Page title

Aktuality

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne s bydliskom mimo Slovenskej republiky by nemali v januári zabudnúť na povinnosť doručiť tlačivo - tzv. potvrdenie o žití. Ak ide o krajinu Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) a Švajčiarska, je potrebné tlačivo zaslať jedenkrát ročne do 31. januára 2024. Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne žijúci v Českej republike túto povinnosť nemajú, Sociálna poisťovňa a Česká správa sociálneho zabezpečenia si údaje vymieňajú elektronicky. Ak ide o krajinu mimo EÚ/EHP a Švajčiarska, tlačivo je potrebné doručiť štyrikrát do roka, najbližšie do 15. januára 2024.

V súvislosti s účinnosťou novely zákona o zdravotnej starostlivosti sú od 1. januára 2024 oprávnení potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť vytvorením elektronického záznamu v eZdraví aj lekári – špecialisti. To znamená, že okrem doteraz oprávneného okruhu lekárov, ktorými sú všeobecný lekár, gynekológ a lekár zariadenia ústavnej starostlivosti, môže dočasnú pracovnú neschopnosť potvrdiť aj lekár – špecialista.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2024. Živnostníci dostanú spolu 187 529 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou Sociálna poisťovňa odosiela takmer 155 tisíc (154 806) oznámení a do e-schránok smeruje ďalších takmer 33 tisíc (32 723).

Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) vo výške 5,50 % sa v roku 2024 mení na 4 %. Vyplýva to z tzv. zákona lex konsolidácia, ktorý bol po schválení v Národnej rade SR a podpise prezidentkou SR publikovaný s účinnosťou od 1. januára 2024 v Zbierke zákonov SR.

Od nového roka má poistenec (zamestnanec a SZČO) vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie v období, v ktorom poberá dávku materské, alebo by mu trval nárok na materské (ak tento nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia). Sociálna poisťovňa pripomína, že zmeny týkajúce sa vylúčenia platenia poistného nemajú vplyv na hodnotenie obdobia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky na dôchodkové účely. Toto obdobie sa aj po 31. decembri 2023 naďalej hodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia. Nie je potrebné vypĺňať žiadne ďalšie tlačivo navyše, tento proces vykoná Sociálna poisťovňa automaticky.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už vypláca penzistom valorizované dôchodkové dávky. Súčasní poberatelia tak vo svojom januárovom výplatnom termíne dostanú dôchodok zvýšený o 3,6 %. Sociálna poisťovňa zároveň o tomto zvýšení zasiela písomnú informáciu – rozhodnutie. Valorizácia sa týka starobných, predčasných starobných, vdovských, vdoveckých, invalidných, sirotských a sociálnych dôchodkov. Sociálna poisťovňa vyplácala k 31. decembru 2023 viac ako 1,77 milióna dôchodkových dávok pre viac ako 1,42 milióna poberateľov. Priemerná výška starobného dôchodku bola k uvedenému dátumu 648,83 eur.

Sociálna poisťovňa zverejnila tlačivo, na základe ktorého je možné požiadať o príspevok za prácu v obecnej polícii. Ide o novú pravidelnú peňažnú dávku pre bývalých príslušníkov obecnej polície. Nárok na ňu žiadateľ spĺňa za predpokladu, ak dosiahol vek minimálne 56 rokov, jeho pracovný pomer v obecnej polícii trval najmenej 25 rokov a v čase podania žiadosti už nie je príslušníkom obecnej polície. Žiadosť je možné po vyplnení doručiť pobočke Sociálnej poisťovne osobne, poštou alebo elektronicky cez portál www.slovensko.sk. 

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2024 pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby. Kalkulačky sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2024.

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dôchodkov v hotovosti s výplatným termínom 24. dňa v kalendárnom mesiaci, že v súvislosti s vianočnými sviatkami dochádza k zmene tohto výplatného termínu. Dôchodky splatné 24. decembra 2023 budú vyplatené s dvojdňovým posunom 22. decembra 2023.

Sociálna poisťovňa informuje dotknuté subjekty o možnosti využiť tzv. odvodovú úľavu pre zamestnávateľov za mesiac január 2024 až do konca tohto kalendárneho roka. Európska komisia schválila dodatok k schéme štátnej pomoci, na základe ktorého je možné podať vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci  za mesiac január 2024 ešte od 19. decembra 2023 do 31. decembra 2023. Predĺžil sa tým pôvodný termín (10. december 2023), využiť odvodovú úľavu za mesiac január 2024 tak môže viac subjektov.