Page title

Tabuľky platenia poistného od 1. marca 2022

Zamestnanec - poistné od 1.3.2022

Text
Poistenie Sadzba poistného Maximálny VZ 2)
(v EUR)
Suma poistného
(v EUR)

Nemocenské

poistenie

1,40%

7 931

111,03

Dôchodkové

starobné poistenie

4%

7 931

317,24 

Dôchodkové

invalidné poistenie

3% *

7 931

237,93

Poistenie

v nezamestnanosti

1% **

7 931

79,31

Poistné

na financovanie podpory

 

 

 

Garančné poistenie

 

 

 

Úrazové poistenie

 

 

 

Rezervný fond

 

 

 

Spolu

 

 

745,51 9)

OSP obecného policajta 8)

3%

7 931 

237,93

Zamestnávateľ - poistné od 1.3.2022

Text
Poistenie Sadzba poistného Maximálny VZ 2)
(v EUR)
Suma poistného
(v EUR)

Nemocenské

poistenie

1,40%

7 931

111,03

Dôchodkové

starobné poistenie

14%

7 931

1110,34

Dôchodkové

invalidné poistenie

3% *

7 931

237,93

Poistenie

v nezamestnanosti

1%/0,5%***

7 931

79,31
39,65

Poistné

na financovanie podpory

0,5% ***

7 931

39,65

Garančné poistenie

0,25% 

7 931

19,82

Úrazové poistenie

0,8%  6)

neobmedz.

 

Rezervný fond

4,75% 

7 931

376,72

Spolu

 

 

1 935,15 7)
1 935,14 7)

OSP obecného policajta 8)

 

 

 

SZČO - poistné od 1.3.2022

Text
  Poistenie Sadzba poistného Minimálny VZ 1)
(v EUR)
Suma poistného
(v EUR)
Maximálny VZ 2)
(v EUR)
Suma poistného
(v EUR)

Nemocenské

poistenie

4,40%

566,50

24,92

7 931

348,96

Dôchodkové

starobné poistenie

18%

566,50

101,97

7 931

1 427,58

Dôchodkové

invalidné poistenie

6% *

566,50

33,99

7 931

475,86

Poistenie

v nezamestnanosti

 

 

 

 

 

Poistné

na financovanie podpory

 

 

 

 

 

Garančné poistenie

 

 

 

 

 

Úrazové poistenie

 

 

 

 

 

Rezervný fond

 4,75%

566,50

26,90

7 931

376,72

Spolu

 

 

187,78

 

2 629,12

OSP obecného policajta 8)

 

 

 

 

 

 

(Viac informácií k SZČO pozri nižšie – Vysvetlenie, bod 3)

Dobrovoľne poistená osoba - poistné od 1.3.2022

Text
Poistenie Sadzba poistného Minimálny VZ 1)
(v EUR)
<
Suma poistného
(v EUR)
Maximálny VZ 2)
(v EUR)
Suma poistného
(v EUR)

Nemocenské

poistenie

4,40%

566,50

24,92

7 931

348,96

Dôchodkové

starobné poistenie

18%

566,50

101,97

7 931

1 427,58

Dôchodkové

invalidné poistenie

6% *

566,50

33,99

7 931

475,86

Poistenie

v nezamestnanosti

2% **

566,50

11,33

7 931

158,62

Poistné

na financovanie podpory

 

 

 

 

 

Garančné poistenie

 

 

 

 

 

Úrazové poistenie

 

 

 

 

 

Rezervný fond

4,75%

566,50

26,90

7 931

376,72

Spolu

 

 

199,11

 

2 787,74

OSP obecného policajta 8)

 

 

 

 

 

 

Viac informácií k dobrovoľne poistenej osobe pozri nižšie – Vysvetlenie, bod 4)

Štát - poistné od 1.3.2022

Text
Poistenie Sadzba poistného
Nemocenské poistenie  

Dôchodkové

starobné poistenie

18%

Dôchodkové

invalidné poistenie

6%

Poistenie

v nezamestnanosti

 

Poistné

na financovanie podpory

 

Garančné poistenie

 

Úrazové poistenie

 

Rezervný fond

2%

Spolu

 

OSP obecného policajta 8)

 

 

(Viac informácií k štátu, ktorý platí za poistencov štátu pozri nižšie – Vysvetlenie, bod 5)

Sociálna poisťovňa

Text
Poistenie Sadzba poistného Sociálna poisťovňa platí poistné 

Nemocenské poistenie

 

 

 

 

Dôchodkové starobné poistenie

18%

Za poberateľov úrazovej renty do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku 

Dôchodkové invalidné poistenie

 

 

 

 

Poistenie v nezamestnanosti

 

 

 

 

Poistné na financovanie podpory

 

 

 

 

 

Garančné poistenie

 

 

 

 

 

Úrazové poistenie

 

 

 

 

 

Rezervný fond

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

OSP obecného policajta 8)

 

 

 

 

 

Vysvetlivky:

1) Minimálny vymeriavací základ

1) Minimálny vymeriavací základ

Minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie, t. j. 566,50 eur. Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca už s účinnosťou od 1. januára 2010 na účely sociálneho poistenia nie je upravený, avšak zamestnávateľ má naďalej podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde.

2) Maximálny vymeriavací základ

2) Maximálny vymeriavací základ

Maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 je pre všetky fondy sociálneho poistenia - nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity, osobitné sociálne poistenie (s výnimkou úrazového poistenia) v sume 7 931,00 eur.

3) Vznik poistenia SZČO od 1. júla 2021, resp. od 1. októbra 2021

3) Vznik poistenia SZČO od 1. júla 2021, resp. od 1. októbra 2021

Od 1. júla 2021, resp. od 1. októbra 2021 alebo dňom opätovného oprávnenia SZČO na výkon alebo prevádzkovanie činnosti resp. dňom opätovného vykonávania tejto činnosti podľa jej čestného vyhlásenia (pri činnostiach, ktoré možno vykonávať bez oprávnenia) po týchto dátumoch (v období do 30. júna 2022 resp. do 30. septembra 2022), vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie tým SZČO, ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2020 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2021 (12 x 546,00 eur = 6 552,00 eur), teda vyšší ako 6 552,00 eur.

4) Dobrovoľne poistená osoba a jej vymeriavací základ

4) Dobrovoľne poistená osoba a jej vymeriavací základ

Osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená, dobrovoľne dôchodkovo poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama.

Osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama. Osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama. Osoba, ktorá je dobrovoľne dôchodkovo poistená alebo dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama.

Pokiaľ osoba platí poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie, je povinná platiť aj poistné do rezervného fondu solidarity.

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže zmeniť vymeriavací základ najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu touto osobou, pričom poistné sa platí zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa zmena vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

5) Štát platí poistenie za poistencov štátu

5) Štát platí poistenie za poistencov štátu

Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za

 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov jeho veku a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie a fyzickú osobu, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne. Podanie prihlášky touto osobou sa nahrádza automatizovaným poskytnutím údajov z ÚPSVaR. Ak zmluva o výkone osobnej asistencie nie je predkladaná na príslušný úrad práce, osobný asistent má možnosť podať prihlášku na povinné dôchodkové poistenie a platenie poistného štátom.
 • vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy (od 2. januára 2016),
 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti (od 1. apríla 2020)
 • zamestnanca povinne nemocensky poisteného, povinne dôchodkovo poisteného a povinne poisteného v nezamestnanosti s pravidelným mesačným príjmom, zamestnanca povinne dôchodkovo poisteného s nepravidelným príjmom a povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO v období, v ktorom sa im poskytuje materské.

6) Jednotná sadzba poistného na úrazové poistenie

6) Jednotná sadzba poistného na úrazové poistenie

Zavádza sa jednotná sadzba poistného na úrazové poistenie v doterajšej výške. Zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

7) Pripočíta sa aj poistné na úrazové poistenie

7) Pripočíta sa aj poistné na úrazové poistenie

K celkovej sume poistného je potrebné pripočítať aj poistné na úrazové poistenie, ktoré sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu zamestnanca, z dôvodu, že vymeriavací základ na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený najvyššou výškou.

8) Poistné na osobitné sociálne poistenie za obecného/mestského policajta

8) Poistné na osobitné sociálne poistenie za obecného/mestského policajta

Poistné na osobitné sociálne poistenie za obecného/mestského policajta, ktorému pracovný pomer v obecnej/mestskej polícii trvá, odvádza jeho zamestnávateľ, ktorým je obec/mesto so zriadenou obecnou/mestskou políciou.

9) Pripočíta sa aj poistné na osobitné sociálne poistenie

9) Pripočíta sa aj poistné na osobitné sociálne poistenie

K celkovej sume poistného je potrebné u obecného/mestského policajta, ktorému pracovný pomer v obecnej/mestskej polícii trvá, pripočítať aj poistné na osobitné sociálne poistenie.

Text

* Poistné na invalidné poistenie neplatí:

 

 • poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo ak je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšil dôchodkový vek
 • zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo ak je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.
Text

** Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na:

 • zamestnanca podľa osobitného predpisu (napríklad § 102 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., § 146 ods. 3 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry),
 • obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,
 • fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.
Text

*** Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnávateľa, ktorý

 • platí poistné na financovanie podpory je 0,5 % z vymeriavacieho základu,
 • neplatí poistné na financovanie podpory je 1 % z vymeriavacieho základu.
Poznámka:
Obsah

 Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Suma poistného na jednotlivé druhy poistenia a poistného do rezervného fondu solidarity sa určuje z vymeriavacieho základu vždy samostatne. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nado