Page title

Ako požiadať o vdovský dôchodok

Čo je vdovský dôchodok?

Text
 • Vdovský dôchodok je dôchodková dávka ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku.
 • Účelom vdovského dôchodku je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela. 
 • Ak váš manžel odvádzal poistné do Sociálnej poisťovne (bol zamestnaný alebo si platil poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne, či ho za neho, v určitých prípadoch, odvádzal štát) a ku dňu smrti získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, v prípade jeho úmrtia pozostalej manželke vznikne nárok na vdovský dôchodok. Rovnako v prípade, ak zomrel v dôsledku pracovného úrazu, či choroby z povolania.

Mám nárok na vdovský dôchodok?

Text

Za vdovu po zomretom mužovi sa považuje žena, ktorá bola s daným mužom zosobášená. Nárok si teda môžete uplatniť len v prípade, že ste s partnerom mali uzavreté manželstvo. 

Nárok neovplyvňuje dĺžka trvania manželského zväzku, neskúma sa spoločné žitie manželov či spolužitie v jednej domácnosti ani či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu alebo nie. 

 • Nárok na vdovský dôchodok vám vzniká, ak ste vdova po manželovi, ktorý
  • ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok,
  • ku dňu smrti nepoberal niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok,
  • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
  • ku dňu smrti nepoberal starobný, predčasný starobný, či invalidný dôchodok, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok.

Ak ste žili so zomretým mužom ako druhovia bez uzavretia manželstva a máte spoločné deti, tie si môžu uplatniť nárok na sirotský dôchodok.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Nárok na vdovský dôchodok vám nevzniká, ak ste sa so zomretým manželom rozviedli či ste so zomretým mužom žili ako družka, a to i v prípade dlhého spolužitia a spoločných detí. 

Odkedy vzniká nárok na vdovský dôchodok?

Nárok na vdovský dôchodok vzniká dňom smrti manžela, teda dňom, ktorý je uvedený v úmrtnom liste ako deň úmrtia. V prípade nezvestného je to deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestný neprežil) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho.  

Ako požiadam o vdovský dôchodok?

Kde požiadam o vdovský dôchodok?

 • O dôchodok požiadate v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde spíšete žiadosť o priznanie vdovského dôchodku.

Miesta pobočiek a otváracie hodiny nájdete tu: Pobočky Sociálnej poisťovne.

Pre získanie kontaktov v prípade, že si potrebujete overiť, ako je to vo vašom konkrétnom prípade, vám poslúži: Informačno-poradenské centrum.

Ako si vybavím termín pre spísanie žiadosti o vdovský dôchodok?

 • Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme. Tu si môžete vybrať konkrétnu pobočku (pracovisko) podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.
 • Po rezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.

Rezervujte si váš termín pre spísanie žiadosti cez Rezervačný systém pre spísanie žiadosti o dôchodok.

Aké doklady potrebujem na spísanie žiadosti o vdovský dôchodok?

 • Ak zomretý manžel poberal dôchodok a už nepracoval, treba predložiť nasledujúce doklady:
  • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas,
  • sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, ak bolo manželstvo uzatvorené v cudzine a nie je zapísané v osobitnej matrike,
  • úmrtný list manžela, ak manžel zomrel v cudzine a úmrtie nie je zapísané v osobitnej matrike.
  • Rodné listy detí:
   • ak bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, predložíte rozhodnutie príslušného orgánu o jeho prevzatí,
   • v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku predložíte aj úmrtný list alebo výpis z matriky,
   • v prípade, ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa).
  • Ak si želáte zasielať dôchodok na účet v banke (a nepoberáte žiaden dôchodok), prineste si vyplnený a bankou potvrdený formulár zverejnený tu: Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke.
 • Ak zomretý manžel ešte pracoval a nepoberal dôchodok, je potrebné doložiť i nasledujúce doklady:
  • doklad o ukončení vzdelania zomretého (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo jeho štúdium, ktoré nebolo ukončené),
  • poistenci narodení od roku 1963 potrebujú aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky,
  • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou o trvaní vojenskej služby,
  • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Každé konanie a posudzovanie žiadosti je individuálne, a preto môžu byť potrebné aj ďalšie doklady, podľa toho, aké skutočnosti treba ešte dokladovať. Poradí vám zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne.

Ako je to v prípade, ak vybavujem súčasne i sirotský dôchodok?

Sirotský dôchodok je možné vybaviť len pre nezaopatrené dieťa do 26. roku života, ktoré študuje alebo pre zlý zdravotný stav nemôže študovať ani vykonávať zárobkovú činnosť (podrobnejšie v časti: Sirotský dôchodok). Ak spĺňa maloleté dieťa podmienky pre získanie nároku na sirotský dôchodok, žiadosť o sirotský dôchodok môžete podávať vy pod rodným číslom maloletého dieťaťa.

Ako bude prebiehať spísanie žiadosti?

 • Dostavíte sa na konkrétny termín a čas, ktorý ste si vopred dohodli v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska.
 • Predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili, a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti.
 • Zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne (ktorý vám bol pridelený Rezervačným systémom) spíše s vami cez elektronický formulár Žiadosť o vdovský dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení, ktoré ste predložili.
 • Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. 

Kedy sa dozviem, či mi bol dôchodok priznaný?

 • Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní.
 • Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku).
 • Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:  V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

Dôchodok vám môže byť vyplácaný aj preddavkovo, ale len po splnení podmienok nároku na vdovský dôchodok, avšak je potrebné ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Od čoho závisí suma môjho dôchodku?

 • Suma vdovského dôchodku je 60 % sumy dôchodku zomretého manžela, na ktorý mal alebo by mal nárok ku dňu smrti. 
 • Jej suma závisí od sumy starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý zomretý manžel poberal alebo od sumy dôchodku, na ktorý by mal nárok.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Vdovský dôchodok v plnej sume dostanete len vtedy, ak sama nemáte nárok na iný dôchodok. V prípade, že poberáte nejaký iný dôchodok, budete v plnej sume dostávať vyšší dôchodok. Z toho nižšieho vám bude vyplácaná polovica. Ak je suma dôchodku, ktorý už poberáte, nižšia ako suma vdovského dôchodku, dostanete vdovský dôchodok v plnej sume a iný dôchodok v polovičnej.

Podľa čoho sa vypočítava suma dôchodku?

Podľa toho, koľko rokov bolo odvádzané dôchodkové poistenie a podľa výšky hrubých zárobkov (hrubej mzdy), ktoré za svoj pracovný život zomretý získal. 

Ako mi bude dôchodok vyplácaný?

 • Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne vopred, vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne.
 • Výplatný termín vám určí Sociálna poisťovňa.
 • Dôchodková dávka vám bude vyplácaná na účet, ktorý ste uviedli pri spisovaní žiadosti o dôchodok.

Podrobnejšie informácie o tom, ako je dôchodok vyplácaný, sa dozviete v časti Poukazovanie dôchodku.

Môžem poberať dôchodok aj v hotovosti?

Áno, ale je potrebné o to vopred požiadať.

Ako je vyplácaný dôchodok v zariadení sociálnych služieb?

Ak ste umiestnená v zariadení sociálnych služieb, dôchodok vám bude poukazovaný prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania dôchodku.

Viac informácií nájdete tu: Poukazovanie dôchodku

Ako dlho sa vypláca vdovský dôchodok?

 • Nárok na výplatu vdovského dôchodku trvá väčšinoudva roky od smrti manžela. 
 • Po dvoch rokoch možno vdovský dôchodok poberať len v nasledujúcich prípadoch:
  • ak vdova dovŕšila dôchodkový vek (v prípade, ak neuzavrie nové manželstvo),
  • ak sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, alebo bolo toto dieťa v rodine zomretého vychovávané. Môže tak ísť aj o vlastné dieťa vdovy či jej osvojené dieťa alebo ak bolo dieťa vdove alebo zomretému manželovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva,
  • ak je vdova invalidná a jej schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 percent,
  • ak vychovala aspoň tri deti alebo
  • ak dovŕšila aspoň 52 rokov a vychovala dve deti. 
  • ak dovŕšila aspoň 57 rokov a vychovala jedno dieťa.

Kedy vdovský dôchodok zaniká?

Vdovský dôchodok vám zanikne v prípade,

 • ak uzavriete nové manželstvo alebo
 • ak ste úmyselným trestným činom spôsobili smrť manžela, a to dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Nárok na výplatu vdovského dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý vdovský dôchodok alebo jeho časť patrili.

Môže sa výplata vdovského dôchodku obnoviť?

Áno. Ak vám zanikne nárok na výplatu vdo­vského dôchodku z dôvodu uplynutia dvoch rokov (či z dôvodu, že ste prestali spĺňať niektorú z podmienok), no po čase začnete opäť niektorú z podmienok spĺňať, nárok na výplatu vdo­vského dôchodku sa vám obnoví. 

Ako požiadam o obnovenie vdovského dôchodku?

O uvoľnenie výplaty vdo­vského dôchodku požiadate Sociálnu poisťovňu neformálnou žiadosťou (listom). V žiadosti uvediete meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a skutočnosť, že žiadate o uvoľnenie výplaty pozostalostnej dávky. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že ste naďalej vdovou po zomretom manželovi (že ste sa znovu nevydali), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok.

O uvoľnenie výplaty dôchodku požiadate v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska. Miesta pobočiek a otváracie hodiny nájdete tu: Pobočky Sociálnej poisťovne.

Žiadosť o obnovenie výplaty dôchodku spolu s čestným vyhlásením môžete aj zaslať: 

·         poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 

·         elektronicky (ak využívate elektronický občiansky preukaz – eID) cez     www.slovensko.sk

V prípade, že si potrebujete overiť, ako je to vo vašom konkrétnom prípade, kontaktujte Informačno-poradenské centrum.

Text

Viac informácií pozri v časti DÔCHODKOVÉ POISTENIE – VDOVSKÝ DÔCHODOK.