Page title

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. 7. 2023

Zadajte, prosím, hodnoty do prvých dvoch políčok alebo zadajte priamo pole „Vymeriavací základ“, bez predchádzajúceho vyplnenia prvých dvoch políčok a kliknite na "vypočítaj".

Čiastkový základ dane (podľa riadku 45 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022)
Suma zaplateného poistného na povinné verejné zdravotné poistenie (podľa údajov v prílohe č.3, riadok 13 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022) a poistného na povinné sociálne poistenie SZČO v roku 2022 *
* Sumu zaplateného poistného na povinné sociálne poistenie SZČO v roku 2022 nájdete v rámci elektronickej služby pre SZČO "Saldokonto", ktorú je možné zriadiť v akejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne, na počkanie a bezplatne. Po podpísaní dohody o elektronickej komunikácii, Vám bude vydaný prístup do systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne.
alebo
Vymeriavaci základ


Poistné celkom:

SZČO bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku (podľa zákona č. 328/2002 Z. z.) a dovŕšila dôchodkový vek. (podľa zákona č. 461/2003 Z. z.)


Poznámka: Kalkulačka nepočíta poistné z tzv. "alikvotného" vymeriavacieho základu, preto ak spĺňate niektorú z uvedených podmienok len za časť kalendárneho mesiaca, kalkulačka sa nedá použiť.

Ak ste v Daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 nemali základ dane, ale stratu, t. j. vypĺňali ste riadok 46, Váš vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie je v sume minimálneho vymeriavacieho základu 605,50 eur za obdobie od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023 a za obdobie od 1. januára 2024 do 30. júna 2024 v sume 652,00 eur.