Page title

Výpočet a príklady

Suma dôchodku

Text

Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok sa určí ako

POMB x ODP x ADH
POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku 

  • poistenca, ktorý bol dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a nepoberal tento dôchodok alebo jeho časť, sa určí tak, že

1. najprv sa vypočíta základná suma starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku (pozri bod vyššie),

2. k základnej sume sa pripočíta suma dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktorá sa vypočíta ako

 OMB x ADH

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

3. k takto určenej sume dôchodku sa ďalej pripočíta suma percentuálneho zvýšenia dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktoré predstavuje 0,5 % za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia. Na zvyšky dní sa pri výpočte dní, za ktoré patrí toto zvýšenie, neprihliada. Ak je počet dní po vzniku nároku na dôchodok nižší ako 30, zvýšenie o 0,5 % sa neposkytne. Za 365 dní sa poskytne zvýšenie o 6 %.

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Suma starobného dôchodku poistenca, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, sa určí na žiadosť poistenca znovu a to tak, že k sume predčasného starobného dôchodku, ktorá sa vyplácala ku dňu zániku nároku na jeho výplatu sa pripočíta zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané po priznaní predčasného starobného dôchodku a pripočítajú sa sumy zvýšenia podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (s výnimkou zvýšení za kalendárne roky, v ktorých sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal). Takto určená suma sa zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní, za ktoré sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal.

Nárok na výplatu starobného dôchodku v znovu určenej sume starobného dôchodku vzniká odo dňa podania žiadosti o znovu určenie sumy starobného dôchodku, najskôr dňom dovŕšenia dôchodkového veku.

 

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára  2023. Od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).

K 1. januáru  2023 získal 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 rokov obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768).

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je  16,4764 eur.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2023 sa určí nasledovne:

  • 1,0012 x 43,6768 x  16,4764 = 720,50 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma starobného dôchodku sa (podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2023 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2022, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 85,10 eur mesačne na 805,60 eur mesačne.

Od 1. júla 2023 sa suma starobného dôchodku následne (podľa § 82 a § 293fzc  zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) zvýši o percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023, teda o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 85,40 eur mesačne na 891,00 eur mesačne.

Príklad č. 2

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2023. Od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416.

K 1. januáru  2023 získal 15 988 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,8028 rokov obdobia dôchodkového poistenia (15 988 : 365 = 43,8028).

Aktuálna dôchodková hodnota na rok  2023 je 16,4764 eur.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2023 sa určí nasledovne:

  • 0,5416 x 43,8028 x 16,4764 = 390,90 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma starobného dôchodku sa (podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2023 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2022, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 46,20 eur mesačne na 437,10 eur mesačne.

Od 1. júla 2023 sa suma starobného dôchodku následne (podľa § 82 a § 293fzc  zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) zvýši o percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023, teda o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 46,40 eur mesačne na 483,50 eur mesačne.

Príklad č. 3

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2023, o priznanie starobného dôchodku nepožiadal, ale bol ďalej zamestnaný až do 31. marca 2023 a o priznanie starobného dôchodku požiadal od 1. apríla  2023.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).

K 1. januáru  2023 získal 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 rokov obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768).

Aktuálna dôchodková hodnota na rok  2023 je 16,4764 eur.

Za obdobie od 1. januára  2023 do 31. marca  2023 mal poistenec osobný vymeriavací základ 2 847,63 eur.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. apríla 2023 sa určí nasledovne:

1. určí sa suma starobného dôchodku patriaca do vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. do 31. decembra  2022:

  • 1,0012 x 43,6768 x 16,4764 = 720,50 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor)

2. k tejto sume sa pripočíta zvýšenie patriace za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

  • určí sa osobný mzdový bod za obdobie od 1. januára  2023 do 31. marca 2023, 2 847,63 : 14 532,00 = 0,1960 (po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor), (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 14 532,00 eur, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok  2021, ktorý dva roky predchádza roku  2023)
  • vypočíta sa zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok  0,1960 x 16,4764 = 3,22937440 eur mesačne
  • táto suma sa pripočíta k sume dôchodku určenej ku dňu vzniku nároku na dôchodok  720,50 + 3,22937440 = 723,80 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor)

3. k takto určenej sume sa pripočíta percentuálne zvýšenie za 90 dní obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

  • hodnota percentuálneho zvýšenia = (90 : 30) x 0,5
  • prihliada sa len na celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia = hodnota percentuálneho zvýšenia = 3 x 0,5 = 1,5 %
  • 723,80 + (1,5 % x 723,80) = 723,80 + 10,85 = 734,70 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma starobného dôchodku sa (podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2023 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2022, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 86,70 eur mesačne na 821,40 eur mesačne.

Od 1. júla 2023 sa suma starobného dôchodku následne (podľa § 82 a § 293fzc zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) zvýši o percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023, teda o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 87,10 eur mesačne na 908,50 eur mesačne.