Page title

Aktuality

Sociálna poisťovňa zverejnila informácie a formulár vyhlásenia na uplatnenie odvodovej úľavy pre potravinárov, dotknuté subjekty tak môžu začať využívať túto možnosť. Za mesiace august a september 2023 zamestnávateľ-potravinár zaplatí poistné v plnej výške, Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou tzv. vratiek automaticky, bez nutnosti podania žiadosti o vrátenie tohto poistného. Za mesiace október 2023 až január 2024 bude zamestnávateľ-potravinár, po schválení poskytnutia štátnej pomoci Sociálnou poisťovňou, platiť znížené poistné za príslušný kalendárny mesiac. Sociálna poisťovňa tak umožní dotknutým subjektom uplatniť si odvodovú úľavu za celé obdobie jej trvania: od augusta 2023 do januára 2024. Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na nevyhnutnosť dodržiavania lehôt stanovených na podávanie vyhlásení k poskytnutiu štátnej pomoci.

Európska komisia schválila pre potravinárov schému štátnej pomoci vo výške 70 mil. eur, prostredníctvom ktorej si budú môcť dotknuté subjekty uplatniť odvodovú úľavu na poistnom za svojich zamestnancov. Urobiť tak budú môcť až po jej zverejnení v Obchodnom vestníku a následnom zverejnení postupov jej uplatnenia v elektronických službách Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa bude potravinárov o presných krokoch včas informovať v najbližších dňoch. Dovtedy si môžu dotknuté subjekty v potravinárstve skontrolovať svoj SK NACE kód vo svojom účte v eSlužbách Sociálnej poisťovne. 

Bratislava 19. september 2023 – Sociálna poisťovňa od 1. októbra 2023 už druhýkrát v tomto roku zvýši sumy minimálneho dôchodku. Jeho základná suma za 30 rokov dôchodkového poistenia sa z doterajších 365,70 eur mesačne zvýši na 389,90 eur mesačne. Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky, poistenci nemusia o nič žiadať a o tejto zmene dostanú písomnú informáciu - rozhodnutie. Zvýšené sumy dôchodkov dostanú na svoj bankový účet alebo v hotovosti prostredníctvom pošty vo svojich obvyklých októbrových výplatných termínoch. Zvýšenie minimálnych dôchodkov sa týka približne 60 tisíc poberateľov dôchodkov.

Sociálna poisťovňa v súvislosti s odvodovou úľavou pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle vypracovala schému štátnej pomoci, ktorú posudzuje Európska komisia. Jej závery zatiaľ nie sú známe. Sociálna poisťovňa tento týždeň odoslala odpovede na doplňujúce otázky k navrhovanej schéme pomoci. Medzitým Sociálna poisťovňa pripravila ďalšie kroky, aby bolo zavedenie odvodovej úľavy po schválení Európskou komisiou plynulé a aby mali potravinári čas sa na vykazovanie potrebných údajov pripraviť. Vo svojich elektronických službách pre nich už zverejnila tzv. SK NACE kód.

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac marec 2021, že sa blíži jeho splatnosť. Povinnosť uhradiť ho majú do 30. septembra 2023.

Sociálna poisťovňa naďalej rozširuje portfólio svojich činností v elektronickej podobe. Uplynulý mesiac prešla na výkon všetkých elektronických cezhraničných procesov prostredníctvom Elektronickej výmeny informácií sociálneho zabezpečenia, tzv. systém EESSI. Táto povinnosť jej vyplynula z európskej legislatívy a Sociálna poisťovňa si ju splnila nasadením do produkcie posledného zo 79 procesov v jej pôsobnosti. Lehoty pre implementáciu EESSI boli určené samostatne pre každý proces (jednotlivé agendy). V období implementácie Sociálnou poisťovňou od januára 2021 do augusta 2023 ani v jednom zo 79 procesov nedošlo k nedodržaniu termínu. Prostredníctvom EESSI Sociálna poisťovňa a ďalšie slovenské rezorty vybavia pre klientov takmer 170 tisíc dokumentov mesačne rýchlejšie a efektívnejšie.

Väčšina študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, nemá na začiatku školského roka voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Výnimkou sú situácie, ak štúdium prerušili, študujú na školách silových rezortov alebo v zahraničí. Rovnako, ak pokračujú po ukončení strednej školy na I. stupni vysokoškolského štúdia alebo po ukončení I. stupňa vysokej školy na II. stupni vysokoškolského štúdia a mali v lete prerušenú výplatu sirotského dôchodku. Na jeho opätovnú výplatu od nového školského roka je potrebné zaslať Sociálnej poisťovni žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku spolu s potvrdením školy o štúdiu.

Sociálna poisťovňa pripomína poistencom, ktorí ešte poberajú pandemické ošetrovné, že od 1. septembra 2023 prestane túto dávku vyplácať. Zrušenie pandemického ošetrovného znamená, že od 1. septembra 2023 bude Sociálna poisťovňa poskytovať ošetrovné pri ochorení člena rodiny alebo starostlivosti o dieťa v rozsahu maximálne 14 dní pri jednej potrebe ošetrovania/starostlivosti. Pri každej potrebe ošetrovania/starostlivosti sa bude nanovo posudzovať nárok na dávku, čiže sa ruší reťazenie ošetrovného uplatňované pri pandemickom ošetrovnom. Poskytovanie dávky sa tak vráti do obdobia pred pandémiou. Sociálna poisťovňa na základe podnetov od občanov pripravila prehľad najčastejších otázok a odpovedí. 

Sociálna poisťovňa v súvislosti s odvodovou úľavou pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle vypracovala schému štátnej pomoci. Spolu so všetkou potrebnou dokumentáciou ju prostredníctvom Protimonopolného úradu SR zaslala Európskej komisii (EK) na posúdenie a schválenie. Sociálna poisťovňa v súčasnosti čaká na termín konzultácie s EK a následné schválenie pravidiel, na základe ktorých si budú môcť určené subjekty za svojich zamestnancov uplatniť odvodovú úľavu na poistnom.