Page title

Najdôležitejšie zmeny v sociálnom poistení od roku 2023

Zmeny v dôchodkoch a dôchodkovom poistení

Valorizácia dôchodkov o 11,8 %

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 zvýši (valorizuje) dôchodky o 11,8 % automaticky, dôchodcovia nemusia o nič osobitne žiadať. O zvýšení dostanú písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2023 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2023 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2023.

Sociálna poisťovňa v roku 2023 zvýši o 11,8 % všetky druhy dôchodkových dávok (starobné, predčasné starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky). Presnú výšku valorizácie si môžu dôchodcovia vypočítať aj prostredníctvom informatívnej webovej kalkulačky, ktorá je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu:  Kalkulačka valorizácie dôchodku od 1. januára 2023.

Minimálne dôchodky a valorizácia

Pri valorizácii minimálnych dôchodkov sa v roku 2023 nič nemení. Pre tento druh dôchodku platí osobitný mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku od 1. januára 2023 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma dôchodku bez tohto zvýšenia.

Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2023 nemení, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je pre neho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší). Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž pre neho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Príklad:
Dôchodca k 31. decembru 2022 poberal minimálny dôchodok v sume 334,30 eura, pričom suma jeho starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 333,30 eura. Od 1. januára 2023 sa mu zvýšil – valorizoval – jeho starobný dôchodok o 39,40 eura na sumu 372,70 eura. Táto suma je vyššia ako suma minimálneho dôchodku, preto mu Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 bude vyplácať starobný dôchodok v sume 372,70 eura.

Novinka – rodičovský dôchodok

Novela zákona o sociálnom poistení zavádza od 1. januára 2023 nový inštitút – tzv. rodičovský dôchodok. Sociálna poisťovňa ho prizná poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku. Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca automaticky prizná bez toho, aby bolo potrebné podať akúkoľvek žiadosť alebo vyhlásenie. Rodičovský dôchodok dieťaťu nezvyšuje jeho odvody do Sociálnej poisťovne a ani nezníži jeho budúci dôchodok.

Poistenec (dieťa poberateľa dôchodku), ktorý však chce prispievať „náhradným“ rodičom* alebo si želá vylúčiť priznanie rodičovského dôchodku svojim rodičom, musí svoj úmysel oznámiť Sociálnej poisťovni. Urobí tak prostredníctvom formulára Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok. Následne ho doručí Sociálnej poisťovni do 28. februára 2023 nasledovnými spôsobmi:

1. osobne v pobočke Sociálnej poisťovne, kde totožnosť a údaje klienta na vyhlásení overí zamestnanec Sociálnej poisťovne – klient vyhlásenie vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho, podpíše a s prípadnými prílohami (rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) následne odovzdá v pobočke Sociálnej poisťovne, kde ho zamestnanec klientskeho centra overí (autentifikuje) prostredníctvom občianskeho preukazu,

2. prostredníctvom pošty, pričom podpis klienta na vyhlásení overuje notár, resp. matrika – klient formulár vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho, podpíše a s prípadnými prílohami (rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) pošle poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 1; vyhlásenie musí byť overené notárom/matrikou,

3. ako všeobecné podanie cez portál slovensko.sk (autentifikácia cez eID) – klient vyhlásenie nájde a vyplní na portáli, následne si ho uloží a spolu s prílohami odošle Sociálnej poisťovni cez portál slovensko.sk (prílohy k podaniu klient prikladá len v prípade, ak chce poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bol zverený do starostlivosti – v tom prípade ide o kópiu rozhodnutia súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*).

*osoby, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia príslušného orgánu - čiže do náhradnej osobnej starostlivosti

Ak dieťa nevyhlásilo, že nárok na rodičovský dôchodok nemá rodičovi vzniknúť, čiže nedoručí žiadne vyhlásenie, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na tento dôchodok automaticky a sumu rodičovského dôchodku za rok 2023 následne vyplatí jednorazovo. V ďalších rokoch bude rodičovský dôchodok súčasťou pravidelnej mesačnej výplaty dôchodku.

Suma rodičovského dôchodku pre jedného rodiča je 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.

Ďalšie informácie o novom inštitúte rodičovského dôchodku, podmienkach jeho nároku, postupoch a najčastejších otázkach sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu:

Rodičovský dôchodok – tlačová správa

Najčastejšie otázky a odpovede

Predčasné dôchodky: Zmena sumy, pri ktorej vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok a novinka – nárok po 40-tich odpracovaných rokoch

Od 1. novembra 2022 vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak je suma predčasného starobného dôchodku (alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení) vyššia ako 1,6 – násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 375,10 eur mesačne (do 31. októbra 2022 to bola suma 281,40 eur mesačne). Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok, ak nárok naň vznikol pred 1. novembrom 2022, sa posudzujú podľa zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31. októbra 2022.

Od 1. januára 2023podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok alternatívne v závislosti od toho, či poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov. Zákon vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia (doby štúdia, doby nezamestnanosti, doby politického alebo odborného školenia a doby dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a dobu evidencie uchádzača o zamestnanie).

Ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nebude sa na neho vzťahovať podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak poistenec bude žiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, bude na posúdenie nároku na dôchodok potrebné posúdiť, koľko odpracovaných rokov získal. Ak získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok mu vznikne, ak suma jeho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6 – násobok sumy životného minima (375,10 eur mesačne).

Suma predčasného starobného dôchodku, ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov (bez ohľadu na to, koľko mu chýba do dovŕšenia dôchodkového veku), bude znížená o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku. Uvedené sa vzťahuje aj na poistenca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení.

Ak bol predčasný starobný dôchodok priznaný pred 1. januárom 2023 a poistenec získal do dovŕšenia dôchodkového veku najmenej 40 odpracovaných rokov, Sociálna poisťovňa v zmysle prechodného ustanovenia určí sumu predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2023 s novým percentuálnych znížením o 0,3 % , a to najneskôr do 31. decembra 2026.

Zmena aktuálnej dôchodkovej hodnoty

Kým v súčasnosti aktuálna dôchodková hodnota (ADH) pravidelne k 1. januáru stúpala o rast priemernej mzdy, po novom pôjde o rast len o 95 percent priemernej mzdy. Od 1. januára 2023 sa na účely určenia indexu úpravy aktuálnej dôchodkovej hodnoty od 1. januára kalendárneho roka použije len 95 % z medziročnej zmeny priemernej mesačnej mzdy v treťom štvrťroku. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eur.

Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života – prvýkrát pre poistencov narodených v r. 1967

Dôchodkový vek sa v roku 2023 nemení, zostáva 64 rokov a až do ročníka narodenia poistenca 1966 sa uplatňuje podľa tabuľky uvedenej na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Dôchodkový vek.

Zároveň platí, že dôchodkový vek sa poistencovi znižuje o 6 mesiacov za každé vychované dieťa (najviac za tri deti, teda najviac o 18 mesiacov.)

Zmena nastane v roku 2024. Od ročníka narodenia poistenca v r. 1967 sa opätovne zvyšovanie dôchodkového veku naviaže na strednú dĺžku života. Právna úprava týkajúca sa zníženia dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov, ostáva zachovaná. Dôchodkový vek ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na päť  rokov dopredu. Prvýkrát sa tak stane v roku 2024 a ustanoví sa dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1967.

Vdovské a vdovecké dôchodky sa budú poberať dlhšie

Vdove alebo vdovcovi, ktorí vychovali jedno dieťa, sa od 1. januára zníži veková hranica opätovného vzniku nároku na výplatu na pozostalostný dôchodok z doterajšieho dovŕšenia dôchodkového veku na vek 57 rokov.Zároveň sa od roku 2023 predĺži poberanie vdovského a vdoveckého dôchodku. Poistenci, ktorí splnia zákonné podmienky, budú dávku poberať o rok dlhšie ako doteraz – namiesto jedného roka ju pozostalá manželka alebo manžel budú zo Sociálnej poisťovne poberať dva roky.

Pozostalej manželke alebo manželovi, ktorým bola výplata vdovského alebo vdoveckého dôchodku zastavená po uplynutí jedného roka od smrti zomretého manžela alebo manželky a ešte neuplynulo obdobie dvoch rokov, Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 za zostávajúce obdobie uvoľní výplatu pozostalostného dôchodku. Dôchodcovia nemusia o uvoľnenie osobitne žiadať.

Sociálna poisťovňa tiež uvoľní výplatu pozostalostného dôchodku vdove alebo vdovcovi, ktorí dovŕšili vek 57 rokov a vychovali jedno dieťa, ak výplata ich dôchodku bola zastavená z dôvodu nesplnenia inej zákonnej podmienky nároku na výplatu dôchodku.

Ostatné zákonné podmienky nároku na tieto dôchodky a ich výplatu sa nemenia.

Česko-slovenské dôchodky (zohľadnenie českej doby poistenia)

Od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa zohľadňovať „tzv. českú” dobu poistenia, ktorú poistenec získal pred 1. januárom 1993 a jej vplyv na slovenský dôchodok. Ide o odstránenie diskriminácie slovenských občanov, ktorí v čase rozdelenia spoločného štátu pracovali pre české firmy.

 

V Slovenskej republike platia skoršie termíny odchodu do dôchodku než v Českej republike. Ak takýto žiadateľ odchádzal do dôchodku, musel následne čakať (mesiace až roky), kým získal nárok na dôchodok z Českej republiky. Po odstránení tejto diskriminácie od roku 2023 žiadateľovi, ktorému za „tzv. českú” dobu poistenia nárok na starobný alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky nevznikol, dobu poistenia získanú pred 1. januárom 1993 na dôchodok zohľadní Sociálna poisťovňa. Následne, keď žiadateľovi vznikne nárok na dôchodok v Českej republike, preberie českú časť vyplácania dôchodku Česká republika a Sociálna poisťovňa bude vyplácať už len slovenskú časť dôchodku.

Poistencami štátu na dôchodkové poistenie sa stanú členovia cirkví, reholí a charitatívnych spoločenstiev

Na prechodné obdobie (rok 2023) sa novelou zákona o sociálnom poistení rozšíri rozsah poistencov štátu na dôchodkové poistenie o členov cirkví, reholí, charitatívnych spoločenstiev vykonávajúcich pracovnú činnosť bez práva na príjem. Takto sa rozšíri kategória osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát. V roku 2023 tak bude v Sociálnej poisťovni povinne dôchodkovo poistená aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva, vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem a podala prihlášku na dôchodkové poistenie. Takáto osoba musí spĺňať aj ďalšie zákonné podmienky: nemôže byť dôchodkovo poistená z iného zákonom stanoveného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

Viac informácií o podmienkach ich poistenia nájdete nižšie – v časti Zmeny pri výbere poistného a v povinnostiach pri sociálnom poistení.

Zmeny týkajúce sa II. dôchodkového piliera a Sociálnej poisťovne

Zmrazenie sadzby príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)

Aktuálne platná sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier), ktorú sporiteľ odvádza zo svojich odvodov prostredníctvom Sociálnej poisťovne do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vo výške 5,50 % zostáva zachovaná aj v rokoch 2023 a 2024.

Sadzba príspevkov do II. piliera sa pôvodne mala postupne zvyšovať: od roku 2023 na 5,75 % a v roku 2024 na 6 % hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Na základe novely príslušného zákona sa však sadzba do II. piliera zvýši na 5,75 % až od roku 2025 a bude platná aj v roku 2026. Na 6 % sa táto sadzba zvýši až od roku 2027.

Primerane tomu sa upravilo aj znižovanie sumy starobného dôchodku z I. piliera. V praxi to znamená, že sporiteľom, ktorým sa pre nižšiu sadzbu príspevkov postúpia do ich dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky v nižšej sume, sa bude aj starobný dôchodok z I. piliera, na ktorý im v budúcnosti vznikne nárok, znižovať o menšiu pomernú časť, t. j. bude priznaný vo vyššej sume.

Koniec akceptačných listov pri prestupe v II. pilieri

S účinnosťou od 1. januára 2023 zaniká povinnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu tým sporiteľom, ktorí majú záujem v rámci II. dôchodkového piliera prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Jeho predloženie dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri uzatvorení prestupovej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení bolo doteraz podmienkou na akceptáciu tohto prestupu.

Od roku 2023 táto administratívna podmienka odpadne a sporiteľ bude môcť prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti len na základe prestupovej zmluvy. Obmedzenie však bude spočívať v možnej frekvencii týchto prestupov. Prestup medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami bude totiž možný najskôr rok od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následne pol roka od posledného prestupu.

Možnosti výplaty dôchodku z II. piliera v hotovosti od 1. januára 2023 a jeho zdanenie od 1. januára 2024

Sociálna poisťovňa už stanovila referenčnú sumu pre výplatu dôchodku z II. dôchodkového piliera na rok 2023. Jej výška bude 521,30 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z I. dôchodkového piliera. Táto suma je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (z II. dôchodkového piliera) programovým výberom. 

Programový výber sa z II. piliera uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou programového výberu pritom je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, musí byť vyšší ako referenčná suma.

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2023 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne prevyšujúcej sumu 521,30 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.

 

Od 1. januára 2024 dôjde k úprave výplatnej fázy II. piliera, pričom možnosť jednorazového výberu príspevkov zostane zachovaná. Toto jednorazové vyplatenie príspevkov však bude od 1. januára 2024 podliehať daňovej povinnosti. Na žiadosti o starobný dôchodok z II. piliera podané do 31. decembra 2023 sa bude na spôsob vyplácania dôchodkov z II. piliera vzťahovať právny režim účinný do 31. decembra 2023, vrátane možnosti vyplatenia nasporených príspevkov bez nutnosti ich zdanenia.

Zmeny v nemocenskom, úrazovom a garančnom poistení

Nové maximálne výšky nemocenských dávok – nemocenské, tehotenské, materské, ošetrovné

V roku 2023 budú poistenci po splnení zákonných podmienok dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok: nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné.

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2023, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude predstavovať 43,79507000 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 313, 90 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 357,70 eura.

Maximálne denné materské dosiahne hodnotu 59,72055000 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 791,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo 1 851,40 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Podobne vzrastie aj maximálna výška dávky tehotenské. Jej maximálna denná suma bude predstavovať 11,94411000 eura, to znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 358,40 eura mesačne (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp. 370,30 eura mesačne (pri 31 kalendárnom mesiaci).

Maximálne denné ošetrovné v roku 2023 predstavuje hodnotu 43,79507000 eura. Dávka ošetrovné (nie pandemické ošetrovné), ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 613,20 eura. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 313,90 eura mesačne (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp. 1 357,70 eura mesačne (pri 31 kalendárnom mesiaci).

Nová dávka otcovské (účinné od 1. novembra 2022)

Sociálna poisťovňa už od 1. novembra 2022 poskytuje svojim poistencom nový typ dávky materské, tzv. „otcovské“ a môžu o ňu žiadať aj v roku 2023. Dávka je určená pre oteckov a po splnení zákonných podmienok ju môžu poberať najviac 14 kalendárnych dní v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa. V prípade, ak je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto období hospitalizované, toto obdobie sa predlžuje o obdobie hospitalizácie.

Po dvojtýždňovom poberaní dávky „otcovské“ môžu otcovia tak ako doteraz (po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu) poberať aj dávku materské. Na jej čerpanie pre to isté dieťa im zostane v zásade 26 týždňov (pri starostlivosti o jedno narodené dieťa) a uplatniť si ju môžu do troch rokov veku dieťaťa. Dávka materské sa tak pre otcov rozdeľuje na dve časti – obdobie max. 2 týždňov v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (tzv. „otcovské“), ktoré môže otec poberať bez ohľadu na to, či matka v tomto období poberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok a ďalších v zásade 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa. Ak si otec nárok na „otcovské“ neuplatní, môže po splnení zákonných podmienok čerpať dávku materské na celé obdobie 28 týždňov tak ako doteraz (resp. 31 týždňov ak ide o osamelého otca alebo 37 týždňov, ak sa stará o dve alebo viac narodených detí), najskôr však šesť týždňov od pôrodu, ak už matka nepoberá na to isté dieťa materské a nepoberá ani rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Otcovi dieťaťa, ktorý si uplatní nárok na materské najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu, vznikne nárok na materské bez ohľadu na skutočnosť, či v predchádzajúcom období mal nárok na „otcovské“.

Nová žiadosť k dávke otcovské/materské má názov Žiadosť iného poistenca o materské, tlačivo je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Žiadosť tak klient vybaví aj bez kontaktovania pobočky. Ak nemá možnosť si ju vytlačiť, poskytne mu ju ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne.

Časť A tejto žiadosti vypĺňa iba otec, ktorý žiada o tzv. otcovskéČasť B žiadosti vypĺňajú všetci iní poistenci (aj otcovia), ktorí žiadajú o štandardné materské.

Ak je poistenec zamestnancom a chce si uplatniť nárok na tzv. otcovské, tlačivo Žiadosť iného poistenca o materskéje potrebné najskôr predložiť zamestnávateľovi na potvrdenie. Vyplnenú a podpísanú žiadosť následne doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jeho nemocenské poistenie. Ak ide o zamestnanca, tak príslušnou je v zásade pobočka podľa sídla zamestnávateľa. Ak ide o zamestnanca v ochrannej lehote (teda  spravidla do 7 sedem dní po zániku nemocenského poistenia), tak žiadosť predkladá v pobočke podľa sídla posledného zamestnávateľa. Ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, tak v pobočke podľa miesta trvalého pobytu.

Zvýšenie úrazových dávok o 10,9 %

Od 1. januára 2023 vzrastú aj úrazové dávky - úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 10,9 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Tieto dávky sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2023 bude 66 153,80 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2023 zvyšuje na 66 153,80 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude v roku 2023 predstavovať 33 077,40  eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2023 bude vo výške 3 308,80 eura. Na hodnotu 3 308,80 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

 

Zvýšenie hodnoty bodu pre úrazové dávky na 26,08 eura

 Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok v roku 2023 je 26,08 eura. V predchádzajúcom roku predstavovala sumu 24,22 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 1,86 eura.

 Hodnota bodu je dôležitá pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Pri ich výpočte sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

Hodnotu jedného bodu určuje opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR, pričom vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR  za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zistená Štatistickým úradom SR za rok 2022 je 1 304 eur, pričom hodnota jedného bodu predstavuje 2 % z tejto sumy.

Novú hodnotu bodu určenú pre tento rok použije Sociálna poisťovňa len pri tej náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri 2022, a to len v dôsledku pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania.

Maximálne sumy garančnej dávky a dávky v nezamestnanosti sa v roku 2023 zmenia až od 1. júla 2023

Maximálne sumy garančnej dávky a dávky v nezamestnanosti sa v roku 2023 zmenia až od 1. júla 2023, dovtedy platia sumy, ktoré sú stanovené od 1. júla 2022 do 30. júna 2023.
 

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti je aktuálne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 234,30 eur a pri 30-dňovom mesiaci 1 194,50 eur. Dávku možne poberať najviac šesť mesiacov.

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, t. j. zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci/ dohodári na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktoré viedli k poisteniu v nezamestnanosti. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie (730 dní v posledných štyroch rokoch) poistení dobrovoľne.

Na garančnú dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu (pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce) a člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z týchto vzťahov. Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023, výška garančnej dávky môže dosiahnuť maximálne 3 633 eur.

Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na garančnú dávku platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Zmeny pri výbere poistného a v povinnostiach pri sociálnom poistení

Nové sumy minimálneho a maximálneho poistného a nová výška poistného

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od roku 2023 platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie. Podobne čaká zmena v platení poistného od 1.  januára 2023 aj zamestnávateľov a zamestnancov, pre ktorých sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného.

Minimálne a maximálne poistné pre SZČO a DPO od 1. januára 2023

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2023 zvyšuje takto:

  • minimálny vymeriavací základ sa zvyšuje na 605,50 eura,
  • maximálny vymeriavací základ sa zvyšuje na 8 477 eur.

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO je od 1. januára 2023 v sume 200,72 eura a maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO v sume 2 810,11 eura.

Minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je od 1. januára 2023 vo výške 212,83 eura.

Informáciu zo Sociálnej poisťovne o novej výške poistného dostanú SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu januára 2023 listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2023 (za január 2023).

Zmena pre zamestnávateľov a zamestnancov

Pre zamestnávateľov a zamestnancov platí od roku 2023 nový maximálny  vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne poistenie:

Minimálny vymeriavací základ sa na zamestnanca nevzťahuje. Podľa pracovnoprávnych predpisov je zamestnávateľ povinný odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Suma vymeriavacieho základu na platenie poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia zamestnanca je zamestnávateľom skutočne zúčtovaný príjem zamestnanca za vykonanú prácu, s prihliadnutím na sumu maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na platenie poistného na mesiac.Maximálny vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti je v roku 2023 v úhrne mesačne 8 477 eur, z toho maximálne poistné 796,83 eura.

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavacím základom jeho zamestnanca. Maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa mesačne na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za zamestnanca je 8 477 eur, z toho maximálne poistné2 068,36 eura. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený maximálnou výškou.

Pracujúci dôchodcovia a študenti si budú po novom uplatňovať odvodovo odpočítateľnú položku

Právo študenta pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo dôchodcu s vymedzeným druhom dôchodku v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti uplatniť si výnimku z postavenia zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak jeho mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem nepresiahne sumu 200 eur, zaniká 31. decembra 2022.

Od 1. januára 2023 sa zamestnancom na účely dôchodkového poistenia stáva každý takýto študent ako aj dôchodca bez ohľadu na to, či mu z príslušnej dohody plynie právo na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem, resp. či od 1. januára  2023 študent alebo dôchodca využije právo určiť dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky (OOP), alebo nie.

Študent ako aj dôchodca na základe spomínaných dohôd má právo od 1. januára 2023 určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu na účely uplatnenia OOP. OOP je 200 eur za kalendárny mesiac.

Študent a dôchodca-dohodár, ktorý si chce uplatniť OOP, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení OOP a o skončení uplatňovania OOP. Čestné vyhlásenie, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci, už zákon nevyžaduje.

Študent a dôchodca, pracujúci na základe spomínaných dohôd, ktorí si k 31. decembru 2022 uplatňujú odvodovú úľavu a chcú si uplatňovať úľavu vo forme odvodovo odpočítateľnej položky od 1. januára 2023, musia svojho zamestnávateľa písomne informovať o uplatnení OOP v decembri 2022. Ak si právo na OOP uplatnia počasjanuára 2023, právne účinky nastanú až od 1. februára 2023. 

Dohodár a sezónne práce

Od 1. januára 2023 sa do praxe zavádza nová dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Zamestnanec, ktorý uzatvorí takúto dohodu, bude v Sociálnej poisťovni od začiatku právneho vzťahu poistený súčasne na tri druhy poistenia: nemocensky, dôchodkovo a  v nezamestnanosti a to bez ohľadu na to, či mu dohoda bude zakladať právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem. Do Sociálnej poisťovni ho prihlási tak ako doteraz jeho zamestnávateľ. Novinka prináša zmenu aj pre zamestnávateľa pri prihlasovaní takéhoto dohodára a tiež pri platení poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.

Zamestnávateľ bude dohodára, ktorý pracuje na dohodu na výkon sezónnej práce, prihlasovať do registra Sociálnej poisťovne prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby– prihláška (RLFO) pod novým kódom:

23 – Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Takýto dohodár bude v Sociálnej poisťovni nemocensky poistený, dôchodkovo poistený a poistený v nezamestnanosti (bez ohľadu na to či má právo na pravidelný príjem alebo nepravidelný príjem).

Od nového roka sa tiež zavádza nová odpočítateľná položka pri sezónnej práci (OOP-SP) v sume minimálneho vymeriavacie základu, ktorý bude v roku 2023 v sume 605,50 eur. Vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na starobné poistenie poistenie v nezamestnanosti sa bude automaticky (bez nutnosti požiadania) znižovať o sumu OOP-SP, t.j. v roku 2023 o sumu 605,50 eura.

Vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie a na invalidné poistenie zamestnanca a v prípade jeho zamestnávateľa aj vymeriavací základ na platenie poistného na úrazové poistenie, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity sa o OOP-SP nebude znižovať.

 

Fondy

NP

SP

IP

   PvN

UP

GP

RSF

Zamestnanec

OOP-SP

OOP-SP

   

Zamestnávateľ

OOP-SP

OOP-SP

 

Dohodárov na základe spomínanej dohody (s právom na pravidelný príjem aj s právom na nepravidelný príjem) zamestnávateľ v Sociálnej poisťovni vykazuje počas trvania právneho vzťahu v mesačnom výkaze poistného, v prípade napr. príjmu vyplateného po zániku právneho vzťahu ich vykazuje vo výkaze poistného a príspevkov.   

Poistné a zamestnávatelia – zmeny pri určovaní vymeriavacieho základu zamestnanca, dôchodkové poistenie dohodára

Od 1. januára 2023 nastávajú pre zamestnávateľov aj zmeny v určovaní vymeriavacieho základu (VZ) zamestnanca. Ak zamestnávateľ zúčtuje zamestnancovi (vrátane dohodára) príjem zo zárobkovej činnosti po skončení právneho vzťahu alebo zamestnávateľ zúčtuje zamestnancovi s právom na nepravidelný príjem (vrátane dohodára) príjem počas trvania právneho vzťahu, príjem sa rozrátava na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku, resp. v kalendárnom roku, v ktorom bol tento príjem zúčtovaný, avšak už sa ani v jednom z týchto prípadov nerozpočítava na kalendárny mesiac, za ktorý bolo zaplatené poistné z maximálneho vymeriavacieho základu.

Doteraz platilo, že sa príjem nerozpočítal na kalendárny mesiac, za ktorý bolo zaplatené poistné z maximálneho vymeriavacieho základu iba v prípade, ak sa príjem rozpočítaval zamestnancovi s právom na nepravidelný príjem počas trvania tohto právneho vzťahu. Novela zákona o sociálnom poistení upravuje aj  špecifické situácie týkajúce sa povinného dôchodkového poistenia dohodára:

1. s pravidelným mesačným príjmom s uplatnenou výnimkou do 31. 12. 2022, ktorému je zúčtovaný príjem zo zárobkovej činnosti po 31. 12. 2022 za obdobie do 31. 12. 2022,

2. s nepravidelným príjmom (vrátane dohodára s uplatnenou výnimkou do 31. 12. 2022), ktorému je zúčtovaný príjem za obdobie do 31. 12. 2022 (zahŕňa príjem zúčtovaný do 31. 12. 2022 ako aj príjem zúčtovaný po 31. 12. 2022 za obdobie do 31. 12. 2022).

V týchto situáciách sa dôchodkové poistenie dohodára za obdobie do 31. 12. 2022 posudzuje podľa právnej úpravy platnej do 31. 12. 2022.

V roku 2023 sa poistencami štátu stanú členovia cirkevného, rehoľného a charitatívneho spoločenstva – prihlasovanie

Od nového roka sa rozšíri kategória osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát. V roku 2023 tak bude v Sociálnej poisťovni povinne dôchodkovo poistená aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva a vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem a podala prihlášku na dôchodkové poistenie.

Takáto osoba musí spĺňať aj ďalšie zákonné podmienky: nemôže byť dôchodkovo poistená z iného zákonom stanoveného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

Aby sa mohla v roku 2023 stať poistencom štátu, je potrebné, aby v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto činnosti ako člen cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva. Prihlášku podáva na tlačive Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – prihláška fyzickej osoby, za ktorú platí štát - typu 10. Ako súčasť prihlášky pripája Čestné vyhlásenie s prílohami:

  1. Potvrdenie o členstve v cirkevnom, rehoľnom alebo charitatívnom spoločenstve a období vykonávania pracovnej činnosti bez práva na príjem pre toto spoločenstvo - vystavené spoločenstvom (predkladá sa v origináli),
  2. Fotokópiu zmluvy o dobrovoľníckej činnosti pre spoločenstvo, resp. inú dohodu so spoločenstvom o vykonávaní pracovnej činnosti bez práva na príjem pre spoločenstvo.

Prihláška vrátane formuláru Čestného vyhlásenia bude od 1. januára 2023 zverejnená  na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Formuláre.

Prihlásiť na dôchodkové poistenie v uvedenej kategórii poistenca štátu je možné aj spätne, ku dňu splnenia zákonných podmienok, nie však skôr ako od 1. januára 2023. Túto kategóriu poistencov štátu zákon o sociálnom poistení aktuálne pripúšťa iba v roku 2023.

Od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa evidovať viacero analytických údajov, zamestnávateľom pribudnú povinnosti

Od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa zhromažďovať údaje potrebné na hodnotenie vývoja hospodárenia Slovenskej republiky, tvorbu a hodnotenie efektívnosti a účinnosti verejných politík vo vlastnom informačnom systéme. V tejto súvislosti pribudnú zamestnávateľom niektoré nové povinnosti:

  • viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia zamestnanca (číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí, dohodnutý rozsah pracovného času, počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovanému na výplatu za mesiac, číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce),
  • uviesť pri prihlásení svojho zamestnanca na Registračnom liste FO - prihláška: číselný kód miesta výkonu práce, dohodnutý rozsah pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej prácea v prípade ak dôjde k zmene uvedených údajov nahlásiť ich zmenu na Registračnom liste FO  - zmena,
  • uviesť na Mesačnom výkaze/Výkaze poistného - pri každom podaní výkazu (pri mesačnom výkaze je to mesačná periodicita) počet hodín, ktorý zodpovedá vymeriavaciemu základu za kalendárny mesiac,
  • oznámiť analytické údaje všetkých svojich zamestnancov, ktorých prihlásil do registra poistencov  Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022 na Registračnom liste FO - zmena v termíne podania Mesačného výkaze/Výkazu poistného  za mesiac január 2023.

Do konca augusta 2023 môžu dlžníci využiť tzv. generálny pardon (odpustenie penále)

Sociálna poisťovňa na základe novely zákona o sociálnom poistení odpustí alebo nepredpíše dlžníkom – právnickým i fyzickým osobám – penále v prípade, ak celé dlžné poistné z minulosti, ktoré im vzniklo za obdobie poistenia pred 1. júlom 2022, zaplatia v lehote najneskôr do 31. augusta 2023. Zmena zákona, ktorá zavádza generálny pardon, nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2023.

Počet kandidátov, ktorých by sa tento mimoriadny legislatívny nástroj oddlžovania mohol dotknúť, je viac ako 1 milión subjektov, z toho takmer 354-tisíc zamestnávateľov a 716-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) alebo dobrovoľne poistených fyzických osôb (DPFO). Penále spadajúce do generálneho pardonu by malo predbežne predstavovať spolu sumu približne 885 mil. eur.

Viac informácií nájdete v časti: Generálny pardon 2023 (ukončený 31. 8. 2023)