Page title

Ako požiadať o materské

Čo je materské?

Text

Materské sa poskytuje poistenke z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa a inému poistencovi z dôvodu starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku, resp. otcovi dieťaťa z dôvodu starostlivosti o vlastné dieťa v období do šiestich týždňov po pôrode (pozri Otcovské). 

Mám nárok na materské?

Nárok na materské má:

 • zamestnankyňa / zamestnanec,
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO),
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote a

zároveň musí ísť o matku dieťaťa alebo iného poistenca, ktorý sa stará o dieťa do troch rokov veku alebo otca dieťaťa ako iného poistenca, ktorý sa stará o dieťa v období do šiestich týždňov po pôrode. Iným poistencom môže byť:

 • otec dieťaťa
  • ak matka zomrela,
  • ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac a zároveň nepoberá materské ani rodičovský príspevok,
  • do uplynutia šiestich týždňov odo dňa pôrodu; toto obdobie sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu,
  • najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ak matka nepoberá materské na to isté dieťa ani rodičovský príspevok na akékoľvek dieťa,
 • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac a zároveň nepoberá materské ani rodičovský príspevok,
 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela,
 • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.  

Aké podmienky musím splniť?

Nárok na materské sa posudzuje ku dňu vzniku dôvodu na poskytnutie materského. Týmto dňom je:

 • začiatok šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr začiatok ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a ak porodíte skôr, deň pôrodu,
 • ak ste iným poistencom, deň, od ktorého žiadate o priznanie materského.

K tomuto dňu musíte spĺňať nasledujúce podmienky:

 • ste tehotná (platí len pri matke),
 • ste osobou poskytujúcou dieťaťu starostlivosť,
 • ste nemocensky poistená osoba alebo vám plynie ochranná lehota po skončení poistenia,
 • máte najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch:
  • pred pôrodom, ak ste matka alebo
  • pred dňom, od ktorého žiadate o priznanie materského, ak ste iným poistencom
  • ak vám ako inému poistencovi bolo priznané otcovské a v súvislosti so starostlivosťou o to isté dieťa si neskôr (najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu, ak už matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok) uplatníte nárok na materské, podmienka 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch sa bude považovať za splnenú.

Na tieto účely sa vám započíta aj:

 • obdobie akéhokoľvek predchádzajúceho ukončeného nemocenského poistenia,
 • obdobie trvajúceho iného nemocenského poistenia (iba u matiek),
 • obdobie štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak poistenka týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania, t. j. štúdium bolo úspešne ukončené (iba u matiek),
 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca pre čerpanie rodičovskej dovolenky a
 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO z dôvodu nároku na rodičovský príspevok,
 • nezapočítava sa obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu, že nedosahoval príjem; s výnimkou období, v ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ z dôvodu, že mal vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie (napr. z dôvodu trvania dočasnej pracovnej neschopnosti).
 • ak ste zamestnancom:
  • nemáte príjem za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ vyplatený za obdobie poskytovania materského (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený a či ide o príjem za vykonanú prácu),
  • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie zamestnávateľom sa nesleduje,
 • ak ste SZČO alebo DNPO a máte zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške (pozri Podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie). U zamestnanca sa táto podmienka nesleduje.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Ak si nárok na materské uplatňujete z viacerých nemocenských poistení, uvedené podmienky musíte splniť pri každom z nich.

Text

 

Ako požiadam o materské?

1

O dávku požiadate podaním Žiadosti o materské, ak ste matkou dieťaťa alebo podaním Žiadosti iného poistenca o materské, ak ste iným poistencom

 • Ak ste tehotná matka, žiadosť vám vystaví lekár (gynekológ). Lekár túto žiadosť vystavuje spravidla na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Očakávaný deň pôrodu potvrdí lekár.
 • Ak ste iný poistenec, tlačivo žiadosti je dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne Žiadosť iného poistenca o materské alebo vám ho poskytne Sociálna poisťovňa.  Na žiadosti uveďte dátum, odkedy si uplatňujete nárok na materské a jeho výplatu. Časť A žiadosti vyplníte, ak si žiadate o otcovské, časť B vyplníte ak si žiadate o materské ako iný poistenec.
 • Ak si požiadate o otcovské a následne o materské, zakaždým musíte podať novú žiadosť.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Ak si nárok na materské uplatňujete z viacerých nemocenských poistení (napr. ako zamestnankyňa aj ako SZČO), osobitnú žiadosť musíte predložiť pre každé z nich.

2

Vyplňte a podpíšte Vyhlásenie poistenca

na druhej strane žiadosti.

3

Ak ste matka

ktorá, do obdobia 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom žiada zohľadniť dobu štúdia na strednej škole /vysokej škole, ktorým ste získali príslušný stupeň vzdelania, t. j. štúdium bolo úspešne ukončené, v Slovenskej republike alebo v zahraničí, túto skutočnosť vyznačte v Žiadosti o materské alebo to oznámte pobočke iným spôsobom. K žiadosti  doložte potvrdenie školy o obdobiach štúdia a fotokópiu dokladu o ukončení štúdia (napr. vysvedčenie o vykonaní záverečnej skúšky, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom), ktorým ste získali príslušný stupeň vzdelania.

4

Ak ste zamestnanec, žiadosť predložte zamestnávateľovi

ktorý na nej vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa.

5

Ak ste iný poistenec

 • ktorý o materské žiada z dôvodu, že matka sa o dieťa nemôže starať zo zdravotných dôvodov, k žiadosti priložte lekársky posudok
 • ktorému by sa malo predĺžiť obdobie šiestich týždňov po pôrode o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu, k žiadosti priložte potvrdenie o hospitalizácii dieťaťa, resp. matky s dieťaťom (lekárska správa/lekárske potvrdenie)
 • ktorého nárok na materské je podmienený nepoberaním rodičovského príspevku matkou dieťaťa, doklad o tom, že matka dieťaťa nepoberá na území SR rodičovský príspevok si zabezpečí pobočka Sociálnej poisťovne.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Matka musí požiadať o odňatie rodičovského príspevku príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

6

Žiadosť doručte pobočke Sociálnej poisťovne

príslušnej podľa:

 • sídla zamestnávateľa, ak ste zamestnancom,
 • sídla posledného zamestnávateľa, ak ste zamestnancom v ochrannej lehote,
 • miesta vášho trvalého pobytu, ak ste SZČO alebo DNPO.
 • Kontakty – pobočky
Text

 

DOBRÁ RADA:
Obsah

Žiadosť o materské odporúčame predložiť ihneď po vystavení žiadosti lekárom, resp. po jej vyplnení (pozri Premlčanie).

Text

Otcovia si môžu materské rozdeliť na otcovské a materské: Ako požiadam o otcovské.

 

Viac informácií nájdete v časti NEMOCENSKÉ POISTENIE – MATERSKÉ.