Page title

Otcovské

Čo je otcovské?

Text

Otcovské je nový typ dávky materské, ktoré sa poskytuje otcovi z dôvodu starostlivosti o svoje dieťa maximálne 2 týždne v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa.

Mám nárok na otcovské?

Text

Nárok na otcovské má otec dieťaťa:

 • zamestnanec,
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO),
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na otcovské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Aké podmienky musím splniť?

Nárok na otcovské sa posudzuje ku dňu vzniku dôvodu na jeho poskytnutie. Týmto dňom je:

deň, od ktorého žiadate o priznanie otcovského v období od narodenia dieťaťa do šiestich týždňov po narodení dieťaťa (tzv. 6-týždňové podporné obdobie). Toto obdobie sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

K tomuto dňu musíte spĺňať nasledujúce podmienky:

 • ste osobou poskytujúcou dieťaťu starostlivosť,
 • ste nemocensky poistený alebo vám plynie ochranná lehota po skončení poistenia,
 • máte najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiadate o priznanie otcovského,
 • nesleduje sa, či matka dieťaťa zároveň poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Na tieto účely sa vám započíta aj:

 • obdobie akéhokoľvek predchádzajúceho ukončeného nemocenského poistenia,
 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca pre čerpanie rodičovskej dovolenky,
 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO z dôvodu nároku na rodičovský príspevok,
 • nezapočítava sa obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu, že nedosahoval príjem; s výnimkou období, v ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ z dôvodu, že mal vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie (napr. z dôvodu trvania dočasnej pracovnej neschopnosti).
 • ak ste zamestnancom:
  • nemáte príjem za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ vyplatený za obdobie poskytovania otcovského (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený a či ide o príjem za vykonanú prácu),
  • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie zamestnávateľom sa nesleduje,
 • ak ste SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba a máte zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške (pozri Podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie). U zamestnanca sa táto podmienka nesleduje.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Ak si nárok na otcovské uplatňujete z viacerých nemocenských poistení, uvedené podmienky musíte splniť pri každom z nich.

Otcovia si môžu materské rozdeliť na otcovské a materské

Po dvojtýždňovom poberaní dávky otcovské môžu otcovia poberať aj dávku materské.

Na čerpanie materského pre to isté dieťa po poberaní otcovského zostane otcom v zásade 26 týždňov (pri starostlivosti o jedno narodené dieťa) a uplatniť si ju môžu do troch rokov veku dieťaťa. Dávka materské sa pre otcov rozdeľuje na dve časti – obdobie max. 2 týždňov v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (otcovské), ktoré môže otec poberať bez ohľadu na to, či matka v tomto období poberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok a ďalších v zásade 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa.

Ak si otec nárok na otcovské neuplatní, môže po splnení zákonných podmienok čerpať dávku materské na celé obdobie 28 týždňov (resp. 31 týždňov ak ide o osamelého otca alebo 37 týždňov, ak sa stará o dve alebo viac narodených detí), najskôr však šesť týždňov od pôrodu, ak už matka nepoberá na to isté dieťa materské a nepoberá ani rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Otcovi dieťaťa, ktorý si uplatní nárok na materské najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu, vznikne nárok na materské bez ohľadu na to, či v predchádzajúcom období mal nárok na otcovské.

Ako požiadam o otcovské?

1

O dávku požiadate podaním Žiadosti iného poistenca o materské,

 ktorú získate nasledovným spôsobom:

Na žiadosti uveďte dátum, odkedy si uplatňujete nárok na otcovské a jeho výplatu vyplnením v časti A.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Ak si nárok na otcovské uplatňujete z viacerých nemocenských poistení (napr. ako zamestnanec aj ako SZČO), osobitnú žiadosť musíte predložiť pre každé z nich.

2

Vyplňte a podpíšte Vyhlásenie poistenca

na druhej strane žiadosti.

3

Ak ste zamestnanec, žiadosť predložte zamestnávateľovi

ktorý na nej vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa.

4

Ak ste otec dieťaťa

a žiadate o predĺženie 6 týždňového podporného obdobia o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky (mimo štandardnej popôrodnej starostlivosti), ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu (čiže otcovské chcete z uvedeného dôvodu vyplatiť aj po uplynutí 6 týždňov po pôrode), k žiadosti priložte potvrdenie o období hospitalizácie dieťaťa, resp. matky s dieťaťom (lekárska správa/lekárske potvrdenie).

5

Žiadosť doručte pobočke Sociálnej poisťovne

príslušnej podľa:

 • sídla zamestnávateľa, ak ste zamestnancom,
 • sídla posledného zamestnávateľa, ak ste zamestnancom v ochrannej lehote,
 • miesta vášho trvalého pobytu, ak ste SZČO alebo DNPO.

Kontakty – pobočky

Text

 

DOBRÁ RADA:
Obsah

Žiadosť iného poistenca o materské odporúčame predložiť ihneď po jej vyplnení (pozri Premlčanie).

Otcovské je súčasťou dávky materské, preto odporúčame oboznámiť sa aj s informáciami v časti: Ako požiadať o materské.

Text

Viac informácií nájdete aj v časti NEMOCENSKÉ POISTENIE – MATERSKÉ.