Page title

Dôchodcovia: Ak máte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutie o valorizácii dôchodku nájdete v nej

Poberateľom dôchodkov, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, už všetky rozhodnutia v súvislosti s dôchodkovými dávkami Sociálna poisťovňa zasiela iba do ich elektronickej schránky.

Sociálna poisťovňa tejto skupine dôchodcov doručila do elektronickej schránky aj rozhodnutia o zvýšení (valorizácii) dôchodku od 1. januára 2023. V takom prípade už nedostávajú rozhodnutie v papierovej podobe. 

Povinnosť Sociálnej poisťovne zasielať elektronické dokumenty, vrátane rozhodnutí o zvýšení dôchodkovej dávky, do aktivovanej elektronickej schránky, vyplýva priamo zo zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (č. 305/2013 Z. z. – zákon
o e-Governmente).