej ste pracovali

Zásada č. 1.: O dávku v nezamestnanosti vždy žiadajte v krajine EÚ, v ktorej ste pracovali

Dôvodom je nielen európska legislatíva, ktorá to prikazuje, ale predovšetkým skutočnosť, že je to rýchlejšie a jednoduchšie pre samotného žiadateľa o dávku. A to najmä z dvoch dôvodov: 1/ Evidenciu jeho sociálneho poistenia vedie krajina, v ktorej pracoval a kde si platil poistné. 2/ V prípade požiadania o dávku v nezamestnanosti v krajine posledného zamestnania, netreba riešiť tzv. centrum záujmov, ktoré sa skúma, keď poistenec, ktorý pracoval v zahraničí, žiada o dávku na Slovensku.

Zásada č. 2.: Zotrvajte v krajine práce najmenej 4 týždne alebo požiadajte o skrátenie lehoty a potom si vybavte export dávky

Zásada č. 2.: Zotrvajte v krajine práce najmenej 4 týždne alebo požiadajte o skrátenie lehoty a potom si vybavte export dávky

Po priznaní nároku na dávku v nezamestnanosti v krajine posledného zamestnania by ste mali byť k dispozícii tzv. službám zamestnanosti, čiže zotrvať v evidencii úradu práce v krajine EÚ, ktorá vám dávku vypláca, najmenej 4 týždne. Je to dôležitá podmienka pre neskoršie povolenie exportu dávky do iného členského štátu EÚ.

Lehota 4 týždňov môže byť aj kratšia, ak požiadate o jej skrátenie. Inštitúcia iného členského štátu EÚ môže túto lehotu skrátiť a povoliť export dávky skôr, ak na to existujú osobitné dôvody (tieto dôvody hodnotí každá inštitúcia individuálne).

V rámci Európskej únie (27 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) potom máte právo odísť do inej krajiny EÚ a hľadať si prácu tam, pričom budete poberať dávku v nezamestnanosti z krajiny, v ktorej ste sa stali nezamestnaným. Dávku je teda možné exportovať aj na Slovensko, kde si hľadáte novú prácu.

V tomto prípade potvrdzuje príslušný formulár (PD U2) a povoľuje export dávky v nezamestnanosti príslušná inštitúcia iného členského štátu, kde ste získali nárok na dávku v nezamestnanosti.

Pre povolenie exportu dávky v nezamestnanosti sa po návrate na Slovensko musíte zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v lehote určenej príslušnou inštitúciou členského štátu EÚ, kde ste získali nárok na dávku v nezamestnanosti. Následne predložíte Sociálnej poisťovni formulár PD U2. Sociálna poisťovňa vystaví a odošle príslušnej inštitúcii členského štátu, z ktorého ste odišli a ktorý povolil export dávky v nezamestnanosti, príslušný formulár potvrdzujúci dátum zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a vašu adresu na Slovensku.

Dávku v nezamestnanosti bude naďalej vyplácať príslušná inštitúcia členského štátu, kde ste získali nárok na dávku v nezamestnanosti. Budete mať však povinnosti voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku. Ak sa vyskytnú akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nárok na dávku v nezamestnanosti, príslušná pobočka Sociálnej poisťovne o tom informuje inštitúciu členského štátu, ktorá dávku v nezamestnanosti vypláca. Takýmito okolnosťami sú napr. vykonávanie činnosti zamestnanca, práceneschopnosť, a pod. Vplyv týchto skutočností na nárok na dávku posúdi inštitúcia, ktorá dávku vypláca.

Zásada č. 3.: Prineste si všetky doklady o práci/období sociálneho poistenia v zahraničí

Zásada č. 3.: Prineste si všetky doklady o práci/období sociálneho poistenia v zahraničí

Rovnako je dôležité zachovať si doklady o odpracovanom období, a teda aj o období sociálneho poistenia v zahraničí. Preukázať výkon pracovnej činnosti v zahraničí, najmä sezónnych zamestnaní, môže byť neskôr zložité. Preto je potrebné zaobstarať si jednotlivé potvrdenia o období sociálneho poistenia, o žiadostiach o dávky alebo poskytovaných dávkach v zahraničí, ktoré občanom zjednodušia pozíciu nielen vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, ale aj k iným inštitúciám členských krajín EÚ. Rovnako vám tieto doklady pomôžu pri vyplnení formuláraktorý je potrebné doložiť k žiadosti o dávku v nezamestnanosti, ak si o ňu požiadate na Slovensku a nájdete ho tu: Skutočnosti vo vzťahu k výkonu zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti v členskom štáte Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.

Text

V prípade ďalších otázok a nejasností odporúčame občanom informovať sa vopred v pobočke Sociálnej poisťovne; v Informačno-poradenskom centre telefonicky na tel. čísle 0906 171 989 a 02 3247 1989; mailom cez webový Formulár pre otázky alebo si informácie vyhľadať na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Ako požiadať o dávku v nezamestnanosti po návrate zo zahraničia (EÚ).