Page title

Základná charakteristika Lekárskej posudkovej činnosti

Lekársku posudkovú činnosť pri výkone sociálneho poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť pobočky Sociálnej poisťovne a posudkový lekár sociálneho poistenia vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť ústredia Sociálnej poisťovne. Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca vykonáva aj určený zamestnanec Sociálnej poisťovne.

Výkon lekárskej posudkovej činnosti je podmienený získaním odbornej spôsobilosti posudkového lekára, ktorý musí mať špecializáciu v odbore posudkové lekárstvo alebo musí byť zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo.

Posudkový lekár sociálneho poistenia vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť ústredia môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom odbore.

Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a revíznym lekárom zdravotnej poisťovne.

Posudkový lekár kontroluje zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia vykazované pobočke zdravotníckymi zariadeniami so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov sociálneho poistenia.

Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia

Text

sa člení na lekársku posudkovú činnosť:

Zákon o sociálnom poistení umožňuje posudkovému lekárovi určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nie je potrebná.

Text

Zdravotný stav posudkový lekár potom posúdi v neprítomnosti poistenca alebo poškodeného, len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. V prípade, ak poistenec alebo poškodený prejaví vôľu osobne sa zúčastniť, Sociálna poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho.