Page title

Ďalšie informácie - Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Kto má nárok, podmienky a ako žiadať o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia pozri v časti Ako žiadať o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Výška dávky

Text

V roku 2023 je na určenie sumy náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 26,08 eura.

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a spoločnosti.

Pri určení výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku, a zo sumy za jeden bod ustanovenej v príslušnom kalendárnom roku. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod.

V lekárskom posudku sa sťaženie spoločenského uplatnenia hodnotí určitým počtom bodov podľa sadzieb bodového hodnotenia. Sadzby bodového hodnotenia sa použijú v závislosti od toho, či sa hodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia spôsobené pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.

Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska sťaženia spoločenského uplatnenia najlepšie porovnať.

Ak zamestnávateľ alebo iná príslušná právnická osoba (ďalej len „zodpovedný zamestnávateľ“), ktorí majú podľa Zákonníka práce objektívnu zodpovednosť za poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania poškodeného, preukázali určitú mieru zavinenia poškodeného za vznik poškodenia zdravia, znižuje sa suma náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia o mieru zavinenia poškodeného. Znižuje sa tak, aby konečná suma náhrady zodpovedala skutočnému rozsahu zodpovednosti, ktorú má za škodu v konkrétnom prípade zodpovedný zamestnávateľ.

V prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je napríklad uznanie invalidity, môže Sociálna poisťovňa náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia zvýšiť najviac o 50 %.

Suma za jeden bod sa určuje ako 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia.

  • V roku 2022 bola na určenie sumy náhrady za bolesť platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 24,22 eura.
  • V roku 2021 bola na určenie sumy náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 22,66 eura.  
  • V roku 2020 bola na určenie sumy náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 21,84 eura.

Kontrola bodového ohodnotenia

Text

Správnosť vyplnenia tlačiva bodového hodnotenia ošetrujúcim lekárom a jeho súlad s právnymi predpismi kontroluje v sporných prípadoch posudkový lekár sociálneho poistenia v rámci kontroly bodového ohodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania na účely náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (pozri Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia). 

Dôležité informácie

Text

Ustanovenie hodnoty bodu

Ministerstvo zdravotníctva SR ustanovuje výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (hodnotu 1 bodu) od účinnosti zákona č. 437/2004 Z. z. opatrením, ktoré vyhlási v Zbierke zákonov SR uverejnením oznámenia najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Príslušným osobitným predpisom, ktorým sa hodnotí strata spoločenského uplatnenia v dôsledku pracovného úrazu, ktorý poškodený utrpel po 31. júli 2004 alebo v dôsledku choroby z povolania, ktorá bola prvýkrát zistená po 31. júli 2004, je zákon Národnej rady SR č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady SR č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

Na sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku pracovného úrazu utrpeného pred 1. augustom 2004, a ak ide o chorobu z povolania z takej choroby, ktorá bola zistená pred týmto dňom, sa uplatňuje vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 84/1967 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SSR a Ministerstva spravodlivosti SSR č. 78/1981 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 47/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 19/1999 Z. z.  

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA
Obsah

Ak sa poškodenému už poskytla náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a vzniklo také zhoršenie následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení následkov nepredpokladal, hodnotenie sa vykoná novým lekárskym posudkom. V novom lekárskom posudku sa z bodového hodnotenia, ktoré zodpovedá zdravotnému stavu poškodeného po zhoršení následkov, odpočíta bodové hodnotenie určené pôvodne vydaným lekárskym posudkom. 

Text

(§ 92, § 93, § 116, okrem toho pozri aj § 16, § 17, § 99, § 111 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.)

Opravné prostriedky

Text

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie okrem prípadov, keď je podanie odvolania zákonom výslovne vylúčené. Informácie o tom, kedy je možné využiť opravné prostriedky nájdete tu:

Opravné prostriedky.