Page title

Formuláre

100. Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ

Skupina príloh

101. Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania

podľa článku 12 (2) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004. Toto oznámenie sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol vystavený PD A1 podľa článku 13 nariadenia (ES) ak osoba zvyčajne vykonáva činnosti zamestnanca a/alebo samostatnú zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátoch

Skupina príloh

102. Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca

na územie iného členského štátu EÚ

Skupina príloh

103. Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania

podľa článku 12 (1) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004. Toto oznámenie sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol vystavený PD A1 podľa článku 13 nariadenia (ES) ak osoba zvyčajne vykonáva činnosti zamestnanca a/alebo samostatnú zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátoch.

Skupina príloh

104. Žiadosť o splátkový kalendár počas krízovej situácie

Žiadosť o splátkový kalendár počas krízovej situácie je určená pre SZČO, dobrovoľne poistenú osobu a zamestnávateľov pre možnosť postupne splácať dlžné poistné, penále, pokuty a iné.

Skupina príloh

105. Application for issuing the portable document PD U1

Application for issuing the portable document PD U1

Skupina príloh

106. Žiadosť o invalidný dôchodok zo Štátu Izrael

Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie invalidného dôchodku zo Štátu Izrael

Skupina príloh

107. Čestné vyhlásenie o preklade výpisu z obchodného alebo iného registra, na základe ktorého je činnosť zamestnávateľa povolená vyhotoveného v cudzom jazyku

Čestné vyhlásenie o preklade výpisu z obchodného alebo iného registra, na základe ktorého je činnosť zamestnávateľa povolená vyhotoveného v cudzom jazyku

Skupina príloh

108. Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (za júl 2020)

Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac júl 2020 do 30. septembra 2022

Skupina príloh

109. Žiadosť o starobný dôchodok a invalidný dôchodok zo Srbskej republiky

Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zo Srbskej republiky.

Skupina príloh