Page title

Zmeny v sociálnom poistení od 1. augusta 2023

Sociálna poisťovňa bude automaticky najbližšie dva roky prehodnocovať invalidné dôchodky

Sociálna poisťovňa začne od 1. augusta 2023 prehodnocovať percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (percento invalidity) niektorých poberateľov invalidných dôchodkov. Dôchodcovia nemusia o nič žiadať, proces je naplánovaný na dva roky. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení a jej Prílohy č. 4., ktorá mení, resp. dopĺňa niektoré percentá invalidity podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov tak, aby zodpovedali najnovším medicínskym poznatkom.

 

Príloha č. 4 má po novele celkom 654 položiek. K zvýšeniu percenta invalidity dochádza v 141 položkách. Do jednotlivých kapitol boli zaradené nové oddiely, ale aj vytvorená nová Kapitola XVI - Zhubné nádory iných a nepresne určených lokalizácií, sekundárne a nešpecifikované zhubné nádoryKapitola XVII - Iné ochorenia, ktoré nie sú zahrnuté v predchádzajúcich kapitolách a svojim klinickým priebehom sa dajú ťažko prirovnať k niektorej chorobe (napr. zriedkavé choroby, niektoré chromozómové anomálie a iné). Zmeny budú mať pri niektorých ochoreniach vplyv na uznanie invalidity, resp. uznanie invalidity s vyšším  percentom invalidity, a tým aj vplyv na nárok na invalidný dôchodok (u nových žiadateľov) a jeho výšku.

 

Zmeny v Prílohe č. 4 sa netýkajú všetkých zdravotných postihnutí. Prehodnotenie percenta invalidity bude Sociálna poisťovňa vykonávať v rámci kontrolných lekárskych prehliadok v lehote určenej pri poslednom posúdení zdravotného stavu. Ak nebola určená lehota nasledujúcej kontrolnej lekárskej prehliadky, teda ide o stav trvalý (kontrolná lekárska prehliadka bola určená ako nepotrebná), alebo je lehota kontrolnej lekárskej prehliadky určená až po 31. júli 2023, Sociálna poisťovňa bude postupne prehodnocovať percento invalidity zo zákona, t. j. z vlastného podnetu. Nie je potrebné, aby si poberatelia invalidného dôchodku podávali vlastnú žiadosť. Sociálna poisťovňa si ich vyhľadá zo svojho informačného systému.

 

Sociálna poisťovňa bude mať na celý proces dva roky. Po prehodnotení percenta invalidity vydá v lehote 90 dní rozhodnutie. Právna úprava garantuje, že ak v dôsledku zmeny Prílohy č. 4 dôjde k zníženiu percenta invalidity, bude sa vyplácať naďalej invalidný dôchodok priznaný a vyplácaný podľa právnej úpravy účinnej pred 1. augustom 2023. Postupovať bude od najzávažnejších prípadov.

 

Novela by sa mala dotknúť približne 21 tisíc poberateľov invalidných dôchodkov. Sociálna poisťovňa predpokladá, že do konca roku 2023 prehodnotí zdravotný stav u približne 20-25 % z nich, v priebehu roku 2024 to bude ďalších 50 %do 30. júna 2025 posúdi invaliditu u zvyšných 25 %. Nové žiadosti o invalidný dôchodok bude od 1. augusta 2023 posudzovať automaticky už podľa novej Prílohy č. 4.

 

Viac informácií tu: Sociálna poisťovňa bude najbližšie dva roky prehodnocovať percentá invalidity

ČAKÁME na rozhodnutie Európskej komisie, či zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe budú platiť nižšie odvody za zamestnancov

Podľa schváleného zákona by zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe nemali šesť mesiacov platiť časť sociálnych odvodov za svojich zamestnancov (za august 2023 až za január 2024). Zamestnávateľ by mal v tomto období platiť iba poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie. Naďalej mu zostala vykazovacia povinnosť aj vo vzťahu k poistnému za zamestnávateľa.  

Z novely zákona o sociálnom poistení však vyplynulo, že pravdepodobne ide o štátnu pomoc, ktorá by mohla byť riešená v zmysle Dočasného krízového a prechodného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva. Otázka týchto nižších odvodov ešte podlieha schvaľovaciemu procesu Európskej komisie (EK) a TREBA POČKAŤ NA JEJ ROZHODNUTIE.

Viac informácií pozri tu: Potravinári a odvodová úľava: Sociálna poisťovňa v spolupráci s rezortom práce a Protimonopolným úradom SR rokuje s Európskou komisiou

Úprava rozhodujúceho obdobia na výpočet úrazových dávok u zamestnanca, ktorý utrpel pracovný úraz/zistila sa u neho choroba z povolania do 90 dní od začatia výkonu zárobkovej činnosti u svojho zamestnávateľa

Rozhodujúce obdobie potrebné na výpočet úrazovej dávky zamestnanca bude obdobie od začiatku zárobkovej činnosti  do vzniku pracovného úrazu/resp. do dňa, od ktorého sa zistila choroba z povolania.Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorý utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania už nebude naviazané na dni nemocenského poistenia zamestnanca, ale sa bude viazať na dobu trvania zárobkovej činnosti tohto zamestnanca. Z uvedeného vyplýva, že obdobie 90 dní zárobkovej činnosti sa od 1. augusta 2023 posudzuje vrátane dňa, kedy zamestnanec utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania a rozhodujúce obdobie je obdobie od začiatku výkonu tejto zárobkovej činnosti do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom utrpel pracovný úraz alebo od ktorého bola zistená choroba z povolania.

Zrušenie covid úrazového príplatku pri práceneschopnosti po 31. 7. 2023

Od 1. augusta 2023 prestane Sociálna poisťovňa priznávať tzv. covidový úrazový príplatok. Práceneschopným zamestnanom z dôvodu ochorenia COVID 19 (predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach) nárok na túto pandemickú dávku od 1. augusta 2023 už nevznikne.

Nárok na tento špecifický úrazový príplatok ešte môže vzniknúť, avšak len v prípadoch, ak práceneschopnosť z dôvodu ochorenia COVID 19 pri práci vznikla určeným zamestnancom pred 1. augustom 2023 a poistenec zároveň spĺňa aj ostatné zákonné podmienky na jeho priznanie. Rozhodujúcou skutočnosťou pri posudzovaní vzniku nároku na úrazový príplatok je dátum vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia na COVID 19.

Určenie miestnej príslušnosti pobočiek SP pre cudzincov vo vymedzených prípadoch

S účinnosťou od 1. augusta 2023 sa precizovala právna úprava miestnej príslušnosti pobočky Sociálnej poisťovne v konaní vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia.

Okrem miesta trvalého pobytu poistenca bude jedným z kritérií určenia miestnej príslušnosti pobočky Sociálnej poisťovne aj miesto pobytu v Slovenskej republike podľa zákona o pobyte cudzincov. Uvedená právna úprava umožňuje určiť miestnu príslušnosť pobočky Sociálnej poisťovne v prípade cudzincov, ktorí v Slovenskej republike získali podľa osobitného zákona inú formu pobytu ako trvalý pobyt. Zároveň sa rozširuje kompetencia ústredia Sociálnej poisťovne určiť miestnu príslušnosť pobočky Sociálnej poisťovne, ak túto nie je možné určiť podľa zákonom vymedzených kritérií. Ide napr. o situácie, ak poistenec nemá v Slovenskej republike žiadnu formu pobytu.

Text

Pozri aj predchádzajúce zmeny v sociálnom poistení tu: 

Zmeny v sociálnom poistení od 1. januára 2023

Zmeny v sociálnom poistení od 1. júla 2023

Pozri aj nasledujúce zmeny v sociálnom poistení tu:

Od 1. septembra 2023 sa končí vyplácanie pandemického ošetrovného