Page title

Oznámiť zmenu adresy

Ako poberateľ dôchodku máte voči Sociálnej poisťovni určité povinnosti. Jednou z nich je povinnosť oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa zdržiavate. Nejde však o riadne nahlásenú adresu trvalého alebo prechodného pobytu. Tie získava Sociálna poisťovňa z Registra fyzických osôb, a preto ich netreba oznamovať. 

Ako oznámim zmenu adresy?

Text

Zmenu adresy, na ktorej sa zdržiavate, je potrebné oznámiť:

Sociálna poisťovňa na základe toho zaregistruje novú adresu, na ktorej sa zdržiavate.  

Dokedy treba zmenu adresy oznámiť?

Text

Adresu, na ktorej sa zdržiavate, ste povinný oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní od jej zmeny.

Čo sa stane, ak zmenu adresy neoznámim?

Text

Ak si povinnosť nesplníte a zmenu adresy neoznámite, môže sa stať, že vám zo Sociálnej povinnosti nebudú doručené dôležité písomnosti. Navyše, ak dôchodok dostávate v hotovosti prostredníctvom pošty, môže dôjsť k prerušeniu výplaty dôchodku.