Page title

Oznámiť prerušenie/ukončenie činnosti

Rozhodli ste sa ako SZČO pozastaviť alebo ukončiť výkon svojej zárobkovej činnosti? Ak ste povinne poistenou SZČO, vaše povinné poistenie týmto spôsobom zanikne. V určitých prípadoch ste preto povinný oznámiť túto skutočnosť Sociálnej poisťovni.

Ako postupovať pri prerušení činnosti?

Pri pozastavení prevádzkovania živnosti alebo výkonu činnosti ako SZČO postupujte nasledovne:

1

Pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej ste registrovaný, oznámte

prerušenie povinného poistenia do 30 dní od pozastavenia živnosti alebo výkonu činnosti prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby. (Tlačivo je k dispozícii aj v pobočkách Sociálnej poisťovne).

2

Uveďte dôvod prerušenia

ako kód 10.

3

Poistné tak bude treba uhradiť len za obdobie

do dňa prerušenia poistenia.

4

Chcete sa opäť vrátiť k svojej činnosti?

Sociálnej poisťovni zašlite RLFO-zmena s dátumom, ku ktorému chcete ukončiť prerušenie, resp. obnoviť svoju činnosť. Sociálna poisťovňa na základe toho prehodnotí existenciu vášho povinného poistenia. Jeho vznik závisí od toho, či k 1. júlu kalendárneho roka, ktorý predchádza dňu obnovenia živnosti alebo výkonu činnosti, dosiahnete zákonom stanovenú hranicu príjmu - v roku 2023 z príjmov za rok 2022 je hranica príjmu 7 266 eur. (Viac v časti: Poistné SZČO a DPO po prerušenom poistení.)

Text

 

Ak vykonávate činnosť s charakterom slobodného povolania, resp. ste SZČO bez oprávnenia, Sociálnej poisťovni prerušenie svojej činnosti neoznamujete! Oznámiť ste povinný len ukončenie svojej činnosti (pozri nižšie).

 

Ako postupovať pri ukončení činnosti?

Vaše povinnosti závisia od charakteru vašej činnosti:

1

Ukončenie živnosti alebo inej zárobkovej činnosti

Ak samostatne zárobkovú činnosť vykonávate na základe živnostenského alebo iného oprávnenia, ukončenie činnosti nie ste povinný Sociálnej poisťovni oznamovať. Vaše povinné poistenie zanikne dňom, od ktorého nie ste oprávnený na výkon alebo prevádzkovanie činnosti. Zánik povinného poistenia vám oznámi Sociálna poisťovňa.

2

Ukončenie činnosti s charakterom slobodného povolania, resp. samostatnej zárobkovej činnosti bez oprávnenia

 

Ak ste SZČO bez oprávnenia, pri ukončení činnosti postupujte nasledovne:

  1. Zánik činnosti oznámte Sociálnej poisťovni prostredníctvom Čestného vyhlásenia SZČO bez oprávnenia o nevykonávaní činnostiTo sa stane právne účinným odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni. 
  2. Ak máte viac oprávnení aj naďalej budete povinný platiť poistné na povinné poistenie. Povinnosť platiť poistné vám zanikne až zánikom posledného oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie činnosti SZČO.