Page title

Etický kódex Sociálnej poisťovne

Preambula

Text

Etický kódex Sociálnej poisťovne (ďalej len „etický kódex“) je súhrnným vyjadrením základných etických pravidiel konania Sociálnej poisťovne ako inštitúcie, ktorá koná vo verejnom záujme a jej požiadaviek na zamestnancov. Etický kódex stanovuje zásady správania sa zamestnancov Sociálnej poisťovne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a uznávanými hodnotami, dodržiavaním ktorých chráni záujmy poistencov, zamestnancov a určuje vzťahy k vonkajšiemu prostrediu, ako aj vzťahy medzi zamestnancami na pracovisku. Základným cieľom etického kódexu je vymedziť, podporovať a zvýšiť morálny štandard správania sa všetkých zamestnancov a podporiť etický rozvoj Sociálnej poisťovne. 

Ani najlepšie sformulované etické zásady nebudú mať žiadnu účinnosť, ak ich neprijmeme za svoje. Ochrana hodnôt deklarovaných v etickom kódexe je v našom spoločnom záujme. V dlhodobom horizonte môžeme úspešne čeliť výzvam a obstáť, iba ak sa stotožníme s požiadavkami vyplývajúcimi z morálnej zodpovednosti, a to tak na úrovni jednotlivcov, ako aj celej inštitúcie. Našu reputáciu môžeme budovať iba bezúhonným správaním a dodržiavaním zásad práva a spravodlivosti vyplývajúcich z európskeho kultúrneho a historického dedičstva, v duchu nedotknuteľných hodnôt ľudskej dôstojnosti a slobody, zachovávaním úcty a lojality k Slovenskej republike, ako aj k ostatným úradom verejnej správy, ich zamestnancom a zamestnancom Sociálnej poisťovne navzájom. Naša zodpovednosť v tejto oblasti nekončí pri bránach našej inštitúcie, naším záujmom je prezentovať a odovzdať kľúčové hodnoty Sociálnej poisťovne ako medzi zamestnancami, tak aj smerom ku klientom.

 

Článok 1: Úvodné ustanovenie

Text
 1. Etický kódex je základný vnútorný predpis Sociálnej poisťovne vydaný v súlade
  so Štatútom Sociálnej poisťovne(1).
   
 2. Sociálna poisťovňa uplatňuje proklientsky prístup k svojim poistencom a poberateľom dávok, buduje a upevňuje dôveru verejnosti k jej rozhodnutiam v súlade s osobitným predpisom(2) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, profesionálnym, nestranným a objektívnym konaním svojich zamestnancov.
   
 3. Sociálna poisťovňa vystupuje voči orgánom verejnej moci, iným subjektom a médiám erudovane, zachováva svoju nezávislosť voči nim a dodržiava princíp nadstraníckosti.
   
 4. Sociálna poisťovňa pravdivo a transparentne informuje verejnosť o svojej činnosti,
  o dosahovaných výsledkoch, reaguje včas na pripomienky, názory a vysvetľuje dôležité otázky a problémy.
   
 5. Sociálna poisťovňa rešpektuje právo na dôstojnosť človeka a jeho individualitu
  bez ohľadu na pohlavie, manželský stav, rodinný stav, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, zdravotný stav, politické alebo iné zmýšľanie, odborovú činnosť, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod, sexuálnu orientáciu alebo iné postavenie.
   
 6.  V Sociálnej poisťovni sa netoleruje psychické a fyzické násilie, rovnako tak obťažovanie v akejkoľvek podobe, či nerovnaké zaobchádzanie.
   
 7. Sociálna poisťovňa garantuje ochranu zamestnancovi, ktorý oznámi vnútorným kontrolným orgánom Sociálnej poisťovne prípadné protizákonné aktivity, ku ktorým  došlo/mohlo dôjsť v rámci inštitúcie.
   
 8. Sociálna poisťovňa  pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade
  so všeobecným nariadením o ochrane údajov(3) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
   
 9.  Sociálna poisťovňa venuje dôslednú pozornosť odbornému a osobnému rozvoju svojich zamestnancov v súlade s jej súčasnými a budúcimi potrebami. Zaväzuje sa utvárať podmienky na rozvíjanie vedomostí, zručností a schopností svojich zamestnancov, zodpovedajúcich ich pracovnému zaradeniu.
   
 10. Základné hodnoty Sociálnej poisťovne sú
 • proklientska orientácia,
 • profesionalita,
 • otvorenosť,
 • čestnosť.

Článok 2: Proklientska orientácia

Text

Zamestnanec Sociálnej poisťovne koná proklientsky, najmä

 1. vníma poistenca ako klienta, ktorému prejavuje úctu, jedná s ním korektne a pri riešení jeho požiadavky postupuje s ohľadom na jeho spokojnosť, pričom zároveň dbá
  na rýchlosť, presnosť a zákonnosť konania,
   
 2. akceptuje neznalosť zákona zo strany klienta, vecne, pravdivo a zrozumiteľne ho informuje a poskytuje mu súčinnosť pri uplatňovaní jeho nárokov a plnení povinností podľa zákona o sociálnom poistení,
   
 3. volí formálny, ale citlivý, úctivý, profesionálny a individuálny prístup s ohľadom
  na aktuálny psychický a fyzický stav klienta,
   
 4. snaží sa vyhovieť žiadosti klienta a napĺňa jeho potreby v medziach zákona,
   
 5. nezúčastňuje sa, ani neschvaľuje správanie zamerané na uvedenie iných do omylu,
  na uvádzanie zavádzajúcich alebo nepravdivých tvrdení, uvádzanie poloprávd, poskytovanie informácií vytrhnutých z kontextu, respektíve zadržiavanie informácií smerom ku klientovi.

Článok 3: Profesionalita

Text

Zamestnanec Sociálnej poisťovne koná profesionálne, najmä

 1. vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant Sociálnej poisťovne, preto na verejnosti dbá na jej dobré meno a ochraňuje jej záujmy,
   
 2. okrem morálnych a etických noriem dodržiava aj právne predpisy a vnútorné predpisy Sociálnej poisťovne,
   
 3. rozhoduje a koná nestranne, zdržuje sa pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť,
   
 4. neznevažuje ani neohovára Sociálnu poisťovňu na verejnosti,
   
 5. všetky pracovné problémy rieši v rámci Sociálnej poisťovne,
   
 6. na verejnosti poskytuje iba také informácie o Sociálnej poisťovni, ktoré sú oficiálne určené pre verejnosť alebo sú bežne prístupné a všeobecne známe,
   
 7. ak sa v komunikácii na ktorejkoľvek úrovni medzi zamestnancami vyskytnú konflikty,  prejavuje ústretovosť pri ich riešení a hľadaní konsenzu,
   
 8. správa sa slušne a stará sa o svoj zovňajšok, pretože sa tým podieľa na utváraní dobrej profesionálnej povesti Sociálnej poisťovne; pri úprave svojho zovňajšku dodržiava všeobecne platné pravidlá spoločenskej etikety,
   
 9. nevyužíva svoje oficiálne postavenie v Sociálnej poisťovni na súkromné účely,
   
 10. nevykonáva akúkoľvek činnosť, ktorá by sa mohla označiť ako konflikt záujmov, konkrétne, kedy jeho osobné záujmy zasahujú do pracovných povinností a jeho lojality k Sociálnej poisťovni, a keď by svojou činnosťou mohol poškodiť alebo znevýhodniť Sociálnu poisťovňu,
   
 11. bez zbytočného odkladu písomne oznámi riaditeľovi odboru ľudských zdrojov
  v ústredí, že chce popri pracovnom pomere v Sociálnej poisťovni vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá by mohla mať k predmetu činnosti Sociálnej poisťovne konkurenčný charakter,
   
 12. vedúci zamestnanec je vzorom pre zamestnancov v správaní a konaní ku kolegom zamestnancom, klientom a v prístupe k pracovným povinnostiam,
   
 13. vedúci zamestnanec motivuje zamestnancov k zlepšovaniu výkonnosti a umožňuje im ich profesionálny rast a osobný rozvoj.

Článok 4: Otvorenosť

Text

Zamestnanec Sociálnej poisťovne koná otvorene, najmä

 1. voči novým skúsenostiam, zručnostiam, informáciám, riešeniam či zmenám,
   
 2. komunikuje efektívne naprieč všetkými úrovňami Sociálnej poisťovne,
   
 3. umožňuje vzájomné odovzdávanie si informácií, upevňovanie pracovných vzťahov
  a potrebnú spolupatričnosť,
   
 4. má právo na oznámenie podnetov k zlepšeniu v ktorejkoľvek oblasti činnosti Sociálnej poisťovne.

Článok 5: Čestnosť

Text

Zamestnanec Sociálnej poisťovne koná čestne, a zároveň

 1. rešpektuje súkromie ostatných zamestnancov na pracovisku aj v osobnom živote,
   
 2. nekoná nečestne so zámerom osobného zisku na úkor iného,
   
 3. vzťahy zakladá na úcte a dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv,
   
 4. na základe zásad rovnosti príležitostí sa v medziľudských i pracovných vzťahoch nedopúšťa akejkoľvek formy diskriminácie,
   
 5. ochraňuje duševné vlastníctvo a materiálne bohatstvo Sociálnej poisťovne; hmotný
  a nehmotný majetok Sociálnej poisťovne nevyužíva na súkromné účely, s výnimkou prípadov, ktoré určí vedúci zamestnanec,
   
 6. pracovný čas využíva efektívne s cieľom dosiahnutia dobrých výsledkov; nevyužíva platený pracovný čas na riešenie súkromných záležitostí,
   
 7. neposkytuje, nežiada ani neprijíma dary a iné výhody s úmyslom ovplyvniť rozhodovanie,
   
 8. nedopúšťa sa akejkoľvek formy ohovárania, intrigovania, osočovania, ponižovania, ako aj používania neslušných výrazov,
   
 9. zachováva dôvernosť údajov o výške príjmov ostatných zamestnancov,
   
 10. nedopúšťa sa šikany ani akejkoľvek formy mobbingu, bossingu a staffingu,
   
 11. pokiaľ zamestnanec zachytí pokusy o korupciu v Sociálnej poisťovni, oznámi to svojmu vedúcemu alebo zamestnancovi odboru ľudských zdrojov.

Článok 6: Etická zodpovednosť vedúcich zamestnancov

Text

Vedúci zamestnanci Sociálnej poisťovne konajú v súlade s etickým kódexom, najmä

 1. oboznamujú zamestnancov s hodnotami, etickými princípmi a normami uvedenými
  v tomto etickom kódexe a sú osobným príkladom pri jeho dodržiavaní,
   
 2. prijímajú zodpovednosť za rozvoj etiky a zaväzujú sa utvárať podmienky na realizáciu etického kódexu,
   
 3. prijímajú zodpovednosť vyplývajúcu z ich postavenia. Konajú vždy v záujme Sociálnej poisťovne a  ochraňujú jej majetok a  dobré meno,
   
 4. sú otvorení voči pripomienkam, konštruktívnej kritike a voči návrhom zamestnancov
  a poskytujú   zamestnancom konštruktívnu spätnú väzbu na ich prácu,  
   
 5. poskytujú zamestnancom včas všetky informácie a podklady potrebné na výkon ich činnosti,
   
 6. predchádzajú konfliktom a vzniknuté konflikty medzi zamestnancami riešia v rámci medziľudských vzťahov bezodkladne a konštruktívne,
   
 7. vytvárajú vyhovujúce podmienky na výkon práce zamestnanca,   umožňujú jeho ďalšie vzdelávanie a rozvoj podľa potreby na konkrétnom pracovnom mieste,
   
 8. spravodlivo hodnotia zamestnancov pri odmeňovaní a pri poskytovaní benefitov, nie
  na základe sympatií a osobných vzťahov, ale na základe nestrannosti a objektivity,
   
 9. poskytujú zamestnancom pravidelné, pravdivé a zrozumiteľné informácie o situácii
  v Sociálnej poisťovni, jej cieľoch a zámeroch, ako aj o aktuálnych otázkach. Zároveň  overujú, či adresáti porozumeli ich informáciám a či sa podľa nich riadia.

Článok 7: Vzťahy medzi zamestnancami

Text
 1. Vzťahy medzi zamestnancami na všetkých úrovniach navzájom sú založené na úcte, rovnosti a dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv.
   
 2. Každý zamestnanec vytvára na pracovisku atmosféru vzájomnej úcty, slušnosti, dôvery, spolupatričnosti a priaznivého pracovného prostredia. Zakázané sú akékoľvek formy konania, správania alebo slovného prejavu, ktoré by mohli rušivo pôsobiť na pocity alebo výkon zamestnania jednotlivca alebo skupiny zamestnancov.
   
 3. Zamestnanec nevykonáva, ani sa nezapája do žiadnej formy ohrozovania, zastrašovania alebo nepriateľského konania voči iným zamestnancom, neodosiela, nezverejňuje a nerozširuje na pracovisku akékoľvek materiály vyvolávajúce nepriateľstvo voči jednotlivcovi alebo skupine zamestnancov z akéhokoľvek dôvodu.
   
 4. Zamestnanec predchádza konfliktom, udržiava a posilňuje na pracovisku zdvorilé a korektné vzťahy a rešpektuje súkromie ostatných zamestnancov na pracovisku, aj v osobnom živote.

Článok 8: Pôsobnosť

Text
 1. Etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov Sociálnej poisťovne a všetky osoby konajúce v jej mene. Zavedením etického kódexu sú stanovené jednotné kritériá pre zamestnancov Sociálnej poisťovne v oblasti etického správania v Sociálnej poisťovni i mimo nej a pre zabezpečenie ochrany zamestnancov v procese riešenia sťažností a pripomienok.
   
 2. Zámerom etického kódexu je oboznámiť zamestnancov s tým, aké správanie od nich Sociálna poisťovňa očakáva a zároveň ich vyzvať, aby otvorene vyjadrovali svoj názor a informovali zodpovedných zamestnancov pri podozrení z porušovania týchto pravidiel.
   
 3. Každý novoprijatý zamestnanec bude oboznámený s princípmi etického kódexu. Zodpovedný za oboznámenie zamestnanca je vedúci zamestnanec príslušného organizačného útvaru.
   
 4. Na riešenie a koordináciu etických otázok sa v prípade potreby zriadi etická  komisia Sociálnej poisťovne ako dočasný poradný orgán, ktorého úlohou bude zaoberať sa riešením etických otázok v Sociálnej poisťovni. Zriadenie a činnosť etickej komisie upravuje vnútorný predpis Sociálnej poisťovne.(4). Členovia etickej komisie postupujú pri posudzovaní jednotlivých prípadov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, etickým kódexom, ako aj s vnútornými predpismi Sociálnej poisťovne.

Článok 9: Oznamovanie

Text
 1. Každý zamestnanec Sociálnej poisťovne oznamuje podozrenie na porušenie etického kódexu svojmu vedúcemu zamestnancovi, zamestnancovi odboru ľudských zdrojov alebo inému vedúcemu  zamestnancovi  podľa organizačnej štruktúry. Oznámenie sa podáva ústne, telefonicky alebo písomne. Na účely oznamovania porušenia Etického kódexu je zriadená aj e-mailová schránka eticke.podnety@socpoist.sk.
   
 2. Z oznámenia podozrenia na porušenie etického kódexu by malo byť zrejmé a jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa oznamovateľ domáha.
   
 3. V súvislosti s aktivitami Sociálnej poisťovne môžu vzniknúť situácie, ktoré etický kódex nedefinuje. Aj tieto situácie je možné konzultovať. Každý zamestnanec môže požiadať
  o radu, vyjadriť svoj názor alebo znepokojenie, či nahlásiť správanie, o ktorom sa domnieva, že je v rozpore s etickým kódexom.
   
 4. Ak zamestnanec podáva sťažnosť na uplatnenie práva podľa osobitného predpisu(5), bude takáto sťažnosť vybavovaná podľa vnútorného predpisu Sociálnej poisťovne.
   
 5. Všetci, ktorým sa nahlasuje porušenie etického kódexu, zaručia oznamovateľovi anonymitu, pričom všetky poskytnuté informácie budú považované za prísne dôverné. Zrušiť anonymitu možno len so súhlasom oznamovateľa. Oznamovateľ uvedie čo najviac podrobností o prípade porušovania etických princípov, vrátane svojho mena. Anonymné hlásenia sa budú prešetrovať len v prípadoch, ktoré budú naznačovať mimoriadne závažné porušenie etického kódexu.
   
 6. Voči zamestnancovi, ktorý oznámi porušenie etického kódexu, nesmú byť použité žiadne sankcie. Sociálna poisťovňa nebude tolerovať represie voči oznamovateľovi porušenia etického kódexu. Výnimkou je úmyselné nepravdivé oznámenie porušenia etického kódexu so zámerom poškodenia dobrého mena určitej osoby, pričom sa takéto konanie posudzuje ako porušenie etického kódexu. Osoba, ktorá oznamuje neetické správanie, musí rešpektovať práva osoby, ktorej sa nahlásenie týka.
   
 7. Každý, komu bolo oznámené porušenie etického kódexu sa porušením zaoberá a prijme riešenie v súlade so svojimi kompetenciami. Vedúci zamestnanec môže požiadať o riešenie iného vedúceho zamestnanca alebo odbor ľudských zdrojov.
   
 8. Na zamestnancov odboru ľudských zdrojov sa môže zamestnanec obrátiť aj
  v prípadoch, keď si nie je istý, či jeho aktuálne alebo požadované konanie je v súlade s etickým kódexom, alebo keď má pochybnosti o výklade jednotlivých článkov etického kódexu.

Článok 10: Sankcie

Text

Preukázané porušenie etických princípov a noriem uvedených v etickom kódexe sa bude považovať za porušenie pracovnej disciplíny podľa zákonníka práce a vnútorných predpisov.(6) Na vyvodenie prípadnej pracovnoprávnej zodpovednosti za takéto konanie nie je potrebné zvolávať etickú komisiu podľa čl. 8 ods. 4.

(2) Niektoré prípady porušenia etického kódexu, ktorých dôsledkom môže byť porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov, nevylučujú podanie podnetu na začatie konania orgánov činných v trestnom konaní.

Článok 11: Spoločné ustanovenie

Text

Každý zamestnanec Sociálnej poisťovne sa oboznámi s týmto etickým kódexom a počas trvania pracovného pomeru v Sociálnej poisťovni bezvýhradne dodržiava jeho ustanovenia.

Záverečné ustanovenia

Článok 12: Zrušovacie ustanovenie

Text

Zrušuje sa etický kódex Sociálnej poisťovne č. 22301/2012-BA zo dňa 16. apríla 2012.

Článok 13: Účinnosť

Text

Tento etický kódex nadobúda účinnosť 8. apríla 2022.

Vysvetlivky:

Text

1) Článok 9 ods. 2 písm. a) bod 8 Štatútu Sociálnej poisťovne.

2) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

4) Príkaz generálneho riaditeľa č. 5/2017 Zriadenie poradných orgánov generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a poradných orgánov riaditeľa pobočky Sociálnej poisťovne v znení neskorších dodatkov.

5) § 13 ods. 6 Zákonníka práce.

6) Čl. 8 ods. 4 a 5 Pracovného poriadku Sociálnej poisťovne v znení neskorších dodatkov.