Page title

Sociálna poisťovňa vypláca valorizované dôchodky, klientom odosiela rozhodnutia

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už vypláca penzistom valorizované dôchodkové dávky. Súčasní poberatelia tak vo svojom januárovom výplatnom termíne dostanú dôchodok zvýšený o 3,6 %. Sociálna poisťovňa zároveň o tomto zvýšení zasiela písomnú informáciu – rozhodnutie. Valorizácia sa týka starobných, predčasných starobných, vdovských, vdoveckých, invalidných, sirotských a sociálnych dôchodkov. Sociálna poisťovňa vyplácala k 31. decembru 2023 viac ako 1,77 milióna dôchodkových dávok pre viac ako 1,42 milióna poberateľov. Priemerná výška starobného dôchodku bola k uvedenému dátumu 648,83 eur.

O zvýšenie dôchodkovej dávky nemusia poberatelia osobitne žiadať, Sociálna poisťovňa tento krok vykonáva automaticky. Dôchodky vo vyššej sume im Sociálna poisťovňa prvý raz vypláca v obvyklom výplatnom termíne v januári 2024 (v párne dni od 2. do 24. v mesiaci) aj s doplatkom od 1. januára 2024 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2024.

Dôchodky priznané pred rokom 2024 sa od 1. januára 2024 zvyšujú o 3,6 % mesačnej sumy dôchodku. Na zvýšenie od 1. januára 2024 sa tak prihliada na percento mimoriadnej valorizácie od 1. júla 2023. Dôchodky, ktoré bude Sociálna poisťovňa priznávať od 1. januára 2024, sa valorizujú o 14,5 %.

V súvislosti s valorizáciou dôchodkových dávok Sociálna poisťovňa zverejnila aj tradičnú pomôcku pre seniorov – Kalkulačku valorizácie dôchodku od 1. 1. 2024: https://www.socpoist.sk/nastroje-sluzby/kalkulacky/kalkulacky-pre-dochodcov/kalkulacka-valorizacie-dochodku-od-1-1-2024

Minimálne dôchodky a valorizácia

Pri valorizácii minimálnych dôchodkov sa v roku 2024 nič nemení. Pre tento druh dôchodku platí osobitný mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku od 1. januára 2024 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia.

  • Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2024 nemení, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je pre neho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší).
  • Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž pre neho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.