Page title

Potravinári a odvodová úľava

Štátna pomoc pre zamestnávateľov-potravinárov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila informácie a vyhlásenie na uplatnenie odvodovej úľavy pre zamestnávateľov-potravinárov. Za mesiace august a september 2023 zamestnávateľ-potravinár zaplatí poistné v plnej výške, Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou tzv. vratiek automaticky, bez nutnosti podania žiadosti o vrátenie tohto poistného. Za mesiace október 2023 až január 2024 a marec 2024 až jún 2024 bude zamestnávateľ-potravinár (po schválení poskytnutia štátnej pomoci Sociálnou poisťovňou) platiť znížené poistné za príslušný kalendárny mesiac. Sociálna poisťovňa tak umožní dotknutým subjektom uplatniť si odvodovú úľavu za celé obdobie jej trvania: od augusta 2023 do januára 2024 a od marca 2024 do júna 2024. Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na nevyhnutnosť dodržiavania lehôt stanovených na podávanie vyhlásení pre poskytnutie štátnej pomoci.

Text

Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a v potravinárskom priemysle v zmysle Dočasného krízového a prechodného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine SA.109076 (2023/N), bola dňa 21. septembra 2023 zverejnená v Obchodnom vestníku č. 180/2023, v časti Štátna pomoc a iné programy podpory pod č. G000020. 

Na základe zverejnenia schválenej schémy štátnej pomoci v Obchodnom vestníku môže Sociálna poisťovňa začať uplatňovať ustanovenie § 293fzh zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon“) v znení zákona č. 274/2023 Z. z., t. j. poskytnúť štátnu pomoc vo forme odvodovej úľavy pre zamestnávateľov-potravinárov za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024.

Európska komisia dňa 15. decembra 2023 schválila dodatok č. 1 k schéme štátnej pomoci. Schéma štátnej pomoci v znení Dodatku č. 1 SA. 110524 bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 19. decembra 2023. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 19. decembra 2023, t. j. dňom uverejnenia v Obchodnom vestníku.

Európska komisia dňa 19. februára 2024 schválila Dodatok č. 2 k schéme štátnej pomoci. Schéma štátnej pomoci v znení Dodatku č. 1 a 2 SA. 111988 bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 29. februára 2024 č. 43/2024, v časti Štátna pomoc a iné programy podpory pod č. G000014. Schéma štátnej pomoci v znení Dodatku č. 1 a 2 SA. 111988 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 29. februára 2024, t. j. dňom uverejnenia v Obchodnom vestníku. Od tohto dátumu môže Sociálna poisťovňa začať uplatňovať ustanovenie § 293ge zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon“) v znení účinnom od 1. marca 2024, t. j. poskytnúť štátnu pomoc vo forme odvodovej úľavy pre zamestnávateľov-potravinárov aj za obdobie od 1. marca 2024 do 30. júna 2024, a to aj pre nový okruh zamestnávateľov s vybraným SK NACE.

Schéma štátnej pomoci v znení Dodatku č. 1 a 2 na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle 

Odvodová úľava sa týka zamestnávateľa, ktorý vykonáva hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 v sekcii:

1. NACE A – Poľnohospodárstvo, Lesníctvo a Rybolov (poľnohospodárska prvovýroba)

 • Divízia 01, triedy 01.13, 01.21, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 01.45, 01.46, 01.47, 01.50
 • Divízia 03, trieda 03.22.

 

2. NACE C – Priemyselná výroba

 • Divízia 10 – 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.71, 10.73, 10.81, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.91
 • Divízia 11 - 11.07.

Poznámka: Hlavná ekonomická činnosť na tento účel je ekonomická činnosť vedená v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO).

 

SK NACE a jeho kontrola

Text

Sociálna poisťovňa dňa 7. septembra 2023 zverejnila „aktívnym“ zamestnávateľom v elektronických službách Sociálnej poisťovne (eSlužby) v službe Odvádzateľ poistného, v menu Register a podmenu Prehľad registrácie zamestnávateľa SK NACE, ktorý má zamestnávateľ zverejnený v RPO. Na účely posúdenia  odvodovej úľavy pre zamestnávateľov-potravinárov bude Sociálna poisťovňa vychádzať výlučne z týchto údajov, preto zamestnávateľom, ktorých sa odvodová úľava bude týkať, odporúčala, aby si svoj zverejnený SK NACE skontrolovali, resp. aktualizovali.

Ak zamestnávateľ zistí, že zobrazený SK NACE je nesprávny, obráti sa na Štatistický úrad SR, ktorý vedie RPO so žiadosťou o nápravu.

V prípade, ak nie je zobrazený SK NACE, Sociálnej poisťovni sa nepodarilo prebrať SK NACE z RPO. Ak zamestnávateľ vykonáva hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomickej činnosti SK NACE vo vybraných triedach divízií v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle, kontaktuje v tomto prípade príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

 

Odvodovú úľavu podľa schválenej schémy štátnej pomoci nie je možné poskytnúť zamestnávateľovi,

 1. na ktorého sa vzťahujú sankcie, ktoré prijala EÚ,
 2. ktorý je uvedený v právnych aktoch, ktorými sa tieto sankcie ukladajú,
 3. ktorý je vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala EÚ,
 4. ktorý pôsobí v priemyselných odvetviach, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala EÚ, keďže pomoc by marila ciele príslušných sankcií,
 5. voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

 

Podmienky poskytnutia odvodovej úľavy

Text

Základnou podmienkou poskytnutia štátnej pomoci (odvodovej úľavy) je, že zamestnávateľ Sociálnej poisťovni predloží:

 1. Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci“ (ďalej len „vyhlásenie“) a
 2. Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) v lehote splatnosti poistného.

Formulár vyhlásenia je zverejnený priamo v eSlužbách Sociálnej poisťovne, v časti Štátna pomoc – potravinár. Vyhlásenie zamestnávateľ podáva elektronicky za každý príslušný mesiac samostatne, v lehotách podľa schválenej schémy:

KALENDÁRNY MESIAC

LEHOTA NA PODANIE VYHLÁSENIA

August 2023

od 25. septembra do 20. októbra 2023

September 2023

od 25. septembra do 20. októbra 2023

Október 2023

od 25. septembra do 20. októbra 2023

November 2023

od 1. novembra   do 20. novembra 2023

December 2023

od. 1. decembra   do 10. decembra 2023

Január 2024

od. 1. decembra   do 10. decembra 2023 a

od 19. decembra do 31. decembra 2023

Marec 2024

od 1. marca do 20. marca 2024

Apríl 2024

od 1. apríla do 20. apríla 2024

Máj 2024

od 1. mája do 20. mája 2024

Jún 2024

od 1. júna  do 20. júna 2024

Poznámka: Ak posledný deň lehoty na podanie Vyhlásenia pripadne na víkend, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.

Vyhlásenie za príslušný kalendárny mesiac podané po stanovenej lehote nebude Sociálnou poisťovňou akceptované.

Zamestnávateľ bude môcť podať aj opravné/zmenové vyhlásenie najneskôr do dňa zverejnenia oznámenia o schválení/neschválení štátnej pomoci v eSlužbách. Zmenové/opravné vyhlásenie podané po tejto lehote nebude Sociálnou poisťovňou akceptované.

 

Schválenie odvodovej úľavy v eSlužbách

Text

Sociálna poisťovňa zverejní v eSlužbách (po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci) oznámenie o schválení/neschválení štátnej pomoci najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom v určenej lehote zamestnávateľ podal príslušné vyhlásenie.

Za mesiac január 2024 Sociálna poisťovňa zverejní oznámenie o schválení/neschválení pomoci najneskôr do konca januára 2024.

Pri schvaľovaní štátnej pomoci vo forme odvodovej úľavy pre zamestnávateľa-potravinára musí Sociálna poisťovňa prihliadať aj na poskytnutú štátnu pomoc od iných poskytovateľov (podľa oddielu 2.1. Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine), pričom celková suma poskytnutej štátnej pomoci v ktoromkoľvek momente nesmie presiahnuť u zamestnávateľa pôsobiaceho:

 • v poľnohospodárskej prvovýrobe sumu 280 000 eur (za obdobie od 8/2023 do 11/2023 sumu 250 000 eur),
 • v sektore rybolovu a akvakultúry sumu 335 000 eur (za obdobie od 8/2023 do 11/2023 sumu 300 000 eur),
 • v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov (potravinársky sektor) sumu 2 250 000 eur (za obdobie od 8/2023 do 11/2023 sumu 2 000 000 eur).

Poznámka: Poskytovatelia štátnej pomoci podľa oddielu 2.1. Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine napr.:

 • Ministerstvo hospodárstva – Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (SA.104846),
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry, v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v znení dodatku č. 1 (SA.104815),
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Schéma štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (SA.104395),
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Schéma štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (SA.109113).
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (SA.105113),

Po schválení štátnej pomoci Sociálnou poisťovňou zamestnávateľ-potravinár nie je povinný zaplatiť poistné (na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory a poistné do rezervného fondu solidarity) z vymeriavacieho základu (VZ)

 • za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 v sume 700 eur a od 1. marca 2024 do 30. júna 2024 v sume 750 eur, ak VZ za kalendárny mesiac je nižší ako tieto sumy, zamestnávateľ nie je povinný zaplatiť poistné z tohto VZ (za predpokladu, že nedošlo k prekročeniu maximálnej sumy poskytnutej štátnej pomoci pre zamestnávateľa podľa sektoru jeho pôsobenia),
 • rozdielu sumy podľa písmena a) a odvodovej odpočítateľnej položky podľa § 138a na starobné poistenie, na invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity alebo odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci podľa § 138b na starobné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti (za predpokladu, že nedošlo k prekročeniu maximálnej sumy poskytnutej štátnej pomoci pre zamestnávateľa podľa sektoru jeho pôsobenia).

Zamestnávateľ odvádza poistné za zamestnanca v plnej sume, odvodová úľava sa týka len poistného, ktoré platí zamestnávateľ (okrem poistného na úrazové poistenie a garančné poistenie, ktoré platí v plnej sume).

Zamestnávateľ nebude platiť poistné zo svojho vymeriavacieho základu za všetkých svojich zamestnancov, teda aj za tých, ktorí vykonávajú činnosť v úplne inej oblasti ako je hlavná ekonomická činnosť zamestnávateľa.

Charakter právneho vzťahu, na základe ktorého zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa činnosť, nie je rozhodujúci, ide tak o zamestnancov na základe, napr. pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a i.

Príklad: Poistné, ktoré platí zamestnávateľ-potravinár po schválení štátnej pomoci z VZ zamestnávateľa 1 000 eur v členení na jednotlivé fondy:

Fondy

NP

SP

IP

PvN

ÚP

GP

RSF

Sadzba poistného pre ZĽ

1,4%

14%

3%

1%

0,8%

0,25%

4,75%

Poistné z VZ 1 000 eur

3,50

35

7,5

2,5

8

2,50

11,87

Spolu platí poistné

70,87

 

Zamestnávateľ nebude platiť poistné na NP, SP, SP, IP, PvN a RFS za zamestnanca z VZ 1 000 eur, ale len z VZ 250 eur (t. j. 1 000-750). Zamestnávateľ bude platiť  iba poistné na ÚP a GP z VZ 1 000 eur.

Zamestnanec platí poistné v plnej sume.

 

Platby zamestnávateľov-potravinárov

Text

Za mesiac august 2023 a september 2023

zamestnávateľ-potravinár platí poistné v plnej výške, Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou vrátenia poistného a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z vlastného podnetu, t. j. bez nutnosti podania žiadosti o vrátenie.

Za mesiac október 2023 až január 2024 a marec 2024 až jún 2024

zamestnávateľ-potravinár, po schválení štátnej pomoci za príslušný kalendárny mesiac Sociálnou poisťovňou, bude platiť už znížené poistné.

Ak ide o zamestnávateľa-potravinára, ktorého zamestnanec si neuplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) alebo odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci (OOP – SP), aj po schválení štátnej pomoci bude zamestnávateľ v MVP/VPP vykazovať neznížený VZ a bude vykazovať vypočítanú nezníženú sumu poistného.

Ak si zamestnanec uplatňuje OOP alebo OOP – SP, zamestnávateľ bude vykazovať, aj po schválení štátnej pomoci, v MVP/VPP vymeriavací základ a poistné tak ako v súčasnosti u zamestnancov s OOP alebo OOP – SP, t. j. VZ bude znížený len o sumu OOP alebo OOP – SP.

V prípade, že vyjdú najavo nové skutočnosti, a to presiahnutie stropu sumy poskytnutej pomoci pre zamestnávateľa alebo Sociálna poisťovňa zistí nepredloženie výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v zákonom stanovenej lehote, Sociálna poisťovňa prehodnotí splnenie podmienok poskytnutia pomoci a opätovne oznámi zamestnávateľovi zmenu – schválenie/neschválenie pomoci cez v eSlužbách.  

Podanie opravného výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP a VPP) po uplynutí zákonom stanovenej lehoty, t. j. po splatnosti poistného za konkrétny kalendárny mesiac, nemá vplyv na vykázanú výšku poskytnutej sumy štátnej pomoci.

 

Otázky a odpovede

1. Na aké obdobie sa predlžuje odvodová úľava v roku 2024?

Obdobie poskytovania štátnej pomoci vo forme odvodovej úľavy pre potravinárov sa predlžuje na mesiace marec 2024 až jún 2024.

 

2. O aké SK NACE sa rozšíril okruh oprávnených príjemcov?

Okruh zamestnávateľov, ktorí môžu žiadať o štátnu pomoc za mesiace marec až jún 2024 sa rozšíril. Ide o zamestnávateľov, ktorí vykonávajú hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 do triedy:

 

01.13          Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej zeleniny

01.21          Pestovanie hrozna

01.24          Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia

01.25          Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov

01.50          Zmiešané hospodárstvo

03.22          Riečna akvakultúra

 

3. Čo sa stane, ak zamestnávateľ oneskorene podá MVP/VPP?

Za kalendárny mesiac, za ktorý bola štátna pomoc zamestnávateľovi schválená, musí zamestnávateľ predložiť Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) v lehote splatnosti poistného. Predloženie MVP/VPP v lehote splatnosti poistného je jednou z podmienok poskytnutia štátnej pomoci. V prípade, ak zamestnávateľ za príslušný kalendárny mesiac nepredloží MVP/VPP v lehote splatnosti poistného, Sociálna poisťovňa prehodnotí „schválenú“ štátnu pomoc na „neschválenú“.

 

4. Do ktorého termínu najneskôr (vrátane) musím mať v poriadku skontrolovaný/aktualizovaný SK NACE kód, aby mi ako zamestnávateľovi vznikol nárok na odvodovú úľavu?

Sociálna poisťovňa opakovane odporúča, aby si SK NACE kód dotknuté subjekty skontrolovali a prípadne aktualizovali bezodkladne, teda čo najskôr. Proces aktualizácie SK NACE v Registri PO trvá určitý čas. Ak má zamestnávateľ zapísaný v RPO príslušný SK NACE „potravinára“, čo i len jeden deň v mesiaci, za ktorý žiada štátnu pomoc vo forme odvodovej úľavy pre potravinárov (t. j. podal vyhlásenie za tento mesiac), tak spĺňa podmienku SK NACE potravinára na poskytnutie štátnej pomoci za tento mesiac.

5. Čo ak sa mi podarí riadne si aktualizovať kód SK NACE neskôr? Až v októbri alebo novembri? Môžem si žiadať o úľavu napr. len za tri mesiace alebo musím mať kód od začiatku?

Zamestnávateľ môže požiadať o odvodovú úľavu za každý kalendárny mesiac samostatne. Sociálna poisťovňa musí vychádzať z SK NACE z Registra PO, aj preto sme už vopred kód SK NACE jednotlivých aktívnych zamestnávateľov sprístupnili v našich eSlužbách a umožnili im tak jeho kontrolu, príp. doplnenie či opravu. Ak má zamestnávateľ zapísaný v RPO príslušný SK NACE „potravinára“, čo i len jeden deň v mesiaci, za ktorý žiada štátnu pomoc vo forme odvodovej úľavy pre potravinárov (t. j. podal vyhlásenie za tento mesiac), tak spĺňa podmienku SK NACE potravinára na poskytnutie štátnej pomoci za tento mesiac.

6. Prečo musím podávať Vyhlásenie každý mesiac? Nestačilo by len jedno za celé obdobie?

Jedno vyhlásenie na celé obdobie nie je postačujúce, pretože situácia zamestnávateľa, splnenie podmienok pomoci, už poskytnutá výška štátnej pomoci v rámci dočasného rámca atď. sa v čase, teda v priebehu mesiacov môžu meniť. Skutočnosť, že zamestnávateľ za jeden mesiac bude mať schválenú odvodovú úľavu, automaticky neznamená, že tak bude mať za všetky mesiace. Rovnako o podávaní vyhlásení za každý mesiac hovorí aj mechanizmus poskytovania pomoci v schválenej schéme. Zároveň je potrebné priebežne kontrolovať, či si dotknutý zamestnávateľ medzitým nevyčerpal limit štátnej pomoci, na ktorú má nárok.

7. Ako presne si uplatním odvodovú úľavu? Kde nájdem prípadné tlačivá a postup jeho vypĺňania? Čo pre odvodovú úľavu a nižšie poistné musím urobiť?

Detailnejšie informácie odvádzatelia poistného poistného nájdu na webovej stránke Sociálnej poisťovne vyššie tu: Potravinári a odvodová úľavaOdvodovú úľavu si budú uplatňovať prostredníctvom vyplnenia Vyhlásenia oprávneného príjemcu štátnej pomoci v eSlužbách Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa preverí správnosť údajov uvedených vo Vyhlásení a výsledkom bude schválenie/neschválenie poskytnutia odvodovej úľavy. Podmienkou poskytnutia odvodovej úľavy je, že zamestnávateľ-potravinár, predloží výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) v lehote splatnosti poistného. Vyhlásenie na vyplnenie nájdete v eSlužbách.

8. Za ktorých zamestnancov si uplatňujem odvodovú úľavu a koľko?

Odvodová úľava sa uplatňuje za všetkých zamestnancov, bez rozdielu (aj za tých, ktorí pracujú na základe pracovnej zmluvy, aj za dohodárov, či už s pravidelným alebo nepravidelným príjmom). Upozorňujeme, že ide o úľavu pri platbe za zamestnávateľa z jeho vymeriavacieho základu, maximálne zo sumy 700 eur vymeriavacieho základu zamestnávateľa za každého jeho zamestnanca za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 a za obdobie od 1. marca 2024 do 30. júna 2024 z maximálne 750 eur jeho vymeriavacieho základu za každého jeho zamestnanca.

9. Aké poistné mám zaplatiť za zamestnanca s hrubou mzdou napr. 700 eur či 900 eur?

Upozorňujeme, že zamestnávateľ za zamestnanca odvedie plnú sumu poistného, na zamestnanca sa táto odvodová úľava nevzťahuje. Úľava sa vzťahuje na poistné, ktoré platí zamestnávateľ z maximálne 700 eur jeho vymeriavacieho základu za každého jeho zamestnanca za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 a za obdobie od 1. marca 2024 do 30. júna 2024 z maximálne 750 eur jeho vymeriavacieho základu za každého jeho zamestnanca.

10. Aký vplyv budú mať nižšie odvody na zamestnancov a na ich nároky na dávky (v nezamestnanosti, nemocenské, materské, budúci dôchodok)? Budú ich mať nižšie?

Na nároky zamestnanca nebude mať uplatnenie odvodovej úľavy žiaden vplyv. Znížené odvody sú v časti za zamestnávateľa.

11. Je možné, že ako zamestnávateľ-potravinár prekročím v priebehu trvania odvodovej úľavy limit štátnej pomoci, na ktorým mám nárok? O aký limit ide a prečo je dôležitý? Strácam následne nárok na odvodovú úľavu po zvyšok obdobia? Ako mám postupovať?

Áno, je to tak.

Celková výška pomoci podľa oddielu 2.1. Dočasného krízového rámca je za mesiace december 2023 až január 2024 a marec 2024 až jún 2024  pre zamestnávateľa pôsobiaceho:

 • v poľnohospodárskej prvovýrobe –  280 000 eur (SK NACE: 01.41, 01.42, 01.45, 01.46, 01.47),
 • v sektore rybolovu a akvakultúry –  335 000 eur (SK NACE 10.20),
 • v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov (potravinársky sektor) –2 250 000 eur (SK NACE: 10.11, 10.12, 10.13, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.71, 10.73, 10.81, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.91, 11.07).

Do celkovej výšky pomoci sa musia zahrnúť sumy štátnych pomocí poskytnutých aj od iných poskytovateľov podľa oddielu 2.1. Dočasného krízového rámca.

Následne, po vyčerpaní limitu už nie je možné čerpať túto štátnu pomoc.

12. Majú šancu zamestnávatelia-potravinári podať opravné vyhlásenie?

Opravné vyhlásenie je možné podať do schválenia/neschválenia štátnej pomoci za príslušný kalendárny mesiac. 

 

Text

Zoznam zamestnávateľov so štátnou pomocou nájdete tu:  Zoznam zamestnávateľov s poskytnutou štátnou pomocou