Page title

Ďalšie informácie materské

Kto má nárok, podmienky a ako žiadať o materské pozri v časti Ako požiadať o materské.

Výška dávky

Materské

sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Pri výpočte dávky sa určí rozhodujúce obdobie, t. j. obdobie, príjem z ktorého sa použije pri výpočte dávky (spravidla kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky).

Výška materského predstavuje 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) alebo úhrnu DVZ/PDVZ.

Výplata dávky/Premlčanie

Možnosti vyplácania

Materské sa môže vyplatiť na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky určený príjemcom dávky alebo v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky alebo na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky prostredníctvom Slovenskej pošty, a s., ak príjemca dávky v žiadosti neurčil spôsob výplaty dávky.

Po priznaní nároku na dávku sa dávka vypláca do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nemocenská dávka patrí, v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.   

Ak chcete zmeniť spôsob výplaty dávky, alebo ste si dávku nevyzdvihli, použite formulár: Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy.  

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. Premlčacia lehota neplynie počas obdobia konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený. 

Obdobie poskytovania dávky/Kedy sa nevypláca

Materské sa vypláca za kalendárne dni a poskytuje sa za to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi.  

Nárok na materské a jeho výplatu zaniká

 • uplynutím zákonom stanoveného obdobia (pozri ďalej)
 • ak sa poistenec podľa lekárskeho posudku nemôže alebo nesmie starať o dieťa pre svoj nepriaznivý zdravotný stav – nárok na materské zaniká dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby a opätovne vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa zo starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pričom nárok na materské trvá do uplynutia celkového obdobia trvania nároku na materské, najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa (obdobie prevzatia sa do nároku nezapočíta)
 • ak sa poistenec prestal starať o dieťa z iného dôvodu, ako je jeho nepriaznivý zdravotný stav, nárok na materské zaniká dňom skončenia jeho starostlivosti o dieťa a opätovne vzniká odo dňa pokračovania v starostlivosti o dieťa, pričom obdobie, počas ktorého sa poistenec prestal starať o dieťa z iných dôvodov, sa započítava do celkového obdobia trvania nároku na materské
 • nárok na materské zaniká dňom smrti poistenca

Nárok na materské matke dieťaťa vzniká  

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom
 • najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, ak poistenka požiada výplatu materského v rozmedzí 8-6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu
 • ak pôrod nastal skôr, ako si matka uplatnila nárok na výplatu materského, odo dňa pôrodu

Nárok na materské matke dieťaťa zaniká

 • spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku na materské
 • aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku na materské
  • najdlhšie 37 týždňov od vzniku nároku na materské, ak je poistenka osamelá
  • najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku na materské, ak poistenka porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará
 • uplynutím 14. týždňa od vzniku nároku na materské, ak sa dieťa narodilo mŕtve
 • uplynutím druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, nie dlhšie ako do konca 34., príp. 37./43. týždňa, od vzniku nároku na materské (avšak nie kratšie ako 14 týždňov)

Obdobie nároku na materské poistenky, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

 • Inému poistencovi nárok vzniká odo dňa, od ktorého žiada o priznanie materského, t. j. od ktorého si uplatňuje nárok na materské a zaniká uplynutím
  • 2 týždňov od vzniku nároku na materské, ak ide o otca dieťaťa, ktorý požiadal o otcovské   
  • 28. týždňa od vzniku nároku na materské
  • 31. týždňa od vzniku nároku na materské, ak je osamelý
  • 37. týždňa od vzniku nároku na materské, ak sa súčasne stará o dve a viac detí

Ak otcovi vznikol nárok na otcovské a následne si do troch rokov veku dieťaťa uplatní aj nárok na materské, obdobie poskytovania otcovského sa odpočíta z celkového nároku na materské, t. j. obdobie poskytovania materského v rozmedzí 28//31/37 týždňov sa skráti o obdobie poskytovania otcovského. 

Dátum vzniku nároku na materské si možno overiť prostredníctvom Lehotníka na výplatu tehotenského a materského. 

Ako používať lehotník na výplatu tehotenského a materského

Lehotník na výplatu tehotenského a materského.

V prípade určenia obdobia nároku na materské matky dieťaťa sa v stĺpci Lekárom určený deň pôrodu vyhľadá určený dátum.

V danom riadku:

 • vľavo sa nachádza dátum označujúci začiatok nároku na materské (šesť alebo osem týždňov pred očakávaným dňom pôrodu)
 • vpravo sú dátumy zániku nároku na materské odvíjajúce sa od vzniku nároku na materské šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu v závislosti od obdobia poskytovania materského v konkrétnom prípade

V prípade určenia obdobia nároku na materské iného poistenca, ktorý sa stará o dieťa, sa v stĺpci Deň uplatnenia vyhľadá dátum, od ktorého si iný poistenec žiada o priznanie materského.

V danom riadku:

 • vpravo sú dátumy zániku nároku na materské (28, 31, 37 týždňov) v závislosti od obdobia poskytovania materského v konkrétnom prípade

V prípade určenia obdobia šesť týždňov, v ktorom si otec dieťaťa môže uplatniť otcovské, sa v stĺpci Uplatnenie nároku/pôrod vyhľadá konkrétny dátum.

 • vpravo je dátum označujúci uplynutie šiestich týždňov odo dňa pôrodu (PO = podporné obdobie)

Lehotník nezohľadňuje prestupný rok.

Vrátenie neoprávnene vyplatenej dávky

Príjemca dávky je povinný

vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak

 • si nesplnil povinnosť uloženú zákonom (napr. nepreukázal rozhodujúce skutočnosti)
 • prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo mal z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako mu patrila (napr. pobočka mu dávku vyplatila z vyššieho denného vymeriavacieho základu, ako bol uvedený v rozhodnutí o priznaní dávky) alebo
 • vedome spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako mu patrila (napr. neoznámil pobočke, že bol nemocensky poistený aj podľa právnych predpisov niektorého z členských štátov EÚ)

Ak fyzická alebo právnická osoba nesprávne potvrdila skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku, nárok na jej výplatu alebo jej sumu a v dôsledku toho Sociálna poisťovňa poskytla dávku neprávom alebo vo vyššej sume ako mala byť vyplatená, táto osoba je povinná nahradiť neprávom vyplatené sumy (napr. zamestnávateľ potvrdil nesprávne, vyššie vymeriavacie základy v rozhodujúcom období alebo nezaslal registračné listy fyzickej osoby preukazujúce vznik, zánik alebo prerušenie povinného nemocenského poistenia v rozhodujúcom období).

EÚ a zahraničie

Na území iného členského štátu EÚ

Ak poistenka porodila na území iného členského štátu EÚ, Švajčiarska, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva, Veľkej Británie (ďalej „štát EÚ“) alebo na území štátu, s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení (ďalej „zmluvný štát“ - Zmluvy o sociálnom zabezpečení uzatvorené Slovenskou republikou), pričom predmetom tejto zmluvy sú i nemocenské dávky (napr. Ukrajina), nárok na materské si poistenka uplatňuje priamo v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom potvrdenia ošetrujúceho lekára vystaveného v štáte EÚ alebo v zmluvnom štáte, kde nastal pôrod – musí ísť o potvrdenie, ktoré i v štáte jeho vystavenia slúži na účely uplatnenia nároku na peňažnú dávku v materstve – na tlačive musí byť lekárom potvrdený očakávaný deň pôrodu. Ak ošetrujúci lekár v štáte EÚ, v ktorom nastal pôrod, nevydáva takéto potvrdenie, je potrebné o vystavenie potvrdenia na účely uplatnenia nároku na materské požiadať príslušnú inštitúciu štátu EÚ, na ktorého území došlo k pôrodu, a táto inštitúcia bezodkladne zabezpečí vystavenie potvrdenia spravidla na SEDe S 055. Preklad takto predložených potvrdení sa nevyžaduje.

Na území štátu, s ktorým nemá SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení

Ak  poistenka porodila na území štátu, s ktorým nemá SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení

 • a tento štát pristúpil k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, tlačivo vystavené ošetrujúcim lekárom v takomto štáte musí byť osvedčené apostilou – osvedčením hodnovernosti verejnej listiny príslušným orgánom (viac informácií na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR),
 • a tento štát nepristúpil k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, tlačivo vystavené ošetrujúcim lekárom v takomto štáte, musí byť   overené formou superlegalizácie
 • v oboch prípadoch sa vyžaduje úradný preklad potvrdení
 • K potvrdeniu lekára zo štátu EÚ, zmluvného štátu a nezmluvného štátu je potrebné priložiť neformálnu žiadosť o výplatu dávky a uviesť spôsob jej výplaty a potrebné výplatné údaje v tlačive: Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy. Rovnako je potrebné dokladovať ukončenie tehotenstva v zahraničí.

Práva a povinnosti

Práva poistenca/poberateľa dávky

 • uplatniť si nárok na materské a nárok na jeho výplatu
 • požiadať o vydanie potvrdenia o nároku na materské, nároku na jeho výplatu a jeho sumu
 • požiadať o zastavenie výplaty materského

Povinnosti poistenca/poberateľa dávky

 • v podaniach uvádzať rodné číslo (identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia)
 • príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie a zánik nároku na materské, nároku na jeho výplatu a jeho sumu a po písomnej výzve od Sociálnej poisťovne preukázať tieto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak neurčila inú lehotu
 • vznik nároku na materské sa preukazuje
  • Žiadosťou o materské alebo Žiadosťou iného poistenca o materské
  • ak o materské žiada iný poistenec z dôvodu, že matka sa podľa lekárskeho posudku nemôže o dieťa starať, k žiadosti je potrebné priložiť lekársky posudok
  • ak o otcovské žiada otec dieťaťa, ktorému by sa malo predĺžiť obdobie šiestich týždňov po pôrode o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky (mimo štandardnej dĺžky popôrodnej starostlivosti), ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu, k žiadosti priložte potvrdenie o hospitalizácii dieťaťa, resp. matky s dieťaťom (lekárska správa/lekárske potvrdenie).
 • trvanie nároku na materské sa preukazuje
  • predložením dokladu o narodení dieťaťa v prípade, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území SR, najlepšie do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po pôrode, inak bude materské vyplatené s mesačným oneskorením
  • predložením čestného vyhlásenia o osamelosti (vyžaduje sa partnerská aj ekonomická osamelosť) ku koncu základného nároku na materské (podmienka osamelosti musí byť splnená počas celého predĺženého poskytovania materského)
 • zánik nároku na materské a jeho sumu, príp. na zmenu sumy materského sa preukazuje najmä
  • dokladom, ktorý ovplyvňuje nárok na materské a jeho sumu (napr. doklad preukazujúci starostlivosť o dieťa inou fyzickou alebo právnickou osobou, nahlásenie začiatku výkonu zárobkovej činnosti, ktorá bráni v plnohodnotnej každodennej starostlivosti o dieťa osobou, ktorá si uplatnila nárok na materské)
 • príjemca dávky je povinný do ôsmich dní oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu

Povinnosť ošetrujúceho lekára

Potvrdzovať dočasnú neschopnosť výkonu zárobkovej činnosti z dôvodu tehotenstva a materstva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou – tlačivo poskytuje príslušným lekárom bezodplatne Sociálna poisťovňa.

Opravné prostriedky

Text

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie okrem prípadov, keď je podanie odvolania zákonom výslovne vylúčené. Informácie o tom, kedy je možné využiť opravné prostriedky nájdete tu:

Opravné prostriedky.

Text

 (§ 48, § 49, § 51, § 52, § 53, § 114,  § 117 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)