Page title

Ako požiadať o úrazový príplatok

Čo je úrazový príplatok?

Text

Ak ste dočasne práceneschopný (dočasná PN) pre pracovný úraz  (alebo pre chorobu z povolania), môžete počas tejto PN poberať dávku úrazový príplatok.

Počas dočasnej PN pre pracovný úraz alebo chorobu z povolania teda môžete poberať náhradu príjmu alebo nemocenské a k tomu úrazový príplatok. Ten by mal čiastočne nahradiť rozdiel medzi vaším pôvodným príjmom a náhradou príjmu alebo nemocenským.

Mám nárok na úrazový príplatok?

Text

Ak ste sa stali dočasne PN v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, na úrazový príplatok máte nárok, ak:

Text

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Okrem vyššie uvedených podmienok platí, že na úrazový príplatok máte nárok, len ak máte nárok na náhradu príjmu pri dočasnej PN alebo nárok na výplatu nemocenského. 

Text

 

Ako požiadam o úrazový príplatok?

Ak vám lekár vystaví „péenku“ elektronicky (ePN)

pre pracovný úraz alebo chorobu z povolania, v Sociálnej poisťovni nemusíte podávať osobitnú žiadosť o úrazový príplatok. Samotné vystavenie ePN lekárom je automaticky považované za žiadosť o dávku, ktorú posúdi a vybaví Sociálna poisťovňa. Po návšteve lekára tak už nemáte žiadne iné povinnosti. 

Ak vám lekár „péenku“ vystaví na papierovom tlačive,

o dávku požiadate II. dielom tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti v pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa (v tlačive vyznačíte dávku, o ktorú žiadate – úrazový príplatok).

Text

Viac informácií nájdete v časti ÚRAZOVÉ POISTENIE - ÚRAZOVÝ PRÍPLATOK.