Page title

Formuláre

110. Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia - platné od 1.1.2023

Skupina príloh

111. Žiadosť o pozostalostný dôchodok zo Srbskej republiky

Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie pozostalostného dôchodku zo Srbskej republiky.

Skupina príloh

112. Prehľad o obdobiach poistenia v Srbskej republike

Tlačivo je určené pre žiadateľov dôchodku zo Srbskej republiky žijúcich na území Slovenskej republiky.

Skupina príloh

113. Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti

Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti - platné od 1.1.2018

Skupina príloh

114. Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti (zánik)

Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti vydaného podľa osobitného predpisu na účely zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO

Skupina príloh

115. Žiadosť o priznanie úrazovej renty

Žiadosť o priznanie úrazovej renty


116. Žiadosť o zaslanie potvrdenia

Žiadosť o zaslanie potvrdenia súvisiaceho s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, invaliditou, dočasnou práceneschopnosťou a pod.

Skupina príloh

117. Čestné vyhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby o nevykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti

resp. zamestnanca o nevykonávaní činnosti zamestnanca v SR

Skupina príloh

118. Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba

alebo činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v SR.

Skupina príloh

119. Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ

Skupina príloh