Page title

Ako požiadať o prenosný dokument A1 (PD A1) – práca v EÚ, EHP, Švajčiarsku a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

Text

Ako požiadať o prenosný dokument A1 (PD A1) v prípade vyslania (zamestnanca, SZČO) alebo v prípade súbežného výkonu činnosti (zamestnanca/SZČO) na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska? Detaily sa dozviete v tejto časti. Vybavenie PD A1 vám urýchli, ak o dokument požiadate elektronicky.   

Dôležitá informácia
Obsah

UPOZORNENIE PRE ZAMESTNÁVATEĽOV: Sociálna poisťovňa vystavuje prenosný dokument A1 len na konkrétnu osobu, nie pre celú skupinu zamestnancov. O PDA1 žiadajte elektronicky. 

Vyslanie zamestnanca

Text

Ak zamestnanec, ktorý zvyčajne vykonáva činnosť pre zamestnávateľa na území Slovenskej republiky, je dočasne vyslaný týmto zamestnávateľom na územie iného členského štátu EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (prijímajúci štát), aby tam vykonával prácu pre daného zamestnávateľa, naďalej podlieha právnym predpisom Slovenskej republiky za podmienok, že predpokladané trvanie tejto práce nepresiahne 24 mesiacov a že nie je vyslaný, aby nahradil inú vyslanú osobu.

Vysielajúci zamestnávateľ, ako aj vysielaný zamestnanec, musia spĺňať podmienky na uplatnenie inštitútu vyslania v zmysle platnej legislatívy (napr. dosiahnutý obrat v Slovenskej republike a i.) – pozri informácie o vyslaní tu: Práca v EÚ, EHP, vo Švajčiarsku a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.  

Text

O uplatnenie inštitútu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu.

1

Zamestnávateľ a zamestnanec vyplnia žiadosť

Odporúčame žiadosť vyplniť a odoslať elektronicky – eFormulár sa nachádza tu:

Žiadosť o vystavenie A1 z dôvodu vyslania zamestnanca

K dispozícii je aj listinný formulár tu:

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 (zamestnanec)

Vyplnený listinný formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a poslať alebo osobne doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, ktorá vedie zamestnávateľa v registri zamestnávateľov v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom vyslania.

 

K žiadosti je potrebné priložiť relevantné doklady (resp. scany)preukazujúce skutočnosti uvádzané v žiadosti

2

Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vystaví prenosný dokument A1

V prípade, ak sú splnené všetky podmienky vyslania vysielajúcim zamestnávateľom vystaví príslušná pobočka Sociálnej poisťovne prenosný dokument A1 najneskôr v lehote 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a zašle ho zamestnávateľovi/zamestnancovi.

Pobočka Sociálnej poisťovne vystavuje prenosný dokument A1 z dôvodu vyslania zamestnanca bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov.

3

Je potrebné, aby mal zamestnanec prenosný dokument A1 so sebou

pri výkone činnosti v štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Veľkej Británie (v prípade, ak by jeho predloženie požadoval zahraničný zamestnávateľ, kontrolné a inšpekčné orgány daného štátu, ak by zamestnanec utrpel pracovný úraz a pod.)

4

Prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka

pretože jednotný formát (s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) používajú všetky štáty EÚ, EHP, Švajčiarska a Veľkej Británie.

5

Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania, zamestnávateľ a zamestnanec oznamujú písomne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne

v lehote do desiatich dní prostredníctvom formuláru tu: Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách počas vyslania.

V súčasnosti nie je možné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne elektronickou verziou oznámenia.

Text

 

 

Vyslanie SZČO

Text

Na osobu, ktorá obvykle pracuje ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) na území Slovenskej republiky a vykonáva podobnú činnosť na území iného členského štátu EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, sa naďalej uplatňujú právne predpisy Slovenskej republiky pod podmienkou, že predpokladané trvanie tejto práce nepresiahne 24 mesiacov.

Samostatne zárobkovo činná osoba musí spĺňať podmienky na uplatnenie inštitútu vyslania v zmysle platnej legislatívy (napr. existencia prevádzkových priestorov a i.) – pozri informácie o vyslaní tu: Práca v EÚ, EHP, vo Švajčiarsku a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

Text

O uplatnenie inštitútu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu.

1

SZČO vyplní žiadosť

Odporúčame žiadosť vyplniť a odoslať elektronicky – eFormulár sa nachádza tu:

Žiadosť o vystavenie A1 z dôvodu vyslania SZČO

 

K dispozícii je aj listinný formulár tu:

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 (SZČO)

Vyplnený listinný formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a poslať alebo osobne doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska SZČO
v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom vyslania.

 

K žiadosti je potrebné priložiť relevantné doklady (resp. scany) preukazujúce skutočnosti uvádzané v žiadosti

2

Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vystaví prenosný dokument A1

V prípade, ak sú splnené všetky podmienky vyslania zo strany SZČO, vystaví príslušná pobočka Sociálnej poisťovne prenosný dokument A1 najneskôr v lehote 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a zašle ho SZČO. Pobočka Sociálnej poisťovne vystavuje prenosný dokument A1 z dôvodu vyslania SZČO bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov.

3

Je potrebné, aby mala SZČO prenosný dokument A1 pri výkone činnosti so sebou

v štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (v prípade, ak by jeho predloženie požadoval zahraničný subjekt, kontrolné a inšpekčné orgány daného štátu, ak by SZČO utrpela pracovný úraz a pod).

4

Prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka

pretože jednotný formát (s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) používajú všetky štáty EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

5

Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania, SZČO oznamuje písomne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne

v lehote do desiatich dní prostredníctvom formulára tu: Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách počas vyslania.

V súčasnosti nie je možné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne elektronickou verziou oznámenia.

Text

 

 

Vyslanie štátneho zamestnanca

Text

Štátny zamestnanec podlieha právnym predpisom členského štátu, ktorého správa ho zamestnáva.

Text

V prípade, že zamestnanec vykonáva činnosť pre štátnu správu Slovenskej republiky a je vyslaný vykonávať prácu na území iného členského štátu EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania.

1

Štátny zamestnanec vyplní žiadosť

Odporúčame žiadosť vyplniť a odoslať elektronicky – eFormulár sa nachádza tu:

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1

K dispozícii je aj listinný formulár tu:

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 (štátny zamestnanec)

Vyplnený listinný formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a poslať alebo osobne doručiť do príslušnej Sociálnej poisťovne, ktorá vedie zamestnávateľa v registri zamestnávateľov v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom výkonu práce štátneho zamestnanca na území iného členského štátu.

K žiadosti je potrebné priložiť relevantné doklady (resp. scany) preukazujúce skutočnosti uvádzané v žiadosti

2

Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vystaví prenosný dokument A1

V prípade, ak sú splnené všetky podmienky vystaví príslušná pobočka Sociálnej poisťovne prenosný dokument A1 najneskôr v lehote do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a zašle ho zamestnávateľovi/štátnemu zamestnancovi. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vystavuje prenosný dokument A1 z dôvodu výkonu práce štátneho zamestnanca na území iného členského štátu bezplatne.

3

Je potrebné, aby mal štátny zamestnanec prenosný dokument A1 so sebou

pri výkone činnosti v štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Veľkej Británie (v prípade, ak by jeho predloženie požadoval zahraničný zamestnávateľ, kontrolné a inšpekčné orgány daného štátu, ak by štátny zamestnanec utrpel pracovný úraz a podobne).

4

Prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka

pretože jednotný formát (s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) používajú všetky štáty EÚ, EHP, Švajčiarska a Veľkej Británie.

5

Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania, štátny zamestnanec oznamuje písomne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne

v lehote do desiatich dní prostredníctvom formulára tu:

Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej na území viacerých štátov o zmenách

(okrem zamestnancov medzinárodnej prepravy).  

 

V súčasnosti nie je možné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne elektronickou verziou príslušného Oznámenia o zmene.

Text

 

 

Súbežný výkon činnosti zamestnanca na území viacerých štátov EÚ

Text

Ak osoba zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, je potrebné určiť uplatniteľnú legislatívu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (nariadenie), keďže v zmysle nariadenia môže zamestnanec podliehať v tom istom čase výlučne legislatíve jedného členského štátu Európskej únie (EÚ) v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Sociálna poisťovňa určuje uplatniteľnú legislatívu v prípade zamestnancov s bydliskom na území Slovenskej republiky.

Pravidlá určovania uplatniteľnej legislatívy, ako aj ďalšie informácie súvisiace s určovaním uplatniteľnej legislatívy, nájdete  v sekcii o vyslaní tu: Práca v EÚ, EHP, vo Švajčiarsku a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.   

Text

V prípade súbežného výkonu činnosti zamestnanca na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu o určenie uplatniteľnej legislatívy.

1

Zamestnanec vyplní žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy

Odporúčame žiadosť vyplniť a odoslať elektronicky – eFormulár sa nachádza tu:

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy

 

K dispozícii je aj listinný formulár tu:

eFormuláre – Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy (zamestnanec – viaceré štáty)

Žiadosť sa podáva v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne ktorá ju zaeviduje, skontroluje a v prípade, ak je neúplná, doplní potrebné údaje (v spolupráci so zamestnancom). Po doplnení príslušná pobočka Sociálnej poisťovne žiadosť postúpi na spracovane ústrediu Sociálnej poisťovne.

 

K žiadosti je potrebné priložiť relevantné doklady (resp. scany) preukazujúce skutočnosti uvádzané v žiadosti v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom vyslania.

2

V prípade súbežného výkonu činností ak sa bydlisko zamestnanca (uvedené v bode 2 žiadosti) nachádza na území iného členského štátu než Slovenská republika

postúpi ústredie Sociálnej poisťovne žiadosť príslušnej inštitúcii členského štátu bydliska, pretože nie je príslušná v tejto veci konať okrem prípadu, že k žiadosti je priložené určenie slovenskej legislatívy inštitúciou štátu bydliska.

 

3

Ak sa na zamestnanca vzťahuje slovenská legislatíva, ústredie Sociálnej poisťovne vystaví prenosný dokument A1

na základe posúdenia žiadosti v lehote najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti ústrediu a zašle ho zamestnancovi na adresu uvedenú v žiadosti. Ak výsledkom určenia uplatniteľnej legislatívy bude určenie legislatívy iného členského štátu EÚ EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Sociálna poisťovňa oznámi túto skutočnosť príslušnej inštitúcii členského štátu, ktorého legislatíva je určená, prostredníctvom systému EESSI (Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia), aby príslušná inštitúcia vystavila zamestnancovi PD A1 s legislatívou daného štátu.

Ústredie Sociálnej poisťovne vystavuje prenosný dokument A1 z dôvodu súbežného výkonu činnosti zamestnanca v závislosti od situácie bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti (v prípade, ak začal súbežný výkon činnosti v minulosti, posudzuje sa situácia aj spätne).

4

Je potrebné, aby mal zamestnanec prenosný dokument A1 so sebou

pri výkone činnosti v štátoch EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska so sebou (v prípade, ak by jeho predloženie požadoval zahraničný subjekt, kontrolné a inšpekčné orgány daného štátu, ak by zamestnanec utrpel pracovný úraz a podobne).

5

Prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka

pretože jednotný formát (s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) používajú všetky štáty EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

6

Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania, zamestnanec oznamuje písomne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne

v lehote do desiatich dní prostredníctvom formulára tu:  

Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatne zárobkovo činnej na území viacerých štátov EÚ(okrem zamestnancov medzinárodnej prepravy).

V súčasnosti nie je možné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne elektronickou verziou príslušného Oznámenia o zmene.

Text

 

 

Súbežný výkon činnosti SZČO na území viacerých štátov EÚ

Text

Ak SZČO zvyčajne vykonáva činnosť v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, je potrebné určiť uplatniteľnú legislatívu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (nariadenie), keďže v zmysle nariadenia môže SZČO podliehať v tom istom čase výlučne legislatíve jedného členského štátu Európskej únie (EÚ) v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Sociálna poisťovňa určuje uplatniteľnú legislatívu v prípade SZČO s bydliskom na území Slovenskej republiky.

Pravidlá určovania uplatniteľnej legislatívy, ako aj ďalšie informácie súvisiace s určovaním uplatniteľnej legislatívy nájdete v sekcii o vyslaní tu: Práca v EÚ, EHP, vo Švajčiarsku a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

Text

V prípade súbežného výkonu samostatnej zárobkovej činnosti na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu o určenie uplatniteľnej legislatívy.

1

SZČO vyplní žiadosť

Odporúčame žiadosť vyplniť a odoslať elektronicky – eFormulár sa nachádza tu:

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy

 

K dispozícii je aj listinný formulár tu:

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy (SZČO – viaceré štáty)

Žiadosť sa podáva v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá ju zaeviduje, skontroluje a v prípade, ak je neúplná ju doplní (v spolupráci so SZČO). Po doplnení príslušná pobočka Sociálnej poisťovne žiadosť postúpi na spracovane ústrediu Sociálnej poisťovne.

 

K žiadosti je potrebné priložiť relevantné doklady (resp. scany) preukazujúce skutočnosti uvádzané v žiadosti v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom vyslania.

2

V prípade súbežného výkonu činností ak sa bydlisko SZČO (uvedené v bode 2 žiadosti) nachádza na území iného členského štátu než Slovenská republika

postúpi ústredie Sociálnej poisťovne žiadosť príslušnej inštitúcii členského štátu bydliska, pretože nie je príslušná v tejto veci konať okrem prípadu, že k žiadosti je priložené určenie slovenskej legislatívy inštitúciou štátu bydliska.

 

3

Ak sa na SZČO vzťahuje slovenská legislatíva, ústredie Sociálnej poisťovne vystaví prenosný dokument A1

na základe posúdenia žiadosti v lehote najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti ústrediu a zašle ho SZČO na adresu uvedenú v žiadosti. Ak výsledkom určenia uplatniteľnej legislatívy bude určenie legislatívy iného členského štátu EÚ EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Sociálna poisťovňa oznámi túto skutočnosť príslušnej inštitúcii členského štátu, ktorého legislatíva je určená, prostredníctvom systému EESSI (Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia), aby príslušná inštitúcia pre SZČO vystavila PD A1 s legislatívou daného štátu.

Ústredie Sociálnej poisťovne vystavuje prenosný dokument A1 z dôvodu súbežného výkonu činnosti SZČO v závislosti od situácie bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti (v prípade, ak sa začal súbežný výkon činnosti v minulosti, posudzuje sa situácie aj spätne).

4

Je potrebné, aby mal SZČO prenosný dokument A1 so sebou

pri výkone činnosti v štátoch EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska so sebou (v prípade, ak by jeho predloženie požadoval zahraničný subjekt, kontrolné a inšpekčné orgány daného štátu, ak by SZČO utrpel pracovný úraz a podobne).

5

Prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka

pretože jednotný formát (s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) používajú všetky štáty EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

6

Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania, SZČO oznamuje písomne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne

v lehote do desiatich dní prostredníctvom formuláru tu:  

Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatne zárobkovo činnej na území viacerých štátov EÚ

V súčasnosti nie je možné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne elektronickou verziou príslušného Oznámenia o zmene.

Text

 

 

Súbežný výkon činnosti ako zamestnanec a ako SZČO v odlišných štátoch EÚ

Text

Ak osoba zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako SZČO v odlišných členských štátoch EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, je potrebné určiť uplatniteľnú legislatívu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (nariadenie), keďže v zmysle nariadenia môže zamestnanec/SZČO podliehať v tom istom čase výlučne legislatíve jedného členského štátu Európskej únie (EÚ) v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Sociálna poisťovňa určuje uplatniteľnú legislatívu v prípade zamestnanca/SZČO s bydliskom na území Slovenskej republiky.

Pravidlá určovania uplatniteľnej legislatívy, ako aj ďalšie informácie súvisiace s určovaním uplatniteľnej legislatívy, nájdete v sekcii o vyslaní tu: Práca v EÚ, EHP, vo Švajčiarsku a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

Text

V prípade súbežného výkonu zamestnaneckej činnosti a samostatnej zárobkovej činnosti v odlišných členských štátov EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu o určenie uplatniteľnej legislatívy.

1

Zamestnanec/SZČO vyplní žiadosť

Odporúčame žiadosť vyplniť a odoslať elektronicky – eFormulár sa nachádza tu:

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy

 

K dispozícii je aj listinný formulár tu:

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy (zamestnanec a SZČO – odlišné štáty)

Žiadosť sa podáva v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá ju zaeviduje, skontroluje a v prípade, ak je neúplná ju doplní (v spolupráci so zamestnancom/SZČO). Po doplnení príslušná pobočka Sociálnej poisťovne žiadosť postúpi na spracovane ústrediu Sociálnej poisťovne.

 

K žiadosti je potrebné priložiť relevantné doklady (resp. scany) preukazujúce skutočnosti uvádzané v žiadosti v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom vyslania.

2

V prípade súbežného výkonu činností ak sa bydlisko zamestnanca/SZČO (uvedené v bode 2 žiadosti) nachádza na území iného členského štátu než Slovenská republika

postúpi ústredie Sociálnej poisťovne žiadosť príslušnej inštitúcii členského štátu bydliska, pretože nie je príslušná v tejto veci konať okrem prípadu, že k žiadosti je priložené určenie slovenskej legislatívy inštitúciou štátu bydliska.

3

Ak sa na zamestnanca/SZČO vzťahuje slovenská legislatíva, ústredie Sociálnej poisťovne vystaví prenosný dokument A1

na základe posúdenia žiadosti v lehote najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti ústrediu a zašle ho zamestnancovi/SZČO na adresu uvedenú v žiadosti. Ak výsledkom určenia uplatniteľnej legislatívy bude určenie legislatívy iného členského štátu EÚ EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Sociálna poisťovňa oznámi túto skutočnosť príslušnej inštitúcii členského štátu, ktorého legislatíva je určená, prostredníctvom systému EESSI (Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia), aby príslušná inštitúcia zamestnanci/SZČO vystavila PD A1 s legislatívou daného štátu.

Ústredie Sociálnej poisťovne vystavuje prenosný dokument A1 z dôvodu súbežného výkonu činnosti zamestnanca/ SZČO v závislosti od situácie bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti (v prípade, ak sa začal súbežný výkon činnosti v minulosti, posudzuje sa situácie aj spätne).

4

Je potrebné, aby mal zamestnanec/SZČO prenosný dokument A1 so sebou

pri výkone činnosti v štátoch EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska so sebou (v prípade, ak by jeho predloženie požadoval zahraničný subjekt, kontrolné a inšpekčné orgány daného štátu, ak by zamestnanec/SZČO utrpel pracovný úraz a podobne).

5

Prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka

pretože jednotný formát (s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) používajú všetky štáty EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

6

Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania, zamestnanec/SZČO oznamuje písomne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne

v lehote do desiatich dní prostredníctvom formuláru tu:

Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatne zárobkovo činnej na území viacerých štátov EÚ(okrem zamestnancov medzinárodnej prepravy).

V súčasnosti nie je možné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne elektronickou verziou príslušného Oznámenia o zmene.

Text

 

 

Súbežný výkon činnosti ako štátny zamestnanec a ako zamestnanec a/alebo SZČO v odlišných štátoch EÚ

Text

Ak osoba zvyčajne vykonáva činnosť ako štátny zamestnanec a činnosť ako zamestnanec a/alebo SZČO v odlišných členských štátoch EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, je potrebné určiť uplatniteľnú legislatívu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (nariadenie), keďže v zmysle nariadenia môže štátny zamestnanec/zamestnanec/SZČO podliehať v tom istom čase výlučne legislatíve jedného členského štátu Európskej únie (EÚ) v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Sociálna poisťovňa určuje uplatniteľnú legislatívu v prípade štátneho zamestnanca/zamestnanca/SZČO s bydliskom na území Slovenskej republiky.

Pravidlá určovania uplatniteľnej legislatívy, ako aj ďalšie informácie súvisiace s určovaním uplatniteľnej legislatívy, nájdete v sekcii o vyslaní tu: Práca v EÚ, EHP, vo Švajčiarsku a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

Text

V prípade súbežného výkonu štátnozamestnaneckej činnosti a zamestnaneckej činnosti a/alebo samostatnej zárobkovej činnosti v odlišných členských štátov EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu o určenie uplatniteľnej legislatívy.

1

Štátny zamestnanec/zamestnanec/SZČO vyplní žiadosť

Odporúčame žiadosť vyplniť a odoslať elektronicky – eFormulár sa nachádza tu: Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy

K dispozícii je aj listinný formulár tu: Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca 

Žiadosť sa podáva v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá ju zaeviduje, skontroluje a v prípade, ak je neúplná ju doplní (v spolupráci so štátnym zamestnancom/zamestnancom/SZČO). Po doplnení príslušná pobočka Sociálnej poisťovne žiadosť postúpi na spracovane ústrediu Sociálnej poisťovne.

 

K žiadosti je potrebné priložiť relevantné doklady (resp. scany) preukazujúce skutočnosti uvádzané v žiadosti v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom vyslania.

2

V prípade súbežného výkonu činností ak sa bydlisko štátneho zamestnanca/zamestnanca/SZČO (uvedené v bode 2 žiadosti) nachádza na území iného členského štátu než Slovenská republika

postúpi ústredie Sociálnej poisťovne žiadosť príslušnej inštitúcii členského štátu bydliska, pretože nie je príslušná v tejto veci konať okrem prípadu, že k žiadosti je priložené určenie slovenskej legislatívy inštitúciou štátu bydliska.

3

Ak sa na štátneho zamestnanca/zamestnanca/SZČO vzťahuje slovenská legislatíva, ústredie Sociálnej poisťovne vystaví prenosný dokument A1

na základe posúdenia žiadosti v lehote najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti ústrediu a zašle ho štátnemu zamestnancovi/zamestnancovi/SZČO na adresu uvedenú v žiadosti. Ak výsledkom určenia uplatniteľnej legislatívy bude určenie legislatívy iného členského štátu EÚ EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Sociálna poisťovňa oznámi túto skutočnosť príslušnej inštitúcii členského štátu, ktorého legislatíva je určená, prostredníctvom systému EESSI (Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia), aby príslušná inštitúcia štátnemu zamestnancovi/zamestnanci/SZČO vystavila PD A1 s legislatívou daného štátu.

Ústredie Sociálnej poisťovne vystavuje prenosný dokument A1 z dôvodu súbežného výkonu činnosti štátneho zamestnanca/zamestnanca/ SZČO v závislosti od situácie bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti (v prípade, ak začal súbežný výkon činnosti v minulosti posudzuje sa situácie aj spätne).

4

Je potrebné, aby mal štátny zamestnanec/zamestnanec/SZČO prenosný dokument A1 so sebou

postúpi ústredie Sociálnej poisťovne žiadosť príslušnej inštitúcii členského štátu bydliska, pretože nie je príslušná v tejto veci konať okrem prípadu, že k žiadosti je priložené určenie slovenskej legislatívy inštitúciou štátu bydliska.

5

Prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka

pretože jednotný formát (s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) používajú všetky štáty EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

6

Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania, štátny zamestnanec/zamestnanec/SZČO oznamuje písomne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne

v lehote do desiatich dní prostredníctvom formulára tu:

Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatne zárobkovo činnej na území viacerých štátov EÚ(okrem zamestnancov medzinárodnej prepravy).

V súčasnosti nie je možné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne elektronickou verziou príslušného Oznámenia o zmene.

Text

 

 

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnanec alebo ako SZČO v SR

Text

V prípade, že je osoba v SR zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná, pričom podlieha legislatíve SR a z tohto dôvodu chce byť vyňatá zo systému sociálneho zabezpečenia iného členského štátu (napr. zo systému sociálneho zabezpečenia štátu bydliska), pričom účasť v systéme sociálneho zabezpečenia iného členského štátu EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska nevznikla, resp. netrvá zamestnancovi alebo SZČO z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti, je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu o vystavenie PD A1.

1

Zamestnanec alebo SZČO s činnosťou v SR vyplní žiadosť

Odporúčame žiadosť vyplniť a odoslať elektronicky – eFormulár sa nachádza tu:

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1

 

K dispozícii je aj listinný formulár tu:

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 (zamestnanec alebo SZČO v SR)

Vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať a poslať alebo osobne doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

 

K žiadosti je potrebné priložiť relevantné doklady (resp. scany) preukazujúce skutočnosti uvádzané v žiadosti v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom vyslania.

2

Ak sú splnené všetky podmienky na vystavenie prenosného dokumentu A1, príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vystaví prenosný dokument A1

najneskôr v lehote 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a zašle ho žiadateľovi.

Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vystavuje prenosný dokument A1 bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov.

 

3

Prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka

pretože jednotný formát (s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) používajú všetky štáty EÚ, EHP, Švajčiarska a Veľkej Británie.

Text

 

 

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky

Text

V prípade, že osobe bola udelená výnimka, na základe ktorej sa na osobu vzťahujú právne predpisy SR, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o vystavenie PD A1.

Upozorňujeme, že ak osobe bola udelená výnimka s tým, že podlieha legislatíve dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o vystavenie PD A1 sa nežiada pozri informácie v sekcii o vyslaní tu: Práca v EÚ, EHP, vo Švajčiarsku a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

 

1

Sociálna poisťovňa vystaví PD A1 na základe notifikácie o výnimke z MPSVR

Osobe, ktorej bola udelená výnimka, na základe ktorej sa na danú osobu vzťahujú právne predpisy SR, vystaví príslušná pobočka Sociálnej poisťovne prenosný dokument A1 na základe notifikácie o udelení výnimky, ktorá bola Sociálnej poisťovni doručená zo strany ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR), a to v lehote do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia uvedenej notifikácie.

2

Ak notifikácia o udelení výnimky neobsahuje všetky potrebné informácie, Sociálna poisťovňa osloví klienta

V prípade, že notifikácia o udelení výnimky neobsahuje všetky potrebné informácie

na vystavenie prenosného dokumentu A1, potom príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vyzve v lehote siedmich pracovných dní odo dňa doručenia notifikácie klienta, aby si podal žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu udelenej výnimky.

 

Odporúčame žiadosť vyplniť a odoslať elektronicky – eFormulár sa nachádza tu:

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 (eFormulár)

 

K dispozícii je aj listinný formulár tu:

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky

Vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať a poslať alebo osobne doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

 

Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vystaví prenosný dokument A1 v lehote do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia uvedenej žiadosti a zašle ho žiadateľovi.

Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vystavuje prenosný dokument A1 z dôvodu výkonu práce zamestnanca/SZČO na území iného členského štátu bezplatne.

3

Prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka

pretože jednotný formát (s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) používajú všetky štáty EÚ, EHP, Švajčiarsko i Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Text

 

Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s elektronickou žiadosťou o nájdete tu: Prenosný dokument A1 – Otázky a odpovede k elektronickej žiadosti

Viac informácií nájdete v časti o vyslaní tu: Ako požiadať o prenosný dokument A1 (PDA1) – práca v EÚ, EHP, Švajčiarsku a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

Kontakty na pobočky Sociálnej poisťovne nájdete tu: Kontakty – pobočky