Page title

Formuláre

281. Vyhlásenie žiadateľa na účely posúdenia zachovania centra záujmov

Formulár žiadateľa v súvislosti s posúdením centra záujmov a uplatnením nároku na dávku v nezamestnanosti (v zmysle čl. 65 ods. 2, 3 a 5 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení a čl. 11 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia).

Skupina príloh