Page title

Poistné a pokuty

Text

Za porušenie povinnosti podľa zákona o sociálnom poistení (č. 461/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov môže Sociálna poisťovňa uložiť na základe § 239 pokutu až do 16 596,96 eur.

Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej zákonom.

Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne môže uložiť pokutu za porušenie nasledovných povinností, ustanovených zákonom:

  • povinnosť fyzickej a právnickej osoby uvádzať variabilný a špecifický symbol pri platení poistného,
  • povinnosť poistenca preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, prerušenie a na zánik sociálneho poistenia a povinnosť poistenca plniť ďalšie povinnosti ustanovené zákonom,
  • povinnosť určiť si v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu o brigádnickej práci študentov , ak si fyzická osoba chce uplatniť právo na určenie dohody o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 228 zákona,
  • odhlasovaciu povinnosť fyzickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) až e) zákona podľa § 229 ods. 1 zákona,
  • povinnosti zamestnávateľa podľa § 231 zákona,
  • povinnosti ďalších právnických osôb podľa § 233 zákona.  

Pre fyzickú a právnickú osobu platí princíp druhej šance v prípade, ak osoba nesplní svoju povinnosť v zákonom stanovených lehotách, avšak ju splní dodatočne v ďalšej sedemdňovej lehote. V prípade splnenia povinnosti v „dodatočnej lehote“ jej nebude Sociálnou poisťovňou uložená pokuta.

Na určenie sumy pokuty platí Sadzobník pokút Sociálnej poisťovne schválený generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. Suma pokuty pri porušení jednotlivých povinností sa určí v závislosti od rozpätia sadzby podľa Sadzobníka pokút Sociálnej poisťovne pri zohľadnení závažnosti porušenia povinnosti.

Sadzobník pokút nájdete tu: Sadzobník pokút