Page title

Ako požiadať o jednorazové odškodnenie

Čo je jednorazové odškodnenie?

Text

Je to dávka poskytovaná na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu zamestnanca, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.  

Mám nárok na jednorazové odškodnenie?

Text

Na jednorazové odškodnenie má nárok: 

  • manžel zosnulej,
  • manželka zosnulého,  
  • každé nezaopatrené dieťa zosnulého/zosnulej.
Dobrá rada:
Obsah

Nezaopatrené dieťa má nárok na jednorazové odškodnenie aj keď nežilo v spoločnej domácnosti so zosnulým/zosnulou.

Ako požiadam o jednorazové odškodnenie?

Text

Manželka/manžel a nezaopatrené deti zosnulej osoby si nárok uplatnia podaním Žiadosti o priznanie jednorazového odškodnenia v pobočke Sociálnej poisťovne. Za maloleté dieťa (alebo ak dieťa nemá spôsobilosť na právne úkony) podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.  

Text

Viac informácií nájdete v časti ÚRAZOVÉ POISTENIE - JEDNORAZOVÉ ODŠKODNENIE.