Page title

Ako zasielať zoznamy detí a fyzických osôb a zoznamy dochádzky

Ako zasielať zoznamy detí a fyzických osôb a zoznamy dochádzky

Text

Novela zákona o sociálnom poistení od 23. septembra 2020 priniesla zmenu pri zasielaní zoznamov škôlkarov a školákov. Príslušný okresný úrad poskytuje Sociálnej poisťovni informácie len o tých deťoch, ktoré sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese (podľa predošlej legislatívy to bolo naopak – úrady nahlasovali Sociálnej poisťovni zoznamy detí, ktoré do školy/škôlky chodili). 

Vzor zoznamov neprítomných pre školy a škôlky

Zoznamy detí, ktoré sa nezúčastnili na výchovno-vzdelávacom procese, musí mať Sociálna poisťovňa v prípade materských škôl a škôl od okresných úradov za každý mesiac k dispozícii do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

Detské jasle a ostatné zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje klientom sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, sú naďalej povinné zasielať zoznamy klientov a zmeny, ktoré sú ako vzorové formuláre zverejnené tu:

Zoznam klientov a zmeny a Zoznam prítomných klientov.

Zoznamy treba doručiť do eSchránky Sociálnej poisťovne v termíne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Z uvedeného vyplýva, že pre detské jasle a zariadenia sociálnych služieb sa povinnosti nemenia.

Načas doručené zoznamy so správnymi údajmi sú potrebné na to, aby Sociálna poisťovňa mohla následne skontrolovať nárok na vyplatenú pandemickú dávku ošetrovné poberateľovi tejto dávky.

ZARIADENIA  požadované údaje zasielajú nasledovne:

1

Materské školy a školy

postupujú pri poskytovaní údajov pre Sociálnu poisťovňu v súlade s pokynmi, ktoré boli zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf ​

Zoznamy neprítomných žiakov poskytujú príslušným okresným úradom.

2

Okresné úrady v sídle kraja

zašlú Sociálnej poisťovni v termíne do 10. dňa za predchádzajúci vykazovaný mesiac (do skončenia krízovej situácie):

 • jeden sumarizačný zoznam „neprítomných“ za materské školy, ktorý bude obsahovať údaje za všetky materské školy v ich pôsobnosti a
 • jeden sumarizačný zoznam „neprítomných“ za školy, ktorý bude obsahovať údaje za všetky školy v ich pôsobnosti,
 • zoznamy zašlú vo formáte uvedenom TU a jednotlivé súbory pomenujú nasledovne:
  • materské školy „neprMS_nazov kraja_RRRRMM“ a
  • školy „neprS_nazov kraja__RRRRMM“ názov zoznamu je bez diakritiky a „RRRRMM“ je rok a mesiac za ktorý je zaslaný zoznam,
 • zoznamy zašlú ako prílohu vo formáte Excel (nie pdf alebo word, príp. iné),
 • zoznamy zašlú výlučne elektronicky zabezpečeným spôsobom, t. j. prostredníctvom ÚPVS s predmetomsprávy označenom ako „zoznam MŠ a Š RRRR/MM“ kde RRRR/MM je rok/mesiac za ktorý je zaslaný zoznam, prípadne zaheslované dohodnutým spôsobom.
3

Zariadenia sociálnych služieb

(detské jasle a ostatné zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje klientom sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou) pošlú Sociálnej poisťovni zoznamy klientov TU  zoznamy prítomných TU v termíne do 10. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac (do skončenia krízovej situácie):

a.  v ktorých bude uvedené meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a obdobie návštevy zariadenia vo vykázanom mesiaci:

 • ak vo vykázanom mesiaci dieťa/fyzická osoba navštevovala zariadenie celý mesiac v kolónke „Navštevoval zariadenie od“ sa uvedie prvý deň kal. mesiaca a kolónke „Navštevoval zariadenie do“ posledný deň kal. mesiaca,
 • ak sa vo vykázanom mesiaci prevádzka alebo návšteva prerušila, každé obdobie sa vykáže v samostatnom riadku, t. j. jeden klient bude v zozname opakovane, vždy s rôznym obdobím,

b.  v určenom formáte (predpísaná tabuľka vo formáte Excel, nie v inom formáte),

c.  príloha pomenovaná nasledovným názvom „dochZSS_MESTO_ulica_RRRRMM“, t. j. napr. „dochZSS_bratislava_konvalinkova_RRRRMM“ (bez diakritiky) kde RRRRMM je rok a mesiac za ktorý je zaslaný zoznam,

d.  výlučne elektronicky zabezpečeným spôsobom, t. j. prostredníctvom ÚPVS,

e.  s predmetnom správy označenom ako „zoznam dochádzky ZSS RRRR/MM“, kde RRRR/MM je rok/mesiac, za ktorý je zaslaný zoznam.

Text

 

V prípade, ak zoznamy nebudú v požadovanom formáte (obsahovo, typom a pod.), budú vrátené odosielateľovi na opravu. Zoznamy je možné iba doplniť o požadované údaje, nie meniť ich štruktúru (napr. doplniť riadky do hlavičky a pod.).