Page title

Formuláre

67. Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok

Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok na účely nároku na dávku v nezamestnanosti, 2020

Skupina príloh

71. Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm

Skupina príloh

77. Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti

Žiadosť o jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia - platná od 1.1.2023

Skupina príloh

78. Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu PD U1

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu PD U1 pre účely nároku na dávku v nezamestnanosti v zmysle článku 61 a 62 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení a článku 54 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.


80. Vyhlásenie k exportu dávky v nezamestnanosti z iného štátu EÚ, EHP a Švajčiarska

Vyhlásenie nezamestnanej osoby na účely zachovania nároku na dávku v nezamestnanosti z iného členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie* (ďalej len „export dávky v nezamestnanosti z iného členského štátu na územie Slovenskej republiky“)

Skupina príloh

193. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach

Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach


258. Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky

Skupina príloh

281. Vyhlásenie žiadateľa na účely posúdenia zachovania centra záujmov

Formulár žiadateľa v súvislosti s posúdením centra záujmov a uplatnením nároku na dávku v nezamestnanosti (v zmysle čl. 65 ods. 2, 3 a 5 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení a čl. 11 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia).

Skupina príloh