Page title

Postup pri uplatnení a posúdení nároku na dávku v nezamestnanosti na Slovensku

Pri uplatnení a posúdení nároku na dávku v nezamestnanosti v prípade cezhraničného pracovníka, osoby preukazujúcej zachovanie centra záujmov v štáte bydliska a iného ako cezhraničného pracovníka je postup nasledovný:

1

Osoba sa prihlási do evidencie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

určeného podľa miesta trvalého alebo obvyklého pobytu žiadateľa o dávku v nezamestnanosti a podá žiadosť o dávku v nezamestnanosti, a to 

 • na úrade práce prostredníctvom tlačiva Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktoré zároveň slúži aj na uplatnenie nároku na dávku v nezamestnanosti. Takto uplatnená žiadosť o dávku v nezamestnanosti bude elektronicky doručená Sociálnej poisťovni; alebo
 • v pobočke Sociálnej poisťovne určenej podľa miesta trvalého pobytu (pobočky SP) na tlačive Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, a to iba v tom v prípade, ak nebola žiadosť o dávku v nezamestnanosti podaná na úrade práce. V žiadosti je nevyhnutné uviesť dátum zaradenia do evidencie.

Príslušnej pobočke je potrebné doručiť tlačivo Skutočnosti vo vzťahu k výkonu zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.

Vypísané tlačivá možno doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne osobne, poštou alebo aj elektronickou formou do e-schránky.

2

Pobočka Sociálnej poisťovne preverí splnenie potrebného obdobia poistenia v nezamestnanosti

najmenej dva roky (730 dní) v posledných štyroch rokoch pre zaradením do evidencie. Obdobie poistenia v nezamestnanosti získané na území iného členského štátu EÚ sa preukazuje na prenosnom dokumente PD U1 z príslušného štátu.

V prípade cezhraničného pracovníka (čiže takého, ktorý dochádza na územie Slovenska spravidla denne alebo najmenej raz týždenne) pobočka Sociálnej poisťovne:

 • zohľadní na účely posúdenia potrebného obdobia poistenia v nezamestnanosti obdobia poistenia v nezamestnanosti preukázané formulárom PD U1. Ak v konaní o nároku na dávku nepredložíte formulár PD U1, pobočka vyžiada elektronicky z príslušnej inštitúcie členského štátu EÚ príslušný formulár o dobách poistenia,
 • neskúma zachovanie centra záujmov u tejto osoby,
 • výšku dávky v nezamestnanosti určí z príjmu dosiahnutého v poslednom zamestnaní v inom členskom štáte EÚ s prihliadnutím na ustanovenia zákona o sociálnom poistení. Výška tejto mzdy musí byť potvrdená príslušnou inštitúciou iného členského štátu EÚ vo formulári.

V prípade osoby preukazujúcej zachovanie centra záujmov v štáte bydliska – na území Slovenska:

 • je potrebné pobočke predložiť vyplnené tlačivo tu:  Vyhlásenie žiadateľa na účely posúdenia zachovania centra záujmov,
 • v sporných prípadoch, resp. v prípade, ak na základe údajov vo Vyhlásení a podľa predložených dokladov pobočka nemôže vyhodnotiť zachovanie centra záujmov je potrebné spísať so žiadateľom o dávku v nezamestnanosti Zápisnicu na účely posúdenia zachovania centra záujmov,
 • ak pobočka vyhodnotí zachovanie centra záujmov na území Slovenska počas výkonu poslednej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte EÚ, zohľadní obdobia poistenia v nezamestnanosti preukázané formulárom,
 • výška dávky v nezamestnanosti sa určí z príjmu, dosiahnutého v poslednom zamestnaní v členskom štáte EÚ s prihliadnutím na ustanovenia zákona o sociálnom poistení; výška tejto mzdy musí byť potvrdená príslušnou inštitúciou iného členského štátu EÚ vo formulári.

V prípade iného ako cezhraničného pracovníka (naposledy pred zaradením do evidencie mala osoba výkon zárobkovej činnosti na území Slovenska a predtým výkon zárobkovej činnosti v inom členskom štáte EÚ):

 • pobočka sčíta obdobia poistenia v nezamestnanosti získané na území Slovenska s obdobiami poistenia v nezamestnanosti získanými v inom členskom štáte EÚ preukázané formulárom,
 • neskúma zachovanie centra záujmov sa u tejto osoby,
 • výška dávky v nezamestnanosti sa vypočíta z príjmu zo zamestnania dosiahnutého na území Slovenska.