Page title

Čestné vyhlásenie o prerušení poistenia SZČO pre občana Ukrajiny


som štátnym občanom Ukrajiny a v súvislosti s ozbrojeným konfiltkom na Ukrajine sa

zdržiavam/som sa zdržiaval na jej území z dôvodu výkonu služby vo vojsku Ukrajiny, výkonu brannej povinnosti na Ukrajine alebo výkonu odvodnej povinnosti na Ukrajine.


Podľa § 293fr ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 92/2022 medzera Z. z. povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO, ktorá je občanom Ukrajiny, sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie počas obdobia, v ktorom sa v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine zdržiava na jej území z dôvodu výkonu služby vo vojsku Ukrajiny, výkonu brannej povinnosti na Ukrajine alebo výkonu odvodnej povinnosti na Ukrajine; § 26 ods. 6 sa vzťahuje rovnako.