Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Dôchodca a žiadateľ o dôchodok

Definícia

Dôchodca je osoba, ktorej bol priznaný dôchodok, a osoba, ktorá chce o priznanie dôchodku požiadať. To znamená, že poberá alebo chce požiadať o niektorú z týchto dôchodkových dávok:

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Ako si vybavím dôchodok ?

 

Povinnosti dôchodcu a žiadateľa o dôchodok

Aké sú povinnosti dôchodcu, poberateľa dôchodku a žiadateľa o dôchodok voči Sociálnej poisťovni?

Žiadateľ o dôchodok:

 • je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu,
 • v prípade, ak žiada o invalidný dôchodok, je povinný zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
 • má nárok a môže žiadať o starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok. 

Dôchodca a príjemca dôchodku:

 • je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu, zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
 • je povinný vyhovieť v lehote do ôsmich dní písomnej výzve Sociálnej poisťovne, aby poberateľ dôchodkovej dávky, osobitný príjemca alebo zákonný zástupca preukázali rozhodujúce skutočnosti, ak Sociálna poisťovňa neurčila inú lehotu,
 • je povinný každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok do ôsmich dní oznámiť Sociálnej poisťovni,
 • je povinný do ôsmich dní Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, písomne oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava,
 • poberateľka invalidného dôchodku je povinná Sociálnej poisťovni oznámiť prípadnú zmenu počtu detí, ktorých podmienku výchovy spĺňala v čase priznania invalidného dôchodku (napr. ak po priznaní invalidného dôchodku splní podmienku výchovy dieťaťa/detí, ktoré nebolo/neboli uvedené v žiadosti o dôchodok).

Príjemca dôchodkovej dávky je povinný vrátiť dôchodkovú dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila v poskytovanej sume, ak:

 1. nesplnil povinnosť uloženú zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 2. prijímal dôchodkovú dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila,
 3. vedome inak spôsobil, že dôchodková dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila. 

Sociálna poisťovňa nie je jediná inštitúcia v SR, ktorá vypláca dôchodky. Ak dôchodcovi vypláca dôchodok iná inštitúcia, je potrebné obrátiť sa s otázkami týkajúcimi sa tohto dôchodku na inštitúciu, ktorá dôchodok vypláca.

Vaša otázka Zobraziť formulár

Užitočné informácie – Dôchodca v SR

Najčastejšie otázky a odpovede o dôchodku a jeho vyplácaní zo Sociálnej poisťovne pre dôchodcov žijúcich v SR.

Na všetky otázky týkajúce sa dôchodku vám Sociálna poisťovňa odpovie:

 • na bezplatnom telefónnom čísle 0800 123 123,
 • prostredníctvom formulára pre otázky,
 • pri osobnej návšteve v pobočkách Sociálnej poisťovne,
 • v Informačno-poradenskom centre v ústredí Sociálnej poisťovne v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8.

Informácie nájdete aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk

 

Odpovede na najčastejšie otázky:

 

1. Komu sa dôchodok môže vyplácať? Môže to byť iná osoba než tá, ktorej bol priznaný?

Príjemcom dôchodku, teda osobou, ktorej možno dôchodok vyplácať, je:

 • poberateľ dôchodku,
 • zákonný zástupca poberateľa dôchodku,
 • fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti,
 • štatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu,
 • osobitný príjemca.

 

2. Za aké obdobie patrí mesačná suma dôchodku? 

Dôchodky sa v SR vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dôchodku určuje Sociálna poisťovňa. Ak sa dôchodok vyplatí napríklad 20. januára príslušného roka, je to dôchodok vyplatený za obdobie od 20. januára do 19. februára príslušného roka. 

 

3. Z akých spôsobov výplaty dôchodku si môžem vybrať?

Dôchodok vám môže Sociálna poisťovňa vyplácať: 

 • na váš účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, pričom máte právo sám si zvoliť banku, do ktorej bude dôchodok poukazovaný,
 • v hotovosti,
 • na účet manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky (pozri aj odpoveď na otázky č. 4 a 5),
 • hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa vám poskytuje starostlivosť, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania. 

 

4. Sme manželia a máme založený jeden bankový účet patriaci môjmu manželovi/manželke, ktorý využívame spoločne. Môže byť môj dôchodok poukazovaný na účet môjho manžela/manželky?

Áno. Ak podáte písomnú žiadosť, dôchodok sa môže poukazovať na účet vášho manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak máte v čase poberania dôchodku právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dôchodku súhlasí váš manžel/manželka. 

 

5. Je spôsob výplaty dôchodku, ktorý som si vybral pri spísaní žiadosti o dôchodok, nemenný, alebo môžem požiadať o jeho zmenu? Ak áno, ako? 

O túto zmenu odporúčame požiadať jedným z dvoch spôsobov:

 • žiadosťou s vlastnoručným podpisom,
 • priamo pred zodpovedným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktorý o uvedenom spíše zápisnicu.

Ak žiadate o poukazovanie dôchodku na účet, odporúčame použiť tlačivá Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke alebo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke Sociálnej poisťovne,vo všetkých pobočkách Sociálnej poisťovne a v bankách, s ktorými Sociálna poisťovňa uzatvorila príkaznú zmluvu. Uvedené tlačivá obsahujú všetky údaje potrebné na to, aby Sociálna poisťovňa mohla žiadosti o poukazovanie dôchodku na účet v banke vyhovieť.

O poukazovanie dôchodku na účet dôchodcu v banke môžete požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou, ktorá musí obsahovať vaše identifikačné údaje (rodné číslo, meno, priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ), číslo účtu v tvare IBAN, dátum, váš úradne osvedčený podpis a hodnoverný doklad o tom, že ste majiteľom účtu, na ktorý žiadate dôchodok poukazovať. Takýmto dokladom môže byť napríklad zmluva o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie banky o tom, že ste majiteľom účtu.

 

6. Ak požiadam o zmenu v spôsobe výplaty dôchodku, ako dlho trvá, kým mi Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodok novým spôsobom? 

Podľa zákona musí Sociálna poisťovňa postupovať tak, aby bol dôchodok novým spôsobom vyplatený najneskôr od splátky dôchodku splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená Sociálnej poisťovni. To napríklad znamená, že ak žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku bude doručená Sociálnej poisťovni 10. januára príslušného roka a výplatný termín vášho dôchodku je 20. deň v mesiaci, novým spôsobom budete mať dôchodok vyplatený najneskôr 20. apríla toho istého roka. Sociálna poisťovňa žiadosti o zmenu v spôsobe výplaty vybavuje bezodkladne, pričom zákonom stanovená maximálna lehota na vykonanie zmeny v spôsobe poukazovania dôchodku vychádza z možnosti technológie spracovania výplaty dôchodkov. 

Ak poberateľ dôchodku požiada o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku z poukazovania na účet v banke na výplatu v hotovosti (alebo o poukazovanie na iný bankový účet), súčasne odporúčame, aby nezrušil svoj účet v banke skôr, kým sa táto zmena zrealizuje, o čom ho Sociálna poisťovňa písomne upovedomí. Po zariadení zmeny spôsobu výplaty sa prípadný doplatok poukazuje formou poštového poukazu. Prvú splátku dôchodku, poukázanú v riadnom výplatnom termíne, je však už potrebné prevziať a prevzatie potvrdiť podpisom na príslušnej pošte alebo u doručovateľa.

 

7. Aké najdôležitejšie povinnosti musím voči Sociálnej poisťovni splniť ako príjemca dôchodku?

Každý príjemca dôchodku je okrem iného povinný písomne oznámiť zmenu mena a priezviska, zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava, a v písomnom styku uviesť rodné číslo osoby, ktorej sa vec týka (svoje alebo inej osoby). 

Ďalšie povinnosti závisia od druhu poberaného dôchodku. Napríklad pri poberaní:

 • predčasného starobného dôchodku vzniká povinnosť oznámiť vznik povinného dôchodkového poistenia alebo ukončenie jeho prerušenia, aj keď takéto poistenie vznikne v zahraničí,
 • vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku vzniká povinnosť oznámiť zmenu stavu (opätovné uzavretie manželstva) a ukončenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa,
 • sirotského dôchodku vzniká povinnosť oznámiť ukončenie alebo prerušenie štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole v prípade, že škola neposkytuje údaje o študentoch do informačného systému ministerstva školstva a Sociálna poisťovňa si nedokáže automaticky overiť návštevu školy (ide napr. o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra).

Príjemca dôchodku je povinný oznámiť tieto skutočnosti v lehote ôsmich dní.


Tešíme sa na stretnutia s vami, radi vám pomôžeme riešiť vaše životné situácie.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Dôchodca-dohodár – odvodová úľava

Dôchodca pracujúci na dohodu si môže uplatniť odvodovú úľavu (od 1. júla 2018). Výnimka sa týka dôchodcu so:

 • starobným dôchodkom,
 • predčasným starobným dôchodkom,
 • invalidným dôchodkom,
 • výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo
 • invalidným výsluhovým dôchodkom,

ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti (za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti sa považuje aj dôchodca, ktorý má s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka).

Na účely platenia poistného na dôchodkové poistenie právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia.

Tento dôchodca si bude môcť uplatniť výnimku, t. j. určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur. V prípade ak príjem/priemerný mesačný príjem dôchodcu-dohodára z určenej dohody za kalendárny mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dôchodca- dohodár platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.

Dôchodca-dohodár, ktorý si uplatňuje výnimku je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky a takisto aj o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA) na splnenie týchto povinností je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Novinkou oproti právnemu stavu účinnému do 30. júna 2018 je skutočnosť, že na dohodu s uplatnenou výnimkou bude môcť pracovať aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku – bude teda môcť poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Iba ak jeho príjem z tejto dohody za kalendárny rok presiahne 2400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. V ďalšom kalendárnom roku mu výplatu dôchodku obnoví a zúčtuje. Na to, aby sa poberateľovi predčasného starobného dôchodku s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí byť súčasne splnená podmienka, že tento poberateľ dôchodku nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Užitočné informácie – Dôchodca mimo SR

Najčastejšie otázky a odpovede o dôchodku a jeho vyplácaní zo Sociálnej poisťovne pre dôchodcov žijúcich mimo SR.

Na všetky otázky týkajúce sa dôchodku vám Sociálna poisťovňa odpovie:

 • na telefónnom čísle +421 906 171 931,
 • prostredníctvom formulára pre otázky,
 • pri osobnej návšteve v pobočkách Sociálnej poisťovne,
 • v Informačno-poradenskom centre v ústredí Sociálnej poisťovne v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8.

Informácie nájdete aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

 

Odpovede na najčastejšie otázky:

1. Za aké obdobie patrí mesačná suma dôchodku? 

Dôchodky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách.

Do cudziny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie (EÚ), štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), a Švajčiarskou konfederáciou, sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití poberateľa dôchodku.

Sociálna poisťovňa vyhotovuje poukazy na výplatu dôchodkov s časovým predstihom tak, aby boli odpísané z účtu Sociálnej poisťovne do piateho dňa v kalendárnom mesiaci. Z dôvodu pracovného voľna, resp. štátnych sviatkov sa medzinárodný platobný styk môže predĺžiť.

Obdobie, za ktoré dôchodok patrí, sa počíta vždy od prvého do posledného dňa v mesiaci.

Ak sa napríklad dôchodok vyplatí 5. februára príslušného roka, je vyplatený za obdobie:

 • od 1. februára do 29. februára toho istého roka (ak sa dôchodok vypláca do členského štátu EÚ, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP, alebo Švajčiarskej konfederácie),
 • od 1. októbra do 31. decembra predchádzajúceho roka (ak sa dôchodok vypláca do iného štátu).

 

2. Prečo, ako a v akých lehotách musím Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

Potvrdenie o žití je doklad preukazujúci, že daná osoba žije, a teda sa nezmenili skutočnosti podmieňujúce nárok na dôchodok.

Poberateľ dôchodku, ktorý sa vypláca do cudziny, ktorá nie je členským štátom EÚ, štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskou konfederáciou, je povinný predložiť potvrdenie o žití vždy k 1. januáru, 1. aprílu, 1. júlu a 1. októbru každého roka.

Na zabezpečenie plynulej výplaty dôchodku do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné preukázať žitie v pravidelných ročných lehotách vždy k 31. januáru každého roka.

Potvrdenie o žití je potrebné vyplniť, podpísať a pravosť podpisu úradne osvedčiť notárom, resp. spôsobom obvyklým v mieste bydliska alebo po preukázaní totožnosti tlačivo môžete podpísať pred zamestnancom inštitúcie sociálneho poistenia príslušnej podľa miesta bydliska. Tlačivo môžete v týchto lehotách dať potvrdiť aj v ústredí alebo pobočkách Sociálnej poisťovne v prípade, ak sa budete k týmto dátumom zdržiavať v Slovenskej republike.

Ak vám nebude tlačivo Potvrdenie o žití doručené, nájdete ho na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk – Dôchodkové poistenie – Formuláre.

 

3. Z akých spôsobov výplaty dôchodku si môžem vybrať?

Dôchodok vám Sociálna poisťovňa môže vyplácať:

 • na váš účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, pričom máte právo sám si zvoliť banku, do ktorej bude dôchodok poukazovaný,
 • v hotovosti,
 • na účet manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Na poukazovanie dôchodku na účet v banke do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné uviesť číslo účtu príjemcu dôchodku v tvare IBAN s BIC (SWIFT) kódom banky. 

 

4. Je spôsob výplaty dôchodku, ktorý som si vybral pri spísaní žiadosti o dôchodok, nemenný, alebo môžem požiadať o jeho zmenu? Ak áno, ako?

Žiadosť o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku odporúčame podať písomne s vlastnoručným podpisom.

Ak žiadate o poukazovanie dôchodku na účet, odporúčame použiť tlačivo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

O poukazovanie dôchodku na účet v banke môžete požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou, ktorá musí obsahovať vaše identifikačné údaje (rodné číslo, meno, priezvisko, adresu bydliska), číslo bankového účtu a identifikačný kód banky, dátum, váš úradne osvedčený podpis a potvrdenie banky o tom, že ste majiteľom tohto bankového účtu.

 

5. Ak požiadam o zmenu v spôsobe výplaty dôchodku, ako dlho trvá, kým mi Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodok novým spôsobom?

Podľa zákona musí Sociálna poisťovňa postupovať tak, aby bol dôchodok vyplatený novým spôsobom najneskôr od splátky dôchodku splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená Sociálnej poisťovni (v prípade dôchodkov poukazovaných do iného než členského štátu EÚ, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP, alebo Švajčiarskej konfederácie môže byť časový úsek medzi podaním žiadosti o zmenu spôsobu výplaty a prvou výplatou dôchodku novým spôsobom dlhší, nakoľko dôchodky sú vyplácané v trojmesačných lehotách – viac v odpovedi na otázku č. 2).

Sociálna poisťovňa žiadosti o zmenu v spôsobe výplaty vybavuje bezodkladne, pričom zákonom stanovená maximálna lehota na vykonanie zmeny v spôsobe poukazovania dôchodku vychádza z možností technológie spracovania výplaty dôchodkov.

Ak poberateľ dôchodku požiada o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku z poukazovania na účet v banke na výplatu v hotovosti (alebo o poukazovanie na iný bankový účet), súčasne odporúčame, aby nezrušil svoj účet v banke skôr, kým sa táto zmena zrealizuje, o čom ho Sociálna poisťovňa písomne upovedomí.

 

6. Aké najdôležitejšie povinnosti musím voči Sociálnej poisťovni splniť ako príjemca dôchodku?

Každý príjemca dôchodku je okrem iného povinný písomne oznámiť zmenu mena a priezviska, zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava, a v písomnom styku uviesť rodné číslo osoby, ktorej sa vec týka (svoje alebo inej osoby).

Ďalšie povinnosti závisia od druhu poberaného dôchodku. Napríklad pri poberaní:

 • predčasného starobného dôchodku vzniká povinnosť oznámiť vznik povinného dôchodkového poistenia alebo ukončenie jeho prerušenia, aj keď takéto poistenie vznikne v zahraničí,
 • vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku vzniká povinnosť oznámiť zmenu stavu (opätovné uzavretie manželstva) a ukončenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa,
 • sirotského dôchodku vzniká povinnosť oznámiť ukončenie alebo prerušenie štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole.

Príjemca dôchodku je povinný oznámiť tieto skutočnosti v lehote ôsmich dní.

 

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme riešiť vaše životné situácie.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Životné minimum od 1. júla 2020 a dávky

Od 1. júla 2020 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 210,20 eur mesačne na 214,83 eur mesačne.

Táto zmena životného minima má následne vplyv na niektoré rozhodovacie činnosti Sociálnej poisťovne – novej výške životného minima musí prispôsobiť exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, rozhodovanie o vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a od 1. januára 2021 aj rozhodovanie o garantovanom dôchodkovom príjme vo forme minimálneho dôchodku.

 

Zmena od 1. júla 2020: Exekučné zrážky z dôchodkovej dávky

Sociálna poisťovňa bude od júla 2020 väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať a ktoré predstavuje 100 % životného minima.

Do 30. júna 2020 predstavuje životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu 210,20 eur mesačne. Základná výška pre dôchodcu ako povinného je 100 % životného minima, teda 210,20 eur mesačne. Po zmene životného minima od 1. júla 2020 to bude viac - 214,83 eur mesačne. Základ pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 % životného minima a od 1. júla 2020 sa suma zvýši na 107,41 eur mesačne (predtým 105,10 eur mesačne). Osobitne je stanovené základné minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z dôchodku výživným na maloleté dieťa.

Zvýšenie životného minima môže mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. Neznamená to však, že exekúcia zanikla. Exekúcia naďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dávky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale príslušný exekútor.

Po zmene životného minima od 1. júla 2020 vykoná Sociálna poisťovňa zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uvedených pravidiel vo výplatnom termíne v auguste 2020, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré budú za júl 2020 zrazené navyše. O zmene výšky exekučnej zrážky budú dôchodcovia písomne informovaní.

 

Zmena od 1. júla 2020: Predčasný starobný dôchodok

Jednou z viacerých podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je to, že výška predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, presahuje 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Od 1. júla 2020 nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká od 257,80 eur mesačne (do 30. júna 2020 je to 252,30 eur).

 

Zmena od 1. januára 2021: Dôchodok prepočítaný na výšku minimálneho dôchodku sa nemení

Od 1. januára 2021 sa suma minimálneho dôchodku nemení a bude určená priamo v zákone o sociálnom poistení.

Výška minimálneho dôchodku v roku 2021 bude rovnaká ako v roku 2020. Poberateľ, ktorého dôchodok po valorizácii od 1. januára 2021 je nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude teda z dôvodu „zakonzervovania minimálneho dôchodku“ poberať minimálny dôchodok naďalej v nezmennej výške.

Najnižšia hranica minimálneho dôchodku, za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia teda zostane na úrovni 334,30 eur mesačne (ako v roku 2020). Súčet dôchodkových príjmov poistenca, ktorý má aspoň 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, teda od 1. januára 2021 nebude nižší ako 334,30 eur mesačne.

 

Dôchodca a exekučné zrážky

Z hľadiska príjmu sú dôchodcovia najzraniteľnejšou skupinou občanov. Ak im exekútor z dôchodku zoberie časť peňazí, často musia žiť z nízkej sumy, ktorá je len životným minimom. Preto nielen dôchodcovia, ale aj ľudia v preddôchodkovom veku by si mali strážiť svoje výdavky, aby sa nedostali do takej nepriaznivej finančnej situácie, keď ich jediným príjmom bude znížený starobný dôchodok.

 

POZOR:

Dôchodok je príjem, ktorý nahrádza odmenu za prácu a v prípade exekúcie sa z neho vykonávajú zrážky!

 

1. Kedy Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky z dôchodku?
Sociálna poisťovňa je povinná začať vykonávať zrážky z dôchodku po doručení uznesenia o nariadení exekúcie alebo príkazu na začatie exekúcie. Sociálna poisťovňa o výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona ako platiteľovi dôchodku. Sumy zrazené z dôchodku musí poukázať oprávnenému alebo súdnemu exekútorovi. Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky nielen do výšky pohľadávky, ale aj do výšky jej príslušenstva a náhrady trov exekučného konania.

 

2. Informuje Sociálna poisťovňa o začatí výkonu exekučných zrážok?
Áno, Sociálna poisťovňa zašle poberateľovi dôchodku písomné oznámenie aj s dátumom, od ktorého dostane dôchodok prvýkrát vyplatený v nižšej sume. Sociálna poisťovňa informuje povinného o sume zrážky a vždy, keď sa jej výška zmení.

 

3. Ktoré pohľadávky sú prednostnými pohľadávkami?
Prednostnými pohľadávkami sú:

 • pohľadávky výživného,
 • pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,
 • pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,
 • pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.

 

4. Ako dlho sa z dôchodku vykonávajú exekučné zrážky?
Sociálna poisťovňa môže prestať vykonávať zrážky z dôchodku iba vtedy, keď orgán, ktorý nariadil zrážky, oznámi, že pohľadávka spolu s príslušenstvom bola uhradená alebo exekúcia bola zastavená z iného dôvodu.

 

5. Je výška zrážky po celý čas rovnaká?
Sociálna poisťovňa prepočítava exekučné zrážky k 1. januáru kalendárneho roka. K tomuto dátumu sa pravidelne valorizujú dôchodky a pri prepočítaní sa zvýši aj suma exekučnej zrážky.

POZOR:

Sociálna poisťovňa nemôže výšku zrážky z dôchodku meniť len na základe žiadosti povinného (dlžníka) ani s prihliadnutím na nepriaznivú životnú situáciu, v ktorej sa nachádza.

 

6. Ako sa vypočíta zrážka z dôchodku?
Suma zrážky z dôchodku sa určí tak, že z dôchodku sa odpočíta tzv. základná suma a zvyšok dôchodku sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi vyjadrenú v eurocentoch a rozdelí sa na tri časti (tretiny).

Prvá tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok. Druhá tretina je určená na uspokojovanie prednostných pohľadávok. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť.

Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny.

Ak ide o pohľadávku neprednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvej tretiny. Ak ide o pohľadávku prednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvých dvoch tretín.

 

Príklad:

Poberateľovi dôchodku sa vypláca starobný dôchodok v sume 420,50 eur mesačne. Po odpočítaní základnej sumy (218,06) sa na tretiny rozdelí suma 202,44 eur. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 67,48 eur mesačne a poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 353,02 eur mesačne. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 134,96 eur mesačne a poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 285,54 eur mesačne.

Iný postup nastáva v situácii, ak po odpočítaní základnej sumy zvyšok dôchodku presahuje 150 % sumy životného minima. Vtedy sa suma presahujúca 150 % sumy životného minima zrazí bez obmedzenia a pripočíta sa k prvej tretine zo sumy, ktorá zodpovedá 150 % sumy životného minima. Aj v týchto prípadoch sa na vymoženie pohľadávky použije prvá tretina, ak je pohľadávka neprednostná, respektíve prvá a druhá tretina, ak je pohľadávka prednostná.

 

Príklad:

Starobný dôchodok sa vypláca v sume 590,80 eur mesačne. Po odpočítaní základnej sumy 218,06 eur je suma dôchodku 372,74 eur. Z tejto sumy sa pripočíta k prvej tretine suma 45,65 eur (372,74 – 327,09).

Na tretiny sa rozdelí suma zodpovedajúca 150 % sumy životného minima 327,09 eur. Každá tretina potom predstavuje sumu 109,03 eur. Suma presahujúca 150 % sumy životného minima sa pripočíta k prvej tretine, ktorá po tomto pripočítaní bude 154,68 eur (109,03 + 45,65).

 

7. Čo je základná suma?
Je to suma, ktorá sa nesmie poberateľovi dôchodku zraziť a musí sa mu vyplatiť.

Poberateľovi dôchodku sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma, ktorou je 100 % sumy životného minima, t. j. 218,06 eur mesačne.

Zvýšenie základnej sumy na každú ďalšiu vyživovanú osobu je 50 % sumy životného minima, to znamená 109,03 eur mesačne po zaokrúhlení na eurocent nadol.

Ak je pohľadávkou, na ktorú sa zrážky z dôchodku vykonávajú výživné pre maloleté dieťa, poberateľovi dôchodku ako povinnému sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma, ktorou je 70 % zo 60 % sumy životného minima.  

 

 

Príklad:

Invalidný dôchodok sa vypláca v sume 350,60 eur mesačne. Povinný vyživuje manželku. Základná suma, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť je 327,09 eur (218,06 + 109,03). Po odpočítaní základnej sumy od sumy dôchodku a zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol na sumu deliteľnú tromi sa na tretiny rozdelí suma 23,49 eur. Ak sa zrážky vykonávajú na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 7,83 eur mesačne a ak sa zrážky vykonávajú na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 15,66 eur mesačne.

 

 

8. Aká je základná suma, ak je poberateľ dôchodku v zariadení sociálnych služieb?
Ak poberateľ dôchodku platí úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu pobytu v tomto zariadení a suma vreckového v zariadení.

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 25 % sumy životného minima (54,51 eur) a v zariadení bez poskytovania stravovania musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 75 % sumy životného minima (163,54 eur).

 

9. Je možné exekúcii predísť? Ako?
Pred vydaním uznesenia o nariadení zrážok z dôchodku, prípadne pred začatím exekučného konania, môže dlžník predísť problémom spojeným s exekúciou. Ak chce uhrádzať podlžnosti, avšak jeho finančná situácia mu to celkom nedovoľuje, mal by sa čo najskôr skontaktovať s veriteľom a požiadať ho napríklad o odklad, splátkový kalendár alebo zníženie splátky dlžnej sumy.

 

10. Môže pohľadávky vymáhať aj Sociálna poisťovňa?
Áno, môže. Od 1. júla 2017 novela zákona o sociálnom poistení zaviedla nový spôsob vymáhania pohľadávok. Ide o vymáhanie, ktoré vykonáva a riadi Sociálna poisťovňa prostredníctvom tzv. „správneho výkonu“.

Sociálna poisťovňa môže dlh fyzickej osoby vymáhať:

 • prikázaním pohľadávky z účtu v banke
 • zrážkami zo mzdy
 • zrážkami z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou

Sociálna poisťovňa môže dlh právnickej osoby vymáhať:

 • prikázaním pohľadávky z účtu v banke

V súlade s týmto spôsobom vymáhania sú banky povinné oznamovať Sociálnej poisťovni čísla účtov povinných osôb (dlžníkov) a zostatky na nich. O zamestnávateľoch fyzických osôb, ako aj o poberaní dávok má Sociálna poisťovňa informácie z vlastných zdrojov.

Ďalšie spôsoby vymáhania pohľadávok sú:

 • exekúcie
 • mandátna správa
 • splátkové kalendáre
 • uplatnenie v konkurzoch
 • uplatnenie v reštrukturalizáciách
 • uplatnenie v procese oddlženia fyzickej osoby
 • prihlásenie do likvidácie
 • prihlásenie do dedičského konania
 • uplatnenie v trestných konaniach

 

Informácie k tejto téme nájdete aj v letáku s názvom Dôchodca a exekučné zrážky.

(zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)