Page title

Osoba s viacerými poisteniami

Povinnosti a platenie poistného

Ako sa určí poradie povinností platiť poistné v prípade fyzickej osoby s viacerými poisteniami?

Fyzická osoba môže byť poistencom súbežne z dvoch a viacerých poistných vzťahov, napríklad:

  • zamestnanec – zamestnanec,
  • zamestnanec – zamestnanec – samostatne zárobkovo činná osoba,
  • zamestnanec – samostatne zárobkovo činná osoba,
  • zamestnanec – dobrovoľne poistená osoba,
  • samostatne zárobkovo činná osoba – dobrovoľne poistená osoba.

Povinnosti poistenca v súbežných poistných vzťahov sa posudzujú osobitne

Zamestnanec platí poistné, ktoré za neho odvádza zamestnávateľ. Zamestnávateľ plní vo vzťahu k zamestnancovi prihlasovaciu, odhlasovaciu a oznamovaciu povinnosť Sociálnej poisťovni. Samostatne zárobkovo činná osoba má povinnosti ustanovené osobitne. Dobrovoľne poistenej osobe vyplýva povinnosť platiť poistné dňom prihlásenia na dobrovoľné poistenie.

Pri súbežných poistných vzťahoch poistenca sa rozlišuje poradie povinnosti platiť poistné nasledovne.

Ak poistenec vykonáva viacero činností zamestnanca, poradie povinností platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa určuje výškou jeho vymeriavacieho základu, pričom sa postupuje od najvyššieho vymeriavacieho základu k najnižšiemu vymeriavaciemu základu. Ak je výška vymeriavacích základov zamestnanca rovnaká, prednostná povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa viaže na vymeriavací základ dosiahnutý u toho zamestnávateľa, u ktorého poistenie zamestnanca vzniklo skôr.

Ak zamestnanec súčasne vykonáva aj činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie sa platí vždy prednostne z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu činnosti zamestnanca.

Ak poistenec vykonáva zárobkovú činnosť a súčasne je dobrovoľne poistená osoba, poistné do jednotlivých fondov sociálneho poistenia sa platí vždy prednostne z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu zárobkovej činnosti. Ak poistenec vykonáva viacero zárobkových činností a súčasne je dobrovoľne poistená osoba, poistné do jednotlivých fondov sociálneho poistenia sa platí vždy prednostne z výkonu viacerých zárobkových činností; na poradie povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie z výkonu viacerých zárobkových činností platia predchádzajúce dva odseky rovnako.

Informácie v súvislosti s dávkami pre fyzickú osobu s viacerými poisteniami:

Text

Nárok na nemocenskú dávku sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia. Ak vznikne nárok na nemocenskú dávku z viacerých nemocenských poistení, nemocenská dávka sa určí z úhrnu denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenských dávok z tých poistení, z ktorých vznikol nárok, a nemocenská dávka sa vypláca len jedna.

V oblasti dôchodkového poistenia má osoba s viacerými poisteniami nárok ako ostatné osoby:na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok a vyrovnávací príplatok.

Ak má poistenec v tom istom období viacero dôchodkových poistení, započíta sa takéto obdobie dôchodkového poistenia len raz (napr. - ak je poistenec po celý kalendárny rok zamestnaný a povinne dôchodkovo poistený ako samostatne zárobkovo činná osoba, získa 365 dní obdobia dôchodkového poistenia, a nie 730 dní).