Page title

Aktuality

Sociálna poisťovňa počas letných mesiacov do svojej rozhodovacej činnosti premieta viaceré legislatívne zmeny prijaté v posledných týždňoch. Tento mesiac prepočítala a zvýšila 1,75 mil. dôchodkových dávok, zvyšuje aj minimálne dôchodky a prepočítava exekučné zrážky. Zvýšené, teda valorizované sumy dôchodkov dostanú dôchodcovia spolu s rozhodnutiami vyplatené v augustových výplatných termínoch aj s doplatkom za júl. Sociálna poisťovňa tiež pokračuje v priznávaní a výplate rodičovských dôchodkov, ku ktorým po novom pribudla ďalšia skupina poistencov – invalidní výsluhoví dôchodcovia po dovŕšení dôchodkového veku. Súbežne pokračuje aj oddlžovanie dlžníkov, ktorí spĺňajú podmienky generálneho pardonu. Ak do konca augusta uhradia dlžné poistné, penále im Sociálna poisťovňa odpustí.

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, že aj v roku 2023 je potrebné podľa zákona oznámiť naposledy vyplatenú sumu dôchodku (t.j. sumu dôchodku vyplatenú za august 2023), ktorý im vypláca zahraničný platiteľ dôchodku. Tento údaj je potrebný na určenie sumy 13. dôchodku, ktorý Sociálna poisťovňa vyplatí v roku 2023 v novembri.

Zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe nebudú musieť šesť mesiacov platiť časť sociálnych odvodov za svojich zamestnancov. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť 1. augusta 2023. Prvýkrát nebude zamestnávateľ platiť poistné za august 2023 a naposledy za január 2024. Zamestnávateľ bude v tomto období platiť iba poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie. Naďalej však bude mať vykazovaciu povinnosť aj vo vzťahu k poistnému za zamestnávateľa. Sociálna poisťovňa dotknutým zamestnávateľom odporúča, aby si skontrolovali a prípadne aktualizovali svoj zverejnený SK NACE kód.

Sociálna  poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke kalkulačku pre informatívny výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od 1. júla 2023. Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO zistia, či im vznikne od 1. júla 2023 (resp. od 1. októbra 2023) povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie a zároveň si môžu vypočítať aj jeho výšku.

Sociálna poisťovňa pripravila stručný prehľad zmien v sociálnom poistení, ktoré vstupujú do platnosti od 1. júla 2023. Zmeny vyplývajú z noviel zákona o sociálnom poistení, ktoré prijala Národná rada SR. Týkajú sa mimoriadnej valorizácie dôchodkov, „rozmrazenia“ a zvyšovania minimálnych dôchodkov, exekučných zrážok z dôchodkových dávok, ale aj ďalších zmien v sociálnom poistení.

Sociálna poisťovňa pripravila pre dôchodcov Kalkulačku na výpočet valorizácie dôchodku od 1. júla 2023. V novej kalkulačke si každý dôchodca môže vypočítať, ako sa mu zvýši jeho dôchodok.

Od 1. júla 2023 sa mení suma životného minima z 234,42 eura na 268,88 eura mesačne. Táto zmena ovplyvní aj rozhodovaciu činnosť Sociálnej poisťovne pri výkone exekučných zrážok z dôchodku a pri posudzovaní nárokov poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku.

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia, ktorí si počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac február 2021, by nemali zabudnúť na jeho blížiacu sa splatnosť. Na zaplatenie tejto platby im zostáva posledný týždeň – uhradiť poistné  Sociálnej poisťovni je potrebné do 30. júna 2023.

Sociálna poisťovňa začala s distribúciou informačných listov o povinnom vstupe do II. piliera. Tí prvopoistenci, ktorých sa táto nová povinnosť týka a vstúpili do systému sociálneho poistenia po 1. máji tohto roka, dostanú rozhodnutie poštou alebo do eSchránky. Za mesiac máj 2023 táto povinnosť vznikla takmer 4,5 tisíc poistencom. Tieto osoby budú mať možnosť počas prvých 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia zvoliť si dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) sami. Ak tak v tejto lehote neurobia, DSS im určí Sociálna poisťovňa. Každému sporiteľovi, ktorému vznikne účasť v II. pilieri takto automaticky, však zostane možnosť do dvoch rokov z II. piliera vystúpiť, prípadne DSS zmeniť. 

Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými povinnosťami voči Sociálnej poisťovni. Nemusia sa obávať - Sociálna poisťovňa im už tradične do 21. júla 2023 sama oznámi vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich bude vzťahovať od 1. júla. Oznámenia im Sociálna poisťovňa pošle automaticky, živnostníci a ostatné SZČO nemusia o nič žiadať. Informácie dostanú písomne alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú.