Page title

Potravinári a odvodová úľava

Štátna pomoc pre zamestnávateľov-potravinárov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila informácie a vyhlásenie na uplatnenie odvodovej úľavy pre zamestnávateľov-potravinárov. Za mesiace august a september 2023 zamestnávateľ-potravinár zaplatí poistné v plnej výške, Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou tzv. vratiek automaticky, bez nutnosti podania žiadosti o vrátenie tohto poistného. Za mesiace október 2023 až január 2024 bude zamestnávateľ-potravinár (po schválení poskytnutia štátnej pomoci Sociálnou poisťovňou) platiť znížené poistné za príslušný kalendárny mesiac. Sociálna poisťovňa tak umožní dotknutým subjektom uplatniť si odvodovú úľavu za celé obdobie jej trvania: od augusta 2023 do januára 2024. Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na nevyhnutnosť dodržiavania lehôt stanovených na podávanie vyhlásení pre poskytnutie štátnej pomoci.

Text

Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a v potravinárskom priemysle v zmysle Dočasného krízového a prechodného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine SA.109076 (2023/N), bola dňa 21. septembra 2023 zverejnená v Obchodnom vestníku č. 180/2023, v časti Štátna pomoc a iné programy podpory pod č. G000020. Na webe Sociálnej poisťovne ju nájdete tu:

Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle.

 Na základe zverejnenia schválenej schémy štátnej pomoci v Obchodnom vestníku môže Sociálna poisťovňa začať uplatňovať ustanovenie § 293fzh zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon“) v znení zákona č. 274/2023 Z. z., t. j. poskytnúť štátnu pomoc vo forme odvodovej úľavy pre zamestnávateľov-potravinárov za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024.

Odvodová úľava sa týka zamestnávateľa, ktorý vykonáva hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 v sekcii:

1. NACE A – Poľnohospodárstvo, Lesníctvo a Rybolov (poľnohospodárska prvovýroba)

 • Divízia 01, skupina 01.4 – 01.41, 01.42, 01.45, 01.46, 01.47

 

2. NACE C – Priemyselná výroba

 • Divízia 10 – 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.71, 10.73, 10.81, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.91
 • Divízia 11 - 11.07.

Poznámka: Hlavná ekonomická činnosť na tento účel je ekonomická činnosť vedená v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO).

 

SK NACE a jeho kontrola

Text

Sociálna poisťovňa dňa 7. septembra 2023 zverejnila „aktívnym“ zamestnávateľom v elektronických službách Sociálnej poisťovne (eSlužby) v službe Odvádzateľ poistného, v menu Register a podmenu Prehľad registrácie zamestnávateľa SK NACE, ktorý má zamestnávateľ zverejnený v RPO. Na účely posúdenia  odvodovej úľavy pre zamestnávateľov-potravinárov bude Sociálna poisťovňa vychádzať výlučne z týchto údajov, preto zamestnávateľom, ktorých sa odvodová úľava bude týkať, odporúčala, aby si svoj zverejnený SK NACE skontrolovali, resp. aktualizovali.

Ak zamestnávateľ zistí, že zobrazený SK NACE je nesprávny, obráti sa na Štatistický úrad SR, ktorý vedie RPO so žiadosťou o nápravu.

V prípade, ak nie je zobrazený SK NACE, Sociálnej poisťovni sa nepodarilo prebrať SK NACE z RPO. Ak zamestnávateľ vykonáva hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomickej činnosti SK NACE vo vybraných triedach divízií v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle, kontaktuje v tomto prípade príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

 

Odvodovú úľavu podľa schválenej schémy štátnej pomoci nie je možné poskytnúť zamestnávateľovi,

 1. na ktorého sa vzťahujú sankcie, ktoré prijala EÚ,
 2. ktorý je uvedený v právnych aktoch, ktorými sa tieto sankcie ukladajú,
 3. ktorý je vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala EÚ,
 4. ktorý pôsobí v priemyselných odvetviach, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala EÚ, keďže pomoc by marila ciele príslušných sankcií,
 5. voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

 

Podmienky poskytnutia odvodovej úľavy

Text

Základnou podmienkou poskytnutia štátnej pomoci (odvodovej úľavy) je, že zamestnávateľ Sociálnej poisťovni predloží:

 1. Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci“ (ďalej len „vyhlásenie“) a
 2. Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) v lehote splatnosti poistného.

Formulár vyhlásenia je zverejnený priamo v eSlužbách Sociálnej poisťovne, v časti Štátna pomoc – potravinár. Vyhlásenie zamestnávateľ podáva elektronicky za každý príslušný mesiac samostatne, v lehotách podľa schválenej schémy:

 

KALENDÁRNY MESIAC

LEHOTA NA PODANIE VYHLÁSENIA

August 2023

od 25. septembra do 20. októbra 2023

September 2023

od 25. septembra do 20. októbra 2023

Október 2023

od 25. septembra do 20. októbra 2023

November 2023

od 1. novembra   do 20. novembra 2023

December 2023

od. 1. decembra   do 10. decembra 2023

Január 2024

od. 1. decembra   do 10. decembra 2023

Poznámka: Ak posledný deň lehoty na podanie Vyhlásenia pripadne na víkend, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.

Vyhlásenie za príslušný kalendárny mesiac podané po stanovenej lehote nebude Sociálnou poisťovňou akceptované.

Zamestnávateľ bude môcť podať aj opravné/zmenové vyhlásenie najneskôr do dňa zverejnenia oznámenia o schválení/neschválení štátnej pomoci v eSlužbách. Zmenové/opravné vyhlásenie podané po tejto lehote nebude Sociálnou poisťovňou akceptované.

 

Schválenie odvodovej úľavy v eSlužbách

Text

Sociálna poisťovňa zverejní v eSlužbách (po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci) oznámenie o schválení/neschválení štátnej pomoci najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom v určenej lehote zamestnávateľ podal príslušné vyhlásenie.

Pri schvaľovaní štátnej pomoci vo forme odvodovej úľavy pre zamestnávateľa-potravinára musí Sociálna poisťovňa prihliadať aj na poskytnutú štátnu pomoc od iných poskytovateľov (podľa oddielu 2.1. Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine), pričom celková suma poskytnutej štátnej pomoci v ktoromkoľvek momente nesmie presiahnuť u zamestnávateľa pôsobiaceho:

 • v poľnohospodárskej prvovýrobe sumu 250 000 eur,
 • v sektore rybolovu a akvakultúry sumu 300 000 eur,
 • v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov (potravinársky sektor) sumu 2 000 000 eur.

Poznámka: Poskytovatelia štátnej pomoci podľa oddielu 2.1. Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine napr.:

 • Ministerstvo hospodárstva – Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (SA.104846),
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry, v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v znení dodatku č. 1 (SA.104815),
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Schéma štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (SA.104395),
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Schéma štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (SA.109113).
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (SA.105113),

Po schválení štátnej pomoci Sociálnou poisťovňou zamestnávateľ-potravinár nie je povinný zaplatiť poistné (na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory a poistné do rezervného fondu solidarity) z vymeriavacieho základu (VZ) zamestnávateľa za kalendárny mesiac v sume

 • 700 eur; ak VZ za kalendárny mesiac je nižší ako 700 eur, zamestnávateľ nie je povinný zaplatiť poistné z tohto VZ (za predpokladu, že nedošlo k prekročeniu maximálnej sumy poskytnutej štátnej pomoci pre zamestnávateľa podľa sektoru jeho pôsobenia),
 • rozdielu sumy podľa písmena a) a odvodovej odpočítateľnej položky podľa § 138a na starobné poistenie, na invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity alebo odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci podľa § 138b na starobné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti (za predpokladu, že nedošlo k prekročeniu maximálnej sumy poskytnutej štátnej pomoci pre zamestnávateľa podľa sektoru jeho pôsobenia).

Zamestnávateľ odvádza poistné za zamestnanca v plnej sume, odvodová úľava sa týka len poistného, ktoré platí zamestnávateľ (okrem poistného na úrazové poistenie a garančné poistenie, ktoré platí v plnej sume).

Zamestnávateľ nebude platiť poistné zo svojho vymeriavacieho základu za všetkých svojich zamestnancov, teda aj za tých, ktorí vykonávajú činnosť v úplne inej oblasti ako je hlavná ekonomická činnosť zamestnávateľa.

Charakter právneho vzťahu, na základe ktorého zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa činnosť, nie je rozhodujúci, ide tak o zamestnancov na základe, napr. pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru at..

Príklad: Poistné, ktoré platí zamestnávateľ-potravinár po schválení štátnej pomoci z VZ zamestnávateľa 1 000 eur v členení na jednotlivé fondy:

Fondy

NP

SP

IP

PvN

ÚP

GP

RSF

Sadzba poistného pre ZĽ

1,4%

14%

3%

1%

0,8%

0,25%

4,75%

Poistné z VZ 1 000 eur

4,20

42

9

3

8

2,50

14,25

Spolu platí poistné

82,95

 

Zamestnávateľ nebude platiť poistné na NP, SP, SP, IP, PvN a RFS za zamestnanca z VZ 1 000 eur, ale len z VZ 300 eur (t. j. 1 000-700). Zamestnávateľ bude platiť  iba poistné na ÚP a GP z VZ 1 000 eur.

Zamestnanec platí poistné v plnej sume.

 

Platby zamestnávateľov-potravinárov

Text

Za mesiac august 2023 a september 2023

zamestnávateľ-potravinár platí poistné v plnej výške, Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou vrátenia poistného a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z vlastného podnetu, t. j. bez nutnosti podania žiadosti o vrátenie.

Za mesiac október 2023 až január 2024,

zamestnávateľ-potravinár, po schválení štátnej pomoci za príslušný kalendárny mesiac Sociálnou poisťovňou, bude platiť už znížené poistné.

Ak ide o zamestnávateľa-potravinára, ktorého zamestnanec si neuplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) alebo odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci (OOP – SP), aj po schválení štátnej pomoci bude zamestnávateľ v MVP/VPP vykazovať neznížený VZ a bude vykazovať vypočítanú nezníženú sumu poistného.

Ak si zamestnanec uplatňuje OOP alebo OOP – SP, zamestnávateľ bude vykazovať, aj po schválení štátnej pomoci, v MVP/VPP vymeriavací základ a poistné tak ako v súčasnosti u zamestnancov s OOP alebo OOP – SP, t. j. VZ bude znížený len o sumu OOP alebo OOP – SP.

V prípade, že vyjdú najavo nové skutočnosti, a to presiahnutie stropu sumy poskytnutej pomoci pre zamestnávateľa alebo Sociálna poisťovňa zistí nepredloženie výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v zákonom stanovenej lehote, Sociálna poisťovňa prehodnotí splnenie podmienok poskytnutia pomoci a opätovne oznámi zamestnávateľovi zmenu – schválenie/neschválenie pomoci cez v eSlužbách.  

Podanie opravného výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP a VPP) po uplynutí zákonom stanovenej lehoty, t. j. po splatnosti poistného za konkrétny kalendárny mesiac, nemá vplyv na vykázanú výšku poskytnutej sumy štátnej pomoci.

 

Otázky a odpovede

1. Prečo musím platiť odvody v plnej výške aj za september 2023, keď už odvodová úľava platí?

Vyplýva to z mechanizmu poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci, ktorú schválila Európska komisia. (Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle.) 

2. Do ktorého termínu najneskôr (vrátane) musím mať v poriadku skontrolovaný/aktualizovaný SK NACE kód, aby mi ako zamestnávateľovi vznikol nárok na odvodovú úľavu?

Sociálna poisťovňa opakovane odporúča, aby si SK NACE kód dotknuté subjekty skontrolovali a prípadne aktualizovali bezodkladne, teda čo najskôr. Proces aktualizácie SK NACE v Registri PO trvá určitý čas. Najneskôr ho bude treba mať v poriadku v deň posudzovania vyhlásenia pobočkou Sociálnej poisťovne, teda po zaslaní vyhlásenia daným subjektom.

3. Čo ak sa mi podarí riadne si aktualizovať kód SK NACE neskôr? Až v októbri alebo novembri? Môžem si žiadať o úľavu napr. len za tri mesiace alebo musím mať kód od začiatku?

Zamestnávateľ môže požiadať o odvodovú úľavu za každý kalendárny mesiac samostatne. Sociálna poisťovňa musí vychádzať z SK NACE z Registra PO, aj preto sme už vopred kód SK NACE jednotlivých aktívnych zamestnávateľov sprístupnili v našich eSlužbách a umožnili im tak jeho kontrolu, príp. doplnenie či opravu.

4. Prečo musím podávať Vyhlásenie každý mesiac? Nestačilo by len jedno za celé obdobie?

Jedno vyhlásenie na celé obdobie nie je postačujúce, pretože situácia zamestnávateľa, splnenie podmienok pomoci, už poskytnutá výška štátnej pomoci v rámci dočasného rámca atď. sa v čase, teda v priebehu mesiacov môžu meniť. Skutočnosť, že zamestnávateľ za jeden mesiac bude mať schválenú odvodovú úľavu, automaticky neznamená, že tak bude mať za všetky mesiace. Rovnako o podávaní vyhlásení za každý mesiac hovorí aj mechanizmus poskytovania pomoci v schválenej schéme. Zároveň je potrebné priebežne kontrolovať, či si dotknutý zamestnávateľ medzitým nevyčerpal limit štátnej pomoci, na ktorú má nárok.

5. Ako presne si uplatním odvodovú úľavu? Kde nájdem prípadné tlačivá a postup jeho vypĺňania? Čo pre odvodovú úľavu a nižšie poistné musím urobiť?

Detailnejšie informácie odvádzatelia poistného poistného nájdu na webovej stránke Sociálnej poisťovne vyššie tu: Potravinári a odvodová úľavaOdvodovú úľavu si budú uplatňovať prostredníctvom vyplnenia Vyhlásenia oprávneného príjemcu štátnej pomoci v eSlužbách Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa preverí správnosť údajov uvedených vo Vyhlásení a výsledkom bude schválenie/neschválenie poskytnutia odvodovej úľavy. Podmienkou poskytnutia odvodovej úľavy je, že zamestnávateľ-potravinár, predloží výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) v lehote splatnosti poistného. Vyhlásenie na vyplnenie nájdete v eSlužbách.

6. Za ktorých zamestnancov si uplatňujem odvodovú úľavu a koľko?

Odvodová úľava sa uplatňuje za všetkých zamestnancov, bez rozdielu (aj za tých, ktorí pracujú na základe pracovnej zmluvy, aj za dohodárov, či už s pravidelným alebo nepravidelným príjmom). Upozorňujeme, že ide o úľavu pri platbe za zamestnávateľa z jeho vymeriavacieho základu, maximálne zo sumy 700 eur vymeriavacieho základu zamestnávateľa.

7. Aké poistné mám zaplatiť za zamestnanca s hrubou mzdou napr. 700 eur či 900 eur?

Upozorňujeme, že zamestnávateľ za zamestnanca odvedie plnú sumu poistného, na zamestnanca sa táto odvodová úľava nevzťahuje. Úľava sa vzťahuje na poistné, ktoré platí zamestnávateľ z maximálne 700 eur jeho vymeriavacieho základu za každého jeho zamestnanca. Ak má zamestnávateľ aj zamestnanca s inými úľavami (dohodár/dôchodca/sezónne práce), úľava je vždy z maximálne 700 eur vymeriavacieho základu.

8. Odkedy platím nižšie poistné – až za októbrové výplaty (v novembri)? A v akej lehote – do 8. novembra alebo do konca novembra? Poslednú odvodovú úľavu si uplatním za január 2024 do 8. februára, resp. do konca februára?

Aj tieto informácie si dotknuté subjekty nájdu detailnejšie vysvetlené na webovej stránke Sociálnej poisťovne vyššie. Všeobecne platí, že úľava za mesiace august a september 2023 sa následne vysporiada prostredníctvom vrátenia poistného a Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky. Dotknuté subjekty nemusia žiadať o vrátenie poistného. Ďalšie mesiace budú zamestnávatelia v prípade schválenia štátnej pomoci za ten-ktorý mesiac (po zaslaní Vyhlásenia) platiť znížené poistné.

9. Za august a september 2023 teda platím poistné za zamestnancov v plnej výške?

Áno, je to tak.

10. Aký vplyv budú mať nižšie odvody na zamestnancov a na ich nároky na dávky (v nezamestnanosti, nemocenské, materské, budúci dôchodok)? Budú ich mať nižšie?

Na nároky zamestnanca nebude mať uplatnenie odvodovej úľavy žiaden vplyv. Znížené odvody sú v časti za zamestnávateľa.

11. Je možné, že ako zamestnávateľ-potravinár prekročím v priebehu trvania odvodovej úľavy limit štátnej pomoci, na ktorým mám nárok? O aký limit ide a prečo je dôležitý? Strácam následne nárok na odvodovú úľavu po zvyšok obdobia? Ako mám postupovať?

Áno, je to tak.

Celková výška pomoci podľa oddielu 2.1. Dočasného krízového rámca je pre zamestnávateľa pôsobiaceho:

-              v poľnohospodárskej prvovýrobe – 250 000 eur (SK NACE: 01.41, 01.42, 01.45, 01.46, 01.47),

-              v sektore rybolovu a akvakultúry – 300 000 eur (SK NACE 10.20),

-              v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov (potravinársky sektor) – 2 000 000 eur (SK NACE: 10.11, 10.12, 10.13, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.71, 10.73, 10.81, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.91, 11.07).

Do celkovej výšky pomoci sa musia zahrnúť sumy štátnych pomocí poskytnutých aj od iných poskytovateľov podľa oddielu 2.1. Dočasného krízového rámca.

Následne, po vyčerpaní limitu už nie je možné čerpať túto štátnu pomoc.