Page title

Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína, že na valorizáciu (zvýšenie) dôchodku od 1. januára 2023 sa podľa zákona o sociálnom poistení neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma pôvodne priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia. Znamená to, že Sociálna poisťovňa dôchodcovi o 11,8% zvyšuje sumu pôvodne priznaného dôchodku a ak je tento dôchodok stále nižší, ako minimálny dôchodok, dôchodcovi naďalej vypláca minimálny dôchodok. Ten totiž pre neho naďalej zostáva finančne výhodnejší.

Sociálna poisťovňa oznamuje, že v záujme optimalizácie a zefektívnenia komunikácie s klientmi prostredníctvom eSlužieb pravidelne vykonáva technickú údržbu systémov, ktorá môže mať za následok občasné výpadky elektronických služieb i webového portálu počas víkendu, v dňoch 21. – 22. 1. 2023. Ďakujeme za pochopenie.

Sociálna poisťovňa v roku 2023 zvýšila dôchodky o 11,8 % a informáciu o valorizácii doručila všetkým dotknutým dôchodcom v januári tohto roka. Ak ste klientom Poštovej banky a využívate službu „doručovanie dôchodku domov“, v januári doručený dôchodok cez doručovateľa je v pôvodnej výške z roku 2022 - a valorizovaná čiastka za január je na vašom osobnom účte v Poštovej banke. Konkrétne nastavenie doručovania výšky dôchodku prostredníctvom Poštovej banky nie je v kompetencii Sociálnej poisťovne. Preto odporúčame klientom Poštovej banky, aby sa v prípade ďalších otázok obrátili na svoju banku.

 Sociálna poisťovňa aktualizuje na základe podnetov svojich poistencov najčastejšie otázky a odpovede k aktuálnej téme – rodičovský dôchodok (známy tiež ako rodičovský bonus). Nižšie uvedené odpovede tak dopĺňajú základnú sadu otázok a odpovedí z novembra 2022.

Zamestnávatelia majú od nového roku novú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých zamestnancov, ktorých prihlásili do registra poistencov Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022. Sociálna poisťovňa pripomína, že ide o tri druhy analytických údajov: číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí, dohodnutý rozsah týždenného pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.

Novú dávku otcovské dostalo zo Sociálnej poisťovne už prvých tritisíc oteckov, ktorí o dávku požiadali a splnili zákonné podmienky na jej priznanie. Od 1. novembra 2022, kedy nová legislatíva začala platiť, zaevidovala Sociálna poisťovňa približne 3 500 žiadostí (do 11. januára 2023). O novú dávku a v súvislosti s týmito žiadosťami zatiaľ priznala nárok na otcovské         v 3 028 prípadoch. V mesiaci december 2022 tak Sociálna poisťovňa vyplatila túto dávku v celkovej sume viac ako 796 tisíc eur v priemernej výške 393,52 eura. Ide o dávky vyplatené za mesiac november 2022. Do konca januára Sociálna poisťovňa postupne vypláca dávky za december 2022.

Termín:  24. január 2023 (utorok) Začiatok: 8.30 h   Predpokladané ukončenie seminára:12.00 h                Miesto: hotel Yasmín Tyršovo nábrežie 1 040 01 Košice

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2023. Živnostníci dostanú spolu 174 817 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou Sociálna poisťovňa odosiela 147 119 oznámení a do e-schránok smeruje ďalších 27 698.

Termín: 27. január 2023 (piatok) Začiatok: 9.00 h Prezentácia účastníkov od 8.30 h Predpokladané ukončenie seminára: 13.00 h

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne s bydliskom mimo Slovenskej republiky by nemali v januári zabudnúť na povinnosť doručiť tzv. Potvrdenie o žití. V prípade, že ide o krajinu Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) a Švajčiarska, je potrebné toto tlačivo zaslať jedenkrát ročne do 31. januára. Ak ide o krajinu mimo EÚ/EHP a Švajčiarska, tlačivo je potrebné doručiť štyrikrát do roka, najbližšie do 15. januára 2023. Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne žijúci v Českej republike túto povinnosť nemajú, Sociálna poisťovňa a Česká správa sociálneho zabezpečenia si údaje vymieňajú elektronicky.