Page title

Potravinári a odvodová úľava: Zamestnávatelia už môžu podávať vyhlásenie za mesiac marec 2024

Zamestnávatelia-potravinári môžu od prvého marca žiadať o odvodovú úľavu za mesiac marec 2024 na základe predĺženia obdobia poskytovania štátnej pomoci. Rovnako sa rozšíril okruh zamestnávateľov, ktorých sa tento typ pomoci týka. Za mesiace marec až jún 2024 tak budú dotknuté subjekty, po schválení štátnej pomoci za príslušný kalendárny mesiac Sociálnou poisťovňou, platiť už znížené poistné. Zamestnávateľom, ktorí doposiaľ o odvodovú úľavu nežiadali, odporúča skontrolovať a prípadne si aktualizovať svoj SK NACE kód ešte pred podaním žiadosti za marec. Sociálna poisťovňa zároveň pripomína dotknutým subjektom, že za mesiac február 2024 nie je možné uplatniť  si odvodovú úľavu a je potrebné uhradiť odvody za zamestnancov v plnej výške.

Predĺženie obdobia poskytovania štátnej pomoci vo forme odvodovej úľavy pre potravinárov aj za mesiace marec až jún 2024 súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení účinnou od 1. marca 2024 a s nadobudnutím účinnosti Dodatku č. 2 k  Schéme štátnej pomoci, podľa ktorých sa predlžuje obdobie odvodovej úľavy pre potravinárov aj na mesiace marec až jún 2024.

Okrem predĺženia obdobia poskytovania štátnej pomoci sa rozšíril aj okruh zamestnávateľov, ktorí môžu žiadať o štátnu pomoc za mesiace marec až jún 2024. Ide o zamestnávateľov, ktorí vykonávajú hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 do triedy 01.13, 01.21, 01.24, 01.25, 01.50 a 03.22. Tým zamestnávateľom, ktorí doteraz ešte o odvodovú úľavu nepožiadali, Sociálna poisťovňa odporúča skontrolovať si svoj SK NACE kód pri hlavnom predmete činnosti, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.  

Dňa 19. februára 2024 Európska komisia schválila Dodatok č. 2 k Schéme štátnej pomoci, ktorý bol následne 29. februára 2024 zverejnený v Obchodnom vestníku, t. j. týmto dňom nadobudol platnosť a účinnosť. Od 1. marca 2024 môžu zamestnávatelia podávať vyhlásenie za mesiac marec 2024, a to najneskôr do 20. marca 2024.

 

Postup žiadosti o odvodovú úľavu sa nemení

Naďalej platí, že zamestnávateľ-potravinár, ktorý si chce uplatniť odvodovú úľavu, elektronicky predloží prostredníctvom eSlužieb Sociálnej poisťovne „Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci“ . Formulár vyhlásenia je po prihlásení zverejnený v eSlužbách Sociálnej poisťovne. Vyhlásenie zamestnávateľ podáva elektronicky za každý príslušný mesiac samostatne, v určených lehotách.

 

Termíny podávania vyhlásení k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiace marec až jún 2024:

kalendárny mesiac

  lehota na podanie vyhlásenia

marec 2024

  od 1. marca   do 20. marca 2024

apríl 2024   od 1. apríla    do 20. apríla 2024
máj 2024   od 1. mája     do 20. mája 2024
jún 2024   od 1. júna      do 20. júna 2024

 

Rovnako ostáva v platnosti, že Sociálna poisťovňa, po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci, oznámi zamestnávateľovi prostredníctvom eSlužieb schválenie/neschválenie štátnej pomoci najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom v určenej lehote zamestnávateľ podal príslušné vyhlásenie.

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom-potravinárom, že za kalendárny mesiac, za ktorý bola štátna pomoc schválená, je potrebné predložiť Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) v lehote splatnosti poistného. Predloženie MVP/VPP v lehote splatnosti poistného je jednou z podmienok poskytnutia štátnej pomoci. V prípade, ak zamestnávateľ za príslušný kalendárny mesiac nepredloží MVP/VPP v lehote splatnosti poistného, Sociálna poisťovňa prehodnotí „schválenú“ štátnu pomoc na „neschválenú“.

Zamestnávateľ spĺňa podmienku SK NACE „potravinára“ na poskytnutie štátnej pomoci za kalendárny mesiac, ak má zapísaný v Registri právnických osôb príslušný SK NACE „potravinára“ čo i len jeden deň v mesiaci, za ktorý žiada štátnu pomoc vo forme odvodovej úľavy pre potravinárov (teda podal vyhlásenie za tento mesiac).

Za mesiace marec 2024 až jún 2024 tak zamestnávatelia-potravinári, po schválení štátnej pomoci za príslušný kalendárny mesiac Sociálnou poisťovňou, budú platiť už znížené poistné.

--

Počet dotknutých zamestnávateľov, ktorí v predchádzajúcom období od augusta 2023 do januára 2024 využili možnosť odvodovej úľavy, bol 1 406. Počet zamestnancov, ktorých sa táto zmena dotkla, bolo viac ako 35 tisíc.

Podrobnejšie informácie k uplatňovaniu odvodovej úľavy ako aj schválená schéma štátnej pomoci sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne TU: www.socpoist.sk/potravinari.