Page title

Ako požiadať o starobný dôchodok

Čo je starobný dôchodok?

Text

Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.

Mám nárok na starobný dôchodok?

Text
 • Nárok vám vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku.
 • Nárok na dávku máte, ak ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Buď ho za vás odvádzal zamestnávateľ, ak ste mali riadny pracovný pomer alebo ste si ho platili ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo ste si ho dobrovoľne platili sami, či ho za vás, v určitých prípadoch, odvádzal štát.

Nižší ako všeobecný dôchodkový vek majú ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa. Dôchodkový vek sa za každé vychované dieťa znižuje o šesť mesiacov. Ak výchovu dieťaťa nie je možné zohľadniť žene, nárok na zohľadnenie výchovy dieťaťa a znížený dôchodkový vek vzniká mužovi, ktorý dieťa vychoval.

Skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať tí, ktorí pracovali vo zvýhodnenej pracovnej kategórii – zachováva sa nárok na znížený dôchodkový vek po odpracovaní stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórii funkcií.

DOBRÁ RADA:
Obsah

Ak chcete zistiť, aký je váš dôchodkový vek, použite Tabuľku dôchodkového veku.

Ako požiadam o starobný dôchodok?

Kde požiadam o dôchodok?

Dôchodok si vybavíte v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde príslušný zamestnanec s vami spíše žiadosť o jeho priznanie.

Termín na spísanie žiadosti odporúčame objednať si v predstihu, približne mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku. Na spísanie žiadosti sa objednajte najskôr na deň, kedy dovŕšite dôchodkový vek alebo kedykoľvek po tomto dni.

Miesta pobočiek a otváracie hodiny nájdete na: Pobočky Sociálnej poisťovne.

Pre získanie kontaktov v prípade, že si potrebujete overiť, ako je to vo vašom konkrétnom prípade, vám poslúži: Informačno-poradenské centrum.

Ako si vybavím termín pre spísanie žiadosti o dôchodok?

 • Termín spísania žiadosti si odporúčame objednať približne mesiac pred tým, než dovŕšite dôchodkový vek.
 • Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme. Tu si môžete vybrať konkrétnu pobočku (pracovisko) podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.
 • Po zarezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať, a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.

Rezervujte si váš termín pre spísanie žiadosti tu: Rezervačný systém pre spísanie žiadosti o dôchodok.

Je potrebné pripraviť sa na vybavenie vopred?

Áno. Odporúčame overiť si v dostatočnom časovom predstihu, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše obdobia zamestnania a hrubé zárobky (pretože od nich závisí suma vašej dôchodkovej dávky).

Ako zistím, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky moje obdobia zamestnania?

Aby ste si overili, ktoré obdobia dôchodkového poistenia máte v evidencii, navštívte svoj Elektronický účet poistenca (EUP), v ktorom je váš Individuálny účet poistenca (tieto služby sa nachádzajú v eSlužbách Sociálnej poisťovne). V Individuálnom účte poistenca si skontrolujete jednotlivé obdobia vášho dôchodkového poistenia a takto si overíte, či všetky obdobia sú tu pre váš dôchodok evidované.  

Overiť si evidenciu období dôchodkového poistenia môžete aj tak, že požiadate o Výpis z EUP prostredníctvom:

Aké doklady potrebujem na spísanie žiadosti o starobný dôchodok?

 • Vopred pripravené doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania.
 • Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.
 • Doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo).
 • Ak ste sa narodili po roku 1963, potrebujete aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky.
 • Ak ste muž, potrebujete vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby.
 • Rodné listy detí, ale len:
  • ak ste cudzinec alebo ak sa vaše deti narodili v cudzine a neboli zapísané do osobitnej matriky, keďže údaje, ktoré sú uvedené v rodnom liste, sa v takom prípade nemusia nachádzať v registri fyzických osôb, a preto je potrebné rodné listy detí predložiť dodatočne ,
  • ak ste dieťa prevzali do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, musíte doplniť rozhodnutie príslušného orgánu o jeho prevzatí,
  • v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku potrebujete úmrtný list alebo výpis z matriky, a to len ak ste cudzinec alebo dieťa zomrelo v cudzine a dieťa nebolo zapísané do osobitnej matriky, keďže údaje o jeho úmrtí sa v takom prípade nemusia nachádzať v registri fyzických osôb,
  • ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len vtedy, ak žiadate o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa – platí pre ženy a pre tých mužov/iných poistencov, ktorí chcú zohľadniť starostlivosť o dieťa).
 • Doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Elektronickom účte poistenca (alebo vo Výpise z EUP).
 • Potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.
 • Na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak ste tieto obdobia poistenia získali. Ak sa vám vypláca dôchodok z cudziny, na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť aj potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny k dátumu, od ktorého žiadate priznať starobný dôchodok.
 • Ak si želáte zasielať dôchodok na účet v banke, prineste si vyplnený a bankou potvrdený formulár zverejnený tu: Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Môžu byť potrebné aj ďalšie doklady podľa toho, čo ešte vo vašom prípade treba preukázať (v tomto ohľade vám poradí zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne).

Ako bude prebiehať spísanie žiadosti?

 • Dostavíte sa na konkrétny termín a čas, ktorý ste si vopred dohodli v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska.
 • Predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili, a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti.
 • Zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne (ktorý vám bol pridelený rezervačným systémom), spíše s vami cez elektronický formulár Žiadosť o dôchodok, na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení, ktoré ste predložili.
 • Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. Môžete požiadať aj o vyhotovenie potvrdenia o spísaní žiadosti o dôchodok (pre svojho zamestnávateľa na účely vyplatenia odchodného a ďalšie účely).

Kedy sa dozviem, či mi bol dôchodok priznaný?

 • Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní.
 • Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku).
 • Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do e-schránky, ak ju máte aktivovanú.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

Dôchodok vám môže byť vyplácaný aj preddavkovo, ale len za splnenia podmienok nároku na starobný dôchodok, avšak pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku je potrebné ešte zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na jeho určenie.

Od čoho závisí suma môjho dôchodku?

 • Od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia.
 • Od výšky vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie).
 • Tiež od toho, či ste boli sporiteľom v 2. dôchodkovom pilieri a získali ste obdobie účasti na starobnom dôchodkovom poistení
 • či ste získali aj obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok. 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Všetky potrebné údaje sa zisťujú vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na dôchodok.

Viac informácií, o výške vášho dôchodku, nájdete tu: Suma dôchodku.

Ako mi bude dôchodok vyplácaný?

 • Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne dopredu, vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne.
 • Výplatný termín vám určí Sociálna poisťovňa.
 • Dôchodková dávka vám bude vyplácaná na účet, ktorý ste uviedli pri spisovaní žiadosti o dôchodok.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Dôchodková dávka môže byť vyplácaná aj na účet vášho manžela (manželky), ak o to požiadate a máte dispozičné právo k účtu a váš manžel/manželka s tým súhlasí.

Podrobnejšie informácie o tom, ako je dôchodok vyplácaný, sa dozviete tu: Poukazovanie dôchodku.

Môžem poberať dôchodok aj v hotovosti?

 • Áno, ale je potrebné o to požiadať.

Ako je vyplácaný dôchodok v zariadení sociálnych služieb?

 • Ak ste umiestnený v zariadení sociálnych služieb, dôchodok vám bude poukazovaný prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania dôchodku.

Mȏžem pracovať aj popri poberaní starobného dôchodku?

Áno. Zamestnanie popri poberaní starobného dôchodku nemá žiadny vplyv na výplatu dôchodku a dôchodca môže pracovať bez obmedzenia. Sociálna poisťovňa bez žiadosti prepočíta vždy 1. januára  starobný dôchodok za obdobie dôchodkového poistenia získané v predchádzajúcom kalendárnom roku do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Text

Viac informácií nájdete tu: DÔCHODKOVÉ POISTENIE – STAROBNÝ DÔCHODOK.