Page title

Nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára 2024 sú známe, prvýkrát ich treba uhradiť do 8. februára 2024

Pre  samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od roku 2024 platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie. Informáciu zo Sociálnej poisťovne o novej výške poistného dostanú SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu januára 2024 listom alebo do elektronickej schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške za mesiac január následne po prvý raz zaplatia do 8. februára 2024. Nové minimálne poistné pre SZČO bude vo výške 216,13 eura, maximálne dosiahne 3 025,93 eura. Súvisí to so zvyšovaním minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov na sociálne poistenie. Pre zamestnávateľov a zamestnancov bude od nového roka platiť nový maximálny  vymeriavací základ.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2024 zvyšuje takto:

  • minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 605,50 eur, sa zvyšuje na 652 eur,
  • maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti je 8 477 eur, sa zvyšuje na 9 128 eur.

Minimálne a maximálne poistné pre SZČO a DPO

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2024 bude predstavovať 216,13 eura. Maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO bude vo výške 3 025,93 eura. Minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, dosiahne od 1. januára 2024 sumu 229,17 eura.

Informáciu zo Sociálnej poisťovne o novej výške poistného dostanú SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu januára 2024 listom alebo do elektronickej schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2024 (za január 2024).

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa tradične odporúča SZČO a DPO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol.

Nový maximálny  vymeriavací základ pre platenie poistného pre zamestnávateľov a zamestnancov

Pre zamestnancov a zamestnávateľov bude od roku 2024 platiť v oblasti sociálneho poistenia nasledovné:

Minimálny vymeriavací základ sa na zamestnanca nevzťahuje. Podľa pracovnoprávnych predpisov zamestnávateľ je povinný odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Suma vymeriavacieho základu na platenie poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia zamestnanca je zamestnávateľom skutočne zúčtovaný príjem zamestnanca za vykonanú prácu, s prihliadnutím na sumu maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na platenie poistného na mesiac.Maximálny vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti bude v úhrne mesačne 9 128 eur, z toho maximálne poistné 858,03 eura.

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavacím základom jeho zamestnanca. Maximálny vymeriavací základzamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za zamestnanca bude 9 128 eur mesačne, z toho maximálne poistné 2 300,25 eura. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený maximálnou výškou.