Page title

Od 1. januára 2024 je možné požiadať o príspevok za prácu v obecnej polícii, Sociálna poisťovňa zverejnila tlačivo žiadosti

Sociálna poisťovňa zverejnila tlačivo, na základe ktorého je možné požiadať o príspevok za prácu v obecnej polícii. Ide o novú pravidelnú peňažnú dávku pre bývalých príslušníkov obecnej polície. Nárok na ňu žiadateľ spĺňa za predpokladu, ak dosiahol vek minimálne 56 rokov, jeho pracovný pomer v obecnej polícii trval najmenej 25 rokov a v čase podania žiadosti už nie je príslušníkom obecnej polície. Žiadosť je možné po vyplnení doručiť pobočke Sociálnej poisťovne osobne, poštou alebo elektronicky cez portál www.slovensko.sk

Od 1. januára 2024 nadobúdajú účinnosť ustanovenia zákona o obecnej polícii, ktorými sa upravuje príspevok za prácu v obecnej polícii. Výkonom agendy výplaty príspevku za prácu v obecnej polícii je od tohto dátumu poverená Sociálna poisťovňa, ústredie. Príspevok za prácu v obecnej polícii je pravidelnou peňažnou dávkou, vyplácanou Sociálnou poisťovňou bývalým príslušníkom obecnej polície akejkoľvek obce na Slovensku. 

Nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii žiadateľ spĺňa za predpokladu:

  • že v čase podania žiadosti už nie je príslušníkom obecnej polície,
  • trvanie pracovného pomeru žiadateľa v obecnej polícii bolo najmenej 25 rokov 
  • a jeho vek je najmenej 56 rokov. 

Za dobu trvania pracovného pomeru v obecnej polícii sa považuje aj doba výkonu základnej vojenskej služby, náhradnej alebo prípravnej vojenskej služby. 

Nárok na príspevok žiadateľovi zaniká v prípade:

  • úmrtia, 
  • dovŕšenia dôchodkového veku, 
  • priznaním predčasného starobného dôchodku 
  • alebo opätovným vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii.                 

Výška príspevku za prácu v obecnej polícii je 60 % z jednej dvanástiny najvyššieho úhrnu  vymeriavacích základov žiadateľa na platenie poistného na príspevok za prácu v obecnej polícií v období desiatich kalendárnych rokov predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bol naposledy skončený pracovný pomer v obecnej polícii. Príspevok za prácu v obecnej polícii sa každoročne valorizuje tak, ako dávka úrazová renta. Z príspevku za prácu v obecnej polícii Sociálna poisťovňa nevykonáva žiadne odvody.

O príspevok za prácu v obecnej polícii je možné požiadať žiadosťou sprístupnenou na internetovej stránke, ktorá je taktiež k dispozícii v každej pobočke Sociálnej poisťovne. 

Vyplnenú žiadosť o príspevok za prácu v obecnej polícii je teda možné odovzdať:

  • v  ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne, 
  • zaslať ju poštou na adresu uvedenú v žiadosti alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk). 

Uvedená žiadosť bude obsahovať všetky potrebné náležitosti, ktoré žiadateľ o príspevok po vyplnení, potvrdení skutočností u zamestnávateľa a pod. predloží Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa bude vo veci ďalej konať a o výsledku konania žiadateľa upovedomí rozhodnutím vo veci.

Tlačivo žiadosti o príspevok za prácu v obecnej polícii je dostupné tu: 

Žiadosť o príspevok za prácu v obecnej polícii

Viac informácií a odpovede na najčastejšie otázky k tejto téme nájdete na webstránke Sociálnej poisťovne tu: 

Ako požiadať o príspevok za prácu v obecnej polícii