Page title

Ďalšie informácie - Náhrada nákladov spojených s pohrebom

Kto má nárok, podmienky a ako žiadať o náhradu nákladov spojených s pohrebom pozri v časti Ako požiadam o náhradu nákladov spojených s pohrebom.

Výška dávky

Text

Maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom od 1. januára 2024 predstavuje 3 759,60  eura (zvýšila sa o 10,1 %).

Výdavky vynaložené na smútočné ošatenie sa uhrádzajú vo výške jednej tretiny týchto výdavkov, najviac v sume 99,60 eura (zákon č. 572/2009 Z. z.) pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa. Maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom sa zvyšovala nasledovne:

  • Od 1. júla 2023 sa suma náhrady nákladov spojených s pohrebom zvýšila o 10,1 % na sumu 3 643,00 eura.
  • Od 1. januára 2023 sa suma náhrady nákladov spojených s pohrebom zvýšila o 10,9 % na sumu 3 308,80 eura.
  • Od 1. januára 2022 sa suma náhrady nákladov spojených s pohrebom zvýšila o 1,6 % na sumu 2 983,50 eura.
  • Od 1. januára 2021 sa suma náhrady nákladov spojených s pohrebom zvýšila o 2,3 % na sumu 2 936,50 eura.

 (§ 16, § 17, § 100, § 111, § 101 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)

Opravné prostriedky

Text

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie okrem prípadov, keď je podanie odvolania zákonom výslovne vylúčené. Informácie o tom, kedy je možné využiť opravné prostriedky nájdete tu:

Opravné prostriedky.