Page title

Ako požiadať o pandemické ošetrovné a jeho výplatu

1

Poistenec musí požiadať o priznanie ošetrovného

vyplnením:

 • formulára, ktorý sa nachádza tu: Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie). Tento formulár slúži na účely uplatnenia nároku na pandemické ošetrovné a poistenec ho podáva iba raz počas celej krízovej situácie alebo
 • prostredníctvom vyhlásenia na origináli Žiadosti o ošetrovné potvrdenej ošetrujúcim lekárom (lekár potvrdzuje žiadosť v prípade ochorenia dieťaťa).
2

Pre výplatu ošetrovného zašle vyplnené čestné vyhlásenie

Na to, aby bolo poistencovi ošetrovné aj vyplatené, na konci každého kalendárneho mesiaca, v ktorom poistenec osobne a celodenne ošetroval alebo sa osobne a celodenne staral o dieťa, resp. inú zákonom stanovenú osobu, musí zaslať pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené vyhlásenie: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Poistenec v ňom oznamuje skutočnosti potrebné pre posúdenie nároku na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac, prípadne za viac mesiacov spolu. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral, či bolo dieťa zapísané v detských jasliach, materskej škole alebo či je žiakom školy a či dieťa detské jasle, materskú školu alebo školu aj navštevovalo a pod.

3

Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné môže poistenec podať a odoslať Sociálnej poisťovni nasledovnými spôsobmi:

 • Elektronicky, zaslaním elektronického formulára (vlastnoručný podpis poistenca sa nevyžaduje)
  Ak máte aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (Slovensko.sk) o dávku požiadate prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza v eFormulároch tu: Žiadosť o ošetrovné (s eID)Na tomto mieste nájdete aj Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné – v oboch prípadoch si vyberte možnosť Prihlásenie s eID. Žiadosť a čestné vyhlásenie budú po odoslaní automaticky doručené do elektronickej schránky Sociálnej poisťovne.
  V prípade, ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku na Slovensko.sk, ale máte mobilný telefón, na ktorý môže byť zaslaná sms notifikácia, vyplňte a odošlite žiadosť, ktorá sa nachádza tu: Žiadosť o ošetrovné (bez eID). Cez tento odkaz nájdete aj Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné – v oboch prípadoch si vyberte možnosť Prihlásenie bez eID. Žiadosť a čestné vyhlásenie budú po odoslaní automaticky doručené do elektronickej podateľne Sociálnej poisťovne.  
 • Sociálna poisťovňa (SP) vyzýva poistencov, aby pri žiadosti o pandemické ošetrovné využívali predovšetkým elektronickú formu komunikácie. Táto cesta urýchli spracovanie ich žiadosti v Sociálnej poisťovni, čo je dôležité najmä v čase pandémie, keď sú zamestnanci SP maximálne vyťažení a poistenci očakávajú vyplatenie dávky čo najskôr.
 • Iné možnosti predloženia dokladov k ošetrovnému:
  • Emailom, zaslaním žiadosti/čestného vyhlásenia v prílohe (vlastnoručný podpis poistenca sa nevyžaduje).

   V prípade, ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku na slovensko.sk, alebo nemáte mobilné číslo, teda neviete využiť zaslanie cez elektronický formulár, žiadosť a čestné vyhlásenie môžete odoslať emailom (bez vlastnoručného podpisu) na emailovú adresu pobočky SP. Vyplnený formulár ako prílohu emailu postačuje zaslať v textovom formáte. Formuláre na stiahnutie nájdete tu:

   Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie)

   Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné (na účely výplaty ošetrovného počas krízovej situácie)

  • Poštou alebo vhodením do schránky pobočky (originálna Žiadosť o ošetrovné musí byť potvrdená lekárom).
   Zaslané doklady musia byť vlastnoručne podpísané poistencom bez ohľadu na to, či sa nárok uplatňuje prostredníctvom originálu Žiadosti o ošetrovné potvrdenej lekárom alebo Žiadosti o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie).
   Žiadosť o ošetrovné a čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné je potrebné zaslať na adresu miestne príslušnej pobočky (zamestnanec podľa sídla zamestnávateľa; SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba podľa miesta trvalého bydliska).

Kontakty na pobočky nájdete tu: Kontakty – pobočky

4

Zamestnanec o tom, že bude ošetrovať člena rodiny, informuje svojho zamestnávateľa

spôsobom určeným zamestnávateľom.

5

Na základe doručenej prvej žiadosti o pandemické ošetrovné začne Sociálna poisťovňa konanie o nároku na ošetrovné

Rozhodnutie vydá v lehote 60 dní od doručenia žiadosti. Po vydaní rozhodnutia je ošetrovné vyplatené mesačne pozadu v lehotách určených pobočkou.

Text

 

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA
Obsah

Tú istú žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné za to isté obdobie neposielajte opakovane alebo viacerými spôsobmi. Neoverujte si prijatie podania, o jeho doručení je poistenec informovaný elektronicky v závislosti od zvoleného spôsobu odoslania podania.

Čestné vyhlásenie je možné poslať aj za dva, tri mesiace naraz, dávka však môže byť vyplatená až po doručení tohto vyhlásenia.

Ak chcete dávku za príslušný mesiac, treba vypĺňať a posielať tlačivo do Sociálnej poisťovne priebežne po mesiacoch.

Text

Ak sa zaujímate o krátkodobé alebo dlhodobé ošetrovné (nie pandemické), informácie nájdete v časti: Ako požiadať o ošetrovné.