Page title

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. 1. 2024

Zadajte príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – podľa Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022), výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou.
Text

 

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. januára 2024 je vytvorená pre tie SZČO:

  • ktoré od 1. júla/1. októbra 2023 platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, resp. ktorých skutočný vymeriavací základ je v sume nižšej ako 605,50 eur,
  • ktorých skutočný vymeriavací základ od 1. júla/1. októbra 2023 je vyšší ako nový maximálny vymeriavací základ,
  • ktorých skutočný vymeriavací základ je v sume vyššej ako 8 477,00 eur a nižšej alebo rovnej ako 9 128,00 eur.

Nový minimálny vymeriavací základ a nový maximálny vymeriavací základ je platný vždy na obdobie kalendárneho roka, t.j. od 1. januára do 31. decembra. Pre rok 2023 je minimálny vymeriavací základ 605,50 eura a maximálny vymeriavací základ 8 477,00 eur. Pre rok 2024 je nový minimálny vymeriavací základ 652,00 eur a nový maximálny vymeriavací základ 9 128,00 eur.

Nemení sa vymeriavací základ tých SZČO, ktorých skutočný vymeriavací základ, určený k 1. júlu/1. októbru 2023, resp. pri opätovnom vzniku povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia SZČO je v rozpätí od 652,00 eur do 8 477,00  eur (vrátane).

Vymeriavací základ SZČO v súvislosti so vznikom/trvaním povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO sa posudzuje vždy k 1. júlu/ 1. októbru kalendárneho roka (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania) resp. pri opätovnom vzniku. Všetky s tým súvisiace informácie nájdete v Kalkulačke na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. júla konkrétneho kalendárneho roka. 

 

Sadzby poistného pre SZČO pozri v tabuľke: SZČO – poistné od 1. 1. 2024